spot_img

CETEOR doo Sarajevo – konsalting u oblasti okoliša i energije

Kvaliteta usluga, partnerski odnosi, povjerenje i društvena odgovornost osigurali su CETEOR-u 25 godina uspješnog poslovanja  i zadovoljnih klijenata

CETEOR je osnovan 1992. godine od strane grupe uglednih univerzitetskih profesora i privrednih eksperata s ciljem pružanja podrške okolinskom, društvenom, ekonomskom i tehnološkom razvoju Bosne i Hercegovine.

Osnovna misija CETEOR-a bila je biti most između privrede (i), nauke i univerziteta (ii), vlasti (iii) i međunarodnih organizacija (iv). U proteklih 25 godina to se i ostvarilo kroz uspješnu realizaciju više od 500 domaćih i međunarodnih projekata.

Posvećenost svakom projektu kao novom izazovu, omogućila je CETEOR-u da multidisciplinarnim i sistematičnim pristupom razvije vlastiti know-how i postane prepoznatljiv na domaćem i zahtjevnom regionalnom konsalting tržištu. Visokim stupnjem profesionalizma svojih eksperata i etičkim poslovanjem, CETEOR je zadobio povjerenje međunarodnih organizacija i domaćih institucija kao pouzdan partner, zbog čega je imao vodeću ulogu u projektima koje su implementirali UNDP, UNIDO, WB, EBRD, IFC, zatim Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO), Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPU), Fond za zaštitu okoliša FBiH, te kantonalne i općinske institucije.

Već nekoliko godina za redom CETEOR je odlikovan kao jedna od najuspješnijih firmi, a u prilog tome ide odlikovanje „POUZDANOST 2017“ koje CETEOR svrstava u red 12% najpouzdanijih kompanija u Bosni i Hercegovini prema metodologiji „Business Intelligence System“ za 2016. godinu.

Aktivno sudjelovanje u pripremi i izradi brojnih zakonskih i podzakonskih akata, pravilnika, registara, studija, planova i uputstava u oblasti okoliša i energijske efikasnosti, potvrda su stručnosti i kvalitete CETEOR-ovog tima, ali i doprinosa izgradnji uzajamnog povjerenja između donosioca zakona i institucija sa jedne strane, te privrede i privatnog sektora sa druge strane.

NaJznačajniji segment CETEOR-ove uspješnosti predstavlja iskusni ekspertni tim: inženjeri različitih profila, univerzitetski profesori, istraživači i analitičari specijalizirani za okoliš, energiju, ekonomiju, pravo, biologiju, sigurnost i društvena pitanja. Kontinuirano ulaganje u razvoj stručnog kadra, usvajanje novih tehnologija, tehnička opremljenost, te odlično poznavanje prilika i trenutnih mogućnosti u BiH u oblasti okoliša, energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije garancija su uspjeha svakog projekta bez obzira na njegovu kompleksnost.

Razvojna orijentacija s vizijom i jasno zacrtanim ciljem proteklih 25 godina, pozicionirala je CETEOR kao jednu od vodećih konsalting kompanija u oblasti okoliša i energije u Bosni i Hercegovini, ali i regiji.

Oblasti poput zaštite okoliša, energijske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, prostornog i tehnološkog razvoja, ekonomije i sistema upravljanja u funkciji su održivog razvoja kome je CETEOR u potpunosti posvećen.

Sve aktivnosti CETEOR obavlja uz primjenu normi Sistema osiguranja kvaliteta. Stručni tim CETEOR-a ima menadžere i auditore za sisteme upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001 i sistem upravljanja okolišem prema standardu ISO 14001. CETEOR-ovi eksperti obučeni su i za primjenu standarda ISO 17025  i OHSAS 18001.

Sektor okoliša

Multidisciplinarni tim Sektora okoliša omogućava pružanje konsalting usluga iz različitih oblasti zaštite okoliša:

 • Studije o procjeni uticaja na okoliš;
 • Planove aktivnosti i Planove upravljanja otpadom za potrebe dobijanja Okolinske dozvole;
 • Strateške procjene okoliša i Studije ranjivosti prostora;
 • Okolinski due diligence i određene socijalne analize prema smjernicama EBRD, WB /IFC, UNIDO i drugih razvojnih banaka i organizacija;
 • Planove prilagođavanja za deponije i Studije o procjeni uticaja na okoliš za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;
 • Planove upravljanja građevinskim otpadom za potrebe dobijanja Urbanističke saglasnosti;
 • Okolinski nadzor kod izvođenja velikih infrastrukturnih projekata / radova;
 • Predlaganje praktičnih rješenja vezano za savremene tehnologije u oblasti upravljanja otpadom u uobičajenim i vanrednim situacijama;
 • Izvještaje o stanju sigurnosti, Planove sprečavanja nesreća velikih razmjera i Unutrašnje planove intervencija za Investitore koji upravljanju sa opasnim materijama;
 • Konsalting u oblasti sistema upravljanja;
 • Podrška institucijama države u izradi legislative, strategija i planova iz oblasti zaštite i unapređenja okoliša i klimatskih promjena;
 • Izradu Studija i Elaborata prema specifičnim zahtjevima klijenta u oblasti okoliša.

Sektor okoliša surađuje sa privrednim subjektima (domaćim i međunarodnim), domaćim institucijama na svim nivoima vlasti, privrednim komorama, međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom. Neki od značajnijih klijenata sa kojima je CETEOR surađivao su: Shell International Exploration & Production B.V., EFT Group, Volvo, WIHOG Wieser Holding, Coca Cola, Volkswagen, JP Autoceste FBiH, JP Ceste FBiH, JP Elektroprivreda BiH, Bosnalijek, BH Telecom, Standard Furniture Factory.

Sektor energije

CETEOR-ov tim Sektora energije predvodnik je aktivnosti u oblasti energijske efikasnosti. Zahvaljujući iskustvu stečenom u upravljanju i realizaciji velikog broja domaćih i međunarodnih projekata, postavljeni su temelji uspješnosti  usluga u ovoj oblasti. Konsalting usluge Sektora energije odnose se na:

 • Energijske preglede i izradu energijskih certifikata objekata;
 • Iznalaženje tehno-ekonomski optimalnih i cjelovitih rješenja za postizanje uštede energije i smanjenje troškova, te izradu energijskih certifikata objekata;
 • Energijske preglede i završne izvještaje kojima klijent može aplicirati na dostupne finansijske programe podrške za realizaciju predloženih mjera;
 • Iznalaženje savremenih rješenja u cilju unaprijeđenja energijskih i tehnoloških procesa sa aspekta utroška energije u industrijskom sektoru, te pomoć u iznalaženju finansijskih sredstava i podrške za pripremu dokumentacije;
 • Stručnu pomoć projektantima i investitorima u fazi projektovanja pri gradnji novih objekata, kako bi se na najadekvatniji način osigurale minimalno propisane niskoenergijske i/ili „pasivne“ karakteristike njihovog objekta (razmatrajući opcije efikasnog korištenja energije iz obnovljivih izvora, te primjenom savremenih tehničkih sistema);
 • Vođenje procedure kandidiranja projekata koji za rezultat imaju smanjenje emisije stakleničkih gasova kao što su CDM, NAMA, VER i dr., a koji omogućavaju dodatne prihode investitorima u obnovljive izvore energije;
 • Stručnu podršku u procesu strateškog i prostornog planiranja sa ciljem definiranja i postizanja optimalne opskrbe energijom, te pomoć u uspostavi sistema upravljanja energijom s ciljem njenog efikasnog korištenja i dostizanja planiranih ušteda;
 • Izrada konceptualnih/projektnih rješenja rehabilitacije, proširenja, modernizacije ili gradnje novih sistema daljinskog grijanja.

Neki od značajnijih klijenata sa kojima CETEOR surađuje su: UNDP, World Bank, EBRD,  Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Fond za zaštitu okoliša FBiH, kantonalne i općinske institucije, javna preduzeća i privatne kompanije.

 

Sektor mjeriteljstva – labaratorija

Sektor mjeriteljstva – laboratorija osigurava pouzdanost, nepristranost i kvalitetu usluga u području zaštite zraka, zaštite od buke, energijske efikasnosti i ostalim oblastima zaštite okoline.

Zaštita zraka:

 • Mjerenje emisija u zrak iz stacionarnih izvora, proračuni godišnjih emisija u zrak, mjerenje stanja kvaliteta zraka, modeliranje postojećeg i predviđanje budućeg stanja kvaliteta zraka, izrade karata stanja kvaliteta zraka, pružanje konsultantskih usluga u području očuvanja kvaliteta zraka, pružanje konsultantskih usluga iz oblasti mjerenja emisija u zrak i očuvanja kvaliteta zraka, kao i tumačenje rezultata mjerenja u skladu sa važećom legislativom.

Zaštita od buke:

 • Mjerenje okolinske buke, modeliranje uticaja izvora buke na okoliš, izrada karata buke, pružanje konsultantskih usluga iz oblasti mjerenja okolinske buke i zaštite od buke, kao i tumačenje rezultata mjerenja u skladu sa važećom legislativom.

Energijska efikasnost:

 • Termovizijsko snimanje, kao i mjerenje parametara potrošnje energije objekata i postrojenja u okviru energijskog pregleda (potrošnja energije, određivanje koeficijenata prolaza toplote kroz površine, osvijetljenost itd.)

Ostale usluge:

 • Izrada studija nultog stanja (u svrhu izrade planova aktivnosti), izrada studija i elaborata o procjenama uticaja na zrak i buku, te pružanje usluga u ostalim oblastima (uzorkovanje i analiza vode, zemljišta, mjerenje jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja, meteoroloških parametara itd.).

Za sva mjerenja izrađuju se izvještaji u skladu sa važećim zakonskim odredbama i tehničkim smjernicama. Sva mjerenja se obavljaju po zahtjevima BAS/ISO/EN standarda/metoda.

Sektor edukacije

Sektor edukacije razvio je niz programa za stručno usavršavanje iz područja regulisanja emisija u zrak, upravljanja kvalitetom zraka, upravljanja otpadom, upravljanja rizicima, energijske efikasnosti, kao i okolinske legislative BiH i EU. Programi se pripremaju i provode u skladu s aktualnim temama u pojedinim stručnim oblastima, ili se dizajniraju prema specifičnim potrebama klijenata.

Edukacije iz oblasti okoliša:

 • Škola za stručnjake za upravljanje otpadom;
 • Stručni seminari iz oblasti mjerenja emisija u zrak i mjerenja buke;
 • Stručni seminari vezani za specifične teme i potrebe klijenata.

Edukacija iz oblasti energijske efikasnosti:

 • Program osposobljavanja i usavršavanja za energijske preglede i energijsko cetrificiranje objekata sa jednostavnim (Modul 1) i složenim (Modul 2) tehničkim sistemima, te obavezno usavršavanje za energijske certifikatore (Modul 3);
 • Škola „Energijska efikasnost i energijski menadžment“;
 • Stručni seminar – Mjerne metode kod izvođenja energijskih pregleda;
 • Savjetovanje o energetici u BiH sa međunarodnim učešćem (svake druge godine);
 • Stručni seminari iz oblasti energije/energijske efikasnosti prilagođeni potrebama klijenata. 

U realizaciji programa koristi se savremeni pristup koji uključuje angažman stručnih predavača, interaktivne metode, rad u grupama, studije slučaja i praktične vježbe uz aktivno učešće polaznika.

EKO CET

Osnovna djelatnost poslovne jedinice EKO CET je zastupanje i distribucija renomiranih inostranih brendova i njihovih proizvoda iz oblasti zaštite na radu i okoliša, energijske efikasnosti i laboratorijske opreme na tržištu Bosne i Hercegovine. Putem ove poslovne jedinice CETEOR zaokružuje svoju uslugu na način da se klijentima pruža tzv. „All in one service“. Na ovaj način se nastoje smanjiti transakcioni troškovi klijenata u iznalaženju i nabavci opreme u funkciji zaštite okoliša. Trenutno CETEOR zastupa četiri firme i to:

 • DENIOS AG (Njemačka) – oprema za zaštitu okoliša i zaštitu na radu;
 • MLU (Austrija) – oprema za monitoring kvalitete zraka;
 • Madur (Poljska) – analizatori emisija u zrak;
 • Svantek (Poljska) – mjerni instrumenti za određivanje nivoa buke.

DENIOS je svjetski tržišni lider u oblasti skladištenja opasnih materija, industrijske zaštite okoliša i sigurnosti na radu koji pruža odlične koristi svojim klijentima – najviši nivo kvalitete proizvoda i kompetentnu podršku što ga čini pouzdanim partnerom. DENIOS posluje u više zemalja Svijeta, te ima svoja predstavništva u 15 zemlja i zapošljava preko 700 uposlenih. DENIOS je specijaliziran za proizvodnju sigurnosnih kontejnera za skladištenje opasnih materija, kao i proizvoda za absorbciju razlivenih tekućina (ulja, maziva, boja itd.), te kroz svoj vlastiti proizvodni asortiman i putem svojih stalnih kooperanata DENIOS nudi preko 10.000 artikala iz domene zaštite na radu i zaštite okoliša. CETEOR kroz svoju poslovnu jedinicu EKO CET klijentima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori nudi sva tehnička rješenja iz asortimana firme DENIOS.

Neki od značajnijih klijenata sa kojima CETEOR surađuje u okviru jedinice EKO CET su: JP Elektroprivreda BiH, JP Elektroprivreda HZ HB, Mašinski fakultet u Sarajevu, Delta Petrol i dr.

 

 

m-Kvadrat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.