ENERGIJSKO AUDITIRANJE I ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA U FBIH

u skladu sa Zakonom o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 22/17) i podzakonskim aktima

Vi pitate, mi odgovaramo:

 

Piše: MA Džana JUSUFOVIĆ, dipl.ing.arh. CETEOR Sarajevo, dzjusufovic@ceteor.ba

Šta znači ispuniti zahtjev ENERGIJSKE EFIKASNOSTI?

U okviru tehničke dokumentacije koja je uređena drugim propisima, investitor je dužan priložiti Elaborat energijskih karakteristika zgrade. Elaborat sadrži dokaze o ispunjavanju minimalnih zahtjeva za energijskim karakteristikama zgrade, uslove za njeno građenje i održavanje i Iskaznicu. Svaka nova zgrada ili zgrada koja je bila predmet značajne obnove/rekonstrukcije i transformacije, sa posjedovanjem Elaborata, smatra se da ispunjava bitan zahtjev ”energijska efikasnost” u dijelu koji se odnosi na uštedu energije za grijanje i toplotnu zaštitu zgrade, te da ispunjava energijske karakteristike zgrade propisane Pravilnikom o minimalnim zahtjevima za energijskim karakteristikama zgrada (Sl. novine Federacije BiH broj 81/19). Elaborat energijskih karakteristika zgrade se ishoduje kod Ovlaštenog lica.

__________________________________________________________________________________________

Šta je energijski audit, od čega se sastoji?

Energijski audit je dokumentovani postupak za sticanje odgovarajućih saznanja o postojećoj potrošnji energije zgrade i energijskim karakteristikama zgrade, dijela zgrade ili skupine zgrada koje imaju zajedničke energijske sisteme, tehnološkog procesa i/ili industrijskog postrojenja i ostalih objekata, privatnih ili javnih usluga za utvrđivanje i određivanje isplativosti primjene mjera za poboljšanje energijske efikasnosti, te izradu izvještaja sa prikupljenim informacijama i predloženim mjerama. Energijski audit se provodi na osnovu metodologije za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada sa algoritmom za proračun istih te pravilima struke.

Energijski audit se sastoji od:

 • Prikupljanja podataka,
 • Mjerenja krajnje potrošnje energije,
 • Proračuna energijskih karakteristika,
 • Procjene energijske efikasnosti i
 • Identifikovanja mjera za uštedu energije.

Zgrade sa jednostavnim tehničkim sistemima su stambene i nestambene zgrade ukupne (bruto) podne površine zgrade manje ili jednake (400 m2) i koje su:

 • S pojedinačnim uređajima za pripremu potrošne tople vode i koje nisu opremljene sistemima grijanja, hlađenja, ventilacije i/ili;
 • S lokalnim i/ili centralnim izvorima toplote za grijanje i pripremu potrošne tople vode, nazivne snage kotla do 30 kW bez posebnih sistema za povrat toplote i bez korištenja alternativnih sistema i/ili;
 • Bez ili sa pojedinačnim rashladnim uređajima i/ili;
 • S lokalnim sistemima ventilacije bez dodatne obrade zraka i bez povrata toplote i/ili;
 • Posebni dijelovi zgrade koji imaju zasebno mjerilo za grijanje, etažno plinsko grijanje, prikljiučak za zajedničku kotlovnicu ili priključak na daljinsko grijanje.

Zgrade sa složenim tehničkim sistemom su sve ostale stambene i nestambene zgrade koje nisu zgrade s jednostavnim tehnikim sistemom.

__________________________________________________________________________________________

Ko ima obavezu provođenja energijskog audita?

Energijski audit zgrade provodi se za:

 • Zgrade javne namjene čija je ukupna korisna površina veća od 500 m2;
 • Nove zgrade prije izdavanja upotrebne dozvole, osim ako Uredbom o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskih certifikata (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18) nije drugačije propisano;
 • Zgrade koje se prodaju, iznajmljuju (stanovi, apartmani, kuće za odmor u kojima se pruža ugostiteljska usluga smještaja…) ili daju na zakup.

__________________________________________________________________________________________

Šta je energijsko certificiranje i ko je obavezan posjedovati energijski certifikat?

Energijsko certificiranje je postupak koji se provodi s ciljem izdavanja certifikata o energijskoj efikasnosti zgrade.

Certifikat mora posjedovati:

 • Svaka nova zgrada;
 • Postojeća zgrada ili dio zgrade koji se prodaje, iznajmljuje ili daje na zakup;
 • Svaka zgrada javne namjene, koja ima korisnu površinu veću od 500 m2 i za koje je propisana obaveza izlaganja energijskog certifikata.

 

 • Investitor nove zgrade dužan je osigurati Certifikat zgrade prije obavljanja tehničkog pregleda.
 • Energijski razred nove zgrade koji se potvrđuje Certifikatom, mora biti najmanje ”B” razred.
 • Energijski certifikat se prilaže uz zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole za novu zgradu ili za njen zaseban dio koji čini samostalnu upotrebnu cjelinu.

__________________________________________________________________________________________

Izuzeće od obaveze posjedovanja energijskog certifikata

Certifikat nije obavezan za:

 • nove i postojeće samostojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju i koje imaju upotrebnu korisnu površinu manju od 50 m2;
 • za zgrade sa liste zgrada iz člana 25. stav (3) Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 22/17), u koje se ubrajaju:

 

 • zgrade koje imaju predviđeni vijek upotrebe ograničen na dvije godine i manje;
 • privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta; sa rokom upotrebe od dvije godine ili kraće;
 • radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade, nestambene poljoprivredne zgrade sa niskom potrošnjom energije i drugi industrijski kompleksi koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese;
 • zgrade koje se koriste kao vjerski objekti ili mjesta za obavljanje vjerskih službi;
 • zgrade koji su službeno zaštićene kao dio kulturno-historijskog naslijeđa i zgrade koji imaju posebnu ambijentalnu vrijednost, a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energijske efikasnosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade;
 • stambene zgrade koje se koriste ili koje su namjenjene za korištenje na period kraći od 4 mjeseca godišnje ili za ograničenu godišnju upotrebu i sa očekivanom potrošnjom energije koja je manja od 25 % od cjelogodišnje upotrebe;
 • zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12°C.

Info: Federalno Ministarstvo prostornog uređenja (FMPU) objavilo je na svojoj stranici liste zgrada na koje se ne odnose obaveze ispunjenja minimalnih zahtjeva za energijske karakteristike, a to su prethodno pomenute zgrade službeno zaštićene kao dio kulturno-povijesnog naslijeđa ili zbog njihove posebne arhitektonske ili historijske važnosti ukoliko bi usklađenost s određenim minimalnim zahtjevima za energijskim karakteristikama neprihvatljivo promijenila njihov izgled ili osobine.

__________________________________________________________________________________________

Želim auditirati / certificirati zgradu ili izraditi Elaborat, kome se obratiti?

Energijski audit obavlja ovlašteno pravno ili ovlašteno fizičko lice.

Pravno lice može vršiti energijski audit na zgradama sa jednostavnim i složenim tehničkim sistemima, dok ovlašteno fizičko lice, samo na zgradama sa jednostavnim tehničkim sistemom (zgrade površine do 400 m2).

CETEOR Sarajevo je pravno lice ovlašteno za provođenje energijskih audita i energijskog certificiranja objekata sa složenim tehničkim sistemima od strane Federalnom ministarstva prostornog uređenja (Rješenje: UPI/04-23-44/19), a svi članovi tima su stručno osposobljeni i ovlašteni za predmetnu vrstu djelatnosti. CETEOR Sarajevo  je do sada proveo preko 300 energijska audita, što mu daje legitimitet vodeće kompanije u BiH iz ove oblasti.

Stručni tim zadužen za provođenje energijskih audita i izradu energijskih certifikata sastavljen je od stručnog osoblja različitog inženjerskog profila (mašinske, arhitektonske, građevinske, elektro i ekonomske struke) sa ciljem dostizanja maksimalnog učinka audita i analiza u pojedinim tehničkim sistemima.

Info: Zahtjeve klijenata za objekte male kvadrature i jednostavnih tehničkih sistema (objekti do 400 m2) u budućnosti će obavljati fizička lica koja su ovlaštena od strane Federalnom ministarstva prostornog uređenja (FMPU).

__________________________________________________________________________________________

Kako postati ovlašteno fizičko lice za auditiranje i certificiranje objekata?

Uvjet za dobivanje ovlasti za fizičke osobe koje izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPU), daje se osobi koja je zadovoljila uvjete pristupanja Programu osposobljavanja, tj. osobi koja je uspješno položila provjeru znanja (ispit) i stekla Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za jednostavni tehnički sistem – MODUL 1; te sklopila Ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti.

Uslov za dobivanje Uvjerenja je pohađanje Programa osposobljavanja i usavršavanja za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada kod Nosioca Programa osposobljavanja ovlaštenog od strane nadležnog Ministarstva.

Odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od 31.12. 2010. godine (Rješenjem br. UPI/03-23-2-303/10), registrovan je kao Nosioc Programa obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada (Program osposobljavanja: Modul 1 i Modul 2, Program usavršavanja: Modul 3).

Kao nosioc Programa, kompanija CETEOR Sarajevo organizuje nekoliko puta godišnje programe osposobljavanja i usavršavanja. Do sada je kroz programe osposobljavanja, obučeno 451 energijskih auditora i certifikatora arhitektonske, građevinske mašinke i elektro struke, dok je program stručnog usavršavanja pohađalo 242 stručna kvalifikovana lica.

__________________________________________________________________________________________

Koji su uslovi da mogu pristupiti Programu osposobljavanja – Modul 1 i Modul 2?

Shodno metodologiji za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada i algoritma za proračun istih i uslovima propisanih Uredbom o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada, zainteresirana lica su obavezna da pohađaju obuku od strane ovlaštene institucije u trajanju od: 40 sati za Modul 1 (arhitektonska, građevinska, mašinska i elektro struka), 24 sata za Modul 2 (arhitektonska i građevinska struka), 32 sata za Modul 2 (mašinska struka) i 18 sati za Modul 2 (elektro struka).

Uslov za pohađanje Programa osposobljavanja, odnosno polaganja provjere znanja (ispita) i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za jednostavni tehnički sistem – MODUL 1  je završen najmanje VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno zvanje diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili eletrotehničke struke; da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci ili tri (3) godine radnog iskustva u projektovanju i/ili stručnom nadzoru izgradnje objekata i postrojenja, održavanju objekata i postrojenja, tehničkom ispitivanju i analizi, provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlasti nakon završenog studija.

Uslov za pohađanje Programa osposobljavanja, odnosno polaganja provjere znanja (ispita) i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za složeni tehnički sistem – MODUL 2 je uspješno završen program obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom (Modul 1).

__________________________________________________________________________________________

Za sva pitanja i informacije o izradi energijskih audita / elaborata / certifikata, te programa osposobljavanja i usavršavanja, budite slobodni da nas kontaktirate na tel. +387 33 563 586, certificiranje@ceteor.ba ili putem faksa na: +387 33 205 725. Posjetite našu web stranicu www.ceteor.ba i zapratite nas na društvenim mrežama: www.facebook.com/ceteor.sarajevo i www.linkedin.com kako biste ostali informisani o aktivnostima CETEOR-a.

print