spot_img

GLAVNI PROJEKAT ARHITEKTURE KSC ‘’SPORTSKA DVORANA U SOKOLOVIĆ KOLONIJI’’ – TEHNIČKI OPIS

 

Glavni projekat arhitekture objekta KSC Sportska dvorana u Sokolović Koloniji je urađen na osnovu idejnog rješenja JP “Zenica” i programskih smjernica investitora.KSC “Sportska dvorana u Sokolović Koloniji” predstavlja objekat od javnog interesa za Općinu Ilidža i naselje Sokolović Koloniju i služi za zadovoljenje sportskih, kulturnih, zabavnih i edukativnih potreba građana, sportskih klubova, omladine, udruženja, lica sa posebnim potrebama itd. Programske smjernice projekta izgradnje su definisane “Strategijom razvoja Općine Ilidža 2008-2013.g.” i “Programom za mlade” sa ciljem unaprijeđenja sporta, kulture i obrazovanja. U skladu sa ovim smjernicama, projekat se uklapa u viziju razvoja područja Ilidže sa bogatim kulturnim i sportskim životom u okviru ekološki očuvane i prostorno uređene cjeline. KSC “Sportska dvorana u Sokolović Koloniji” predstavlja zatvoreni objekat i uži obuhvat prostora oko njega sa priključkom na gradsku saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu. Zatvoreni objekat sastoji se od javnog dijela sa posebnim pristupom, internog sportskog dijela sa posebnim pristupom, glavne višenamjenske dvorane, male višenamjenske dvorane, normiranih pratećih sadržaja i tehničkih prostorija. Prema internacionalnim standardima IAB glavna dvorana pripada tipu B, trostruka dvorana unutarnjih dim. 27x 45 x 9(11) m. U glavnoj sportskoj višenamjenskoj dvorani odvijat će se sportske aktivnosti takmičarskog i rekreativnog karaktera – rukomet, košarka, odbojka, gimnastika. U maloj višenamjenskoj dvorani odvijat će se sportske i edukativne aktivnosti -borilački sportovi, stoni tenis, pilates, aerobik, ples, itd. Konceptualno rješenje objekta omogućava korištenje objekta u isto vrijeme za različite svrhe, pa se tako istovremeno mogu održavati školske, takmičarske i komercijalne aktivnosti i manifestacije. Sportski objekat zadovoljava propisane uslove za takmičenja u rukometu i košarci. Kapacitet gledališta ( fiksnih i teleskopskih tribina) za rukomet iznosi 376 sjedećih mjesta. Kapacitet gledališta za košarku iznosi 823 sjedećih mjesta.  Objekat je opremljen normiranom sportskom opremom, instalacijama i tehničkim uređajima.

LOKACIJA

KSC “Sportska dvorana u Sokolović Koloniji” je smješten u naselju Sokolović Kolonija, općina Ilidža. Lociran je na dijelu katastarskih parcela 1773/1 u površini od cca 9300m2.. Parcelizacija lokacije je definisana važećim Regulacionim planom za ovo područje.

Lokacija je statični, neuređeni zeleni prostor. Teren je ravan, blago nagnut. Nadmorska visina obuhvata  u široj zoni objekta znosi cca 505.00 mnv. Pozicija parcele omogućava jednostavan pješački pristup iz samog naselja te kolski pristup za sve ostale moguće korisnike objekta. Okolne objekte u najvećoj mjeri čine individualni stambeno-poslovni objekti spratnosti P+2.

PROSTORNO RJEŠENJE

Zatvoreni prostor

Konstruktivni gabarit objekta iznosi 45,60 x 53,45 m. Gabarit je nepravilnog oblika i uslovljen je primijenjenim konstruktivnim rješenjem i funkcijom objekta. Na fasadnim platnima se javljaju konzolni istaci fasade čija dubina na istočnoj i zapadnoj fasadi iznosi 0,60m. Na južnoj i sjevernoj fasadi se istaci javljaju u visini vijenca i dubine su 4,25m na južnoj te 4,80m na sjevernoj fasadi. Iznad glavnog ulaza se nalazi konzolna nadstrešnica dimenzija 3,70 x 8,40m. Iznad službenog ulaza se nalazi nadstrešnica dimenzija 3,80 x 9,10m koja se najvećim dijelom nalazi unutar dimenzija gabarita objekta. U navedene dimenzije nije uračunata dimenzija fasadne obloge. Visina vijenca od nule objekta iznosi 12,35m. Iznad visine vijenca se mogu javiti elementi koji omogućavaju fukcionisanje objekta kao što su svjetlosne trake, dimnjaci, otvori za zahvat zraka, različiti mašinski i elektro i protivpožarni uređaji. Dvorana je dužom osom locirana u pravcu sjever-jug. Glavni ulaz objekat se nalazi na južnoj strani dok je službeni pristup na sjevernoj strani objekta.

U građevinskom smislu objekat se sastoji od tri dilatirana bloka i to:

 • Glavna dvorana – gabarit 45,60 x 29,40m, min. visina 9m.
 • Aneks I – gabarit 45,40 x 8,45m, spratnost P+1, konstruktivna visina 4,50m
 • Aneks II – gabarit 45,40 x 15,40m, spratnosti P +1, konstruktivna visina 3,75m

Otvoreni prostor

Glavnim projektom arhitekture je tretiran uži prostorni obuhvat objekta na nivou situacionog rješenja.

Ispred glavnog ulaza je predviđen popločani pristupni trg koji stvara vezu prema predviđenom parkingu ispod kojeg je planirano dvonamjensko sklonište.  Oko objekta su planirani popločani trotoari i zelene površine. Na sjevernoj strani je predviđen službeni parking. Na zapadnoj strani objekta se nalazi ljetna bašta kao komercijalni sadržaj.

Saobraćajno-infrastrukturno rješenje

Glavni pješački i kolski pristup KSC-u riješen je sa nove središnje saobraćajnice  iz pravca Sokolović Kolonije. Lokacija objekta nalazi se istočno u odnosu na pristupnu saobraćajnicu.Preko uređenog pješačkog platoa pristupa se objektu, odnosno njegovom javnom -južnom ili internom – sjevernom ulazu. Javni parking je planski lociran na južnoj strani u sklopu objekta dvonamjenskog skloništa i ima kapacitet cca 150 vozila, u funkciji je KSC-a, ali može biti i u funkciji budućeg javnog objekta ili objekata koji će se gradili na preostaloj slobodnoj građevinskoj parceli.Službeni parking na sjevernoj strani podrazumijeva parkiranje vozila i autobusa u funkciji KSC-a, zaposlenika, gostujućih ekipa, u skladu sa takmičarskim i sigurnosnim mjerama.

FUNKCIONALNO RJEŠENJE

Funkcionalno rješenje KSC-a određeno je namjenom, budućim aktivnostima i specificiranim sadržajima iz programskih smjernica. Objekat zadovoljava sve tražene međunardne tehničke standarde i posebne propise za prostor i opremu za odvijanje sportskih takmičenja. Objekat KSC-a sastoji se iz tri funkcionalna dijela i to glavne trostruke višenamjenske dvorane, Aneksa I koji predstavlja javni dio za posjetioce sa komercijalnim sadržajima i Aneksa II koji predstavlja interni sportsko-tehnološki dio za korisnike objekta.

Konstruktivni gabarit iznosi 45,60 x 29,40m, min.svijetla visina do krovne konstrukcije iznosi 9 m.

Aneks I

Aneks I kao javni eksterni dio objekta KSC-a predstavlja funkcionalno odvojenu cjelinu od sportskog i onemogućava miješanje različitih sadržaja, bolje korištenje i kontrolu.   Konstruktivni gabarit iznosi 45,40 x 8,45m, ima prizemlje, spratnu galeriju i tehničku etažu iznad dijela sa sanitarijama. Glavni pristup u objekat riješen je  sa južne strane preko ulazne partije koja podrazumijeva ulazni vjetrobran, kontrolu ulaska i biletarnicu.  Ulazi se u ulazni hol u kojem su projektovani trokrako stepenište sa liftom za sprat, ugostiteljski sadržaj, sanitarni blok koji se sastoji iz propisanih grupacija za muškarce, žene i lica sa posebnim potrebama. Iz ulaznog hola se ulazi u glavnu dvoranu. Sprat je riješen galerijski, sa pogledom na parter i na centralni teren. Pristup iz foajea na galeriju je preko stepeništa i pomoću lifta. Projektovan je  sanitarni blok sa tri grupacije kao u parteru.

Aneks II

Aneks II predstavlja interni sportsko-tehnološki (školski) dio za korisnike objekta. 45,40 x 15,40m, ima prizemlje, sprat i tehničku etažu pod krovnom konstrukcijom. Pristup je omogućen sa sjeverne strane, preko ulazne partije (ulazni vjetrobran, kontrola ulaska) pristupa se nečistom hodniku i stepeništu i liftu za sprat.

U prizemlju su projektovani sljedeći sadržaji vezani na nečisti hodnik:

 • grupacije grupnih svlačionica, 3 x 2, pojedinačni sadržaj u skladu sa IAB standardom i to kapacitet 25 mjesta, prostor za 4 tuša, prostor za pranje, kabina nastavnika, wc-i, propusnik sa podnom rešetkom, standardna oprema
 • grupacije pojedinačnih svlačionica za instruktore, ili sudije, ili prvu pomoć zavisno od posebnih uslova korištenja, svlačionice imaju tuš, pranje, wc sa predprostorom, standardna oprema
 • prateće prostorije- čišćenje rekvizita, ostava, čistačica itd.
 • tehnološke prostorije za smještanje bojlera i agregata

Iz svlačionica pristupa se čistom hodniku i ulazu u dvoranu. Na čisti hodnik se veže i prostor za smještaj rekvizita, te magacinski prostor direktno na salu. Na spratu je projektovana mala višenamjenska dvorana za više svrha, mod.mjera 15 x 15 m, (borilački sportovi, ples, aerobik, pilates, itd), te prostorije muških i ženskih svlačionica sa sanitarnim prostorom.  Osim sportsko-tehnoloških sadržaja na spratu su smještene i prostorije uprave (kancelarijski prostor, sanitarni blok, vip salon – sala za sastanke koja ima pogled na glavno borilište.)

Planiran je i manji ugostiteljski sadržaj. Tehnička etaža je projektovana ispod krovne konstrukcije i služi za smještaj uređaja i kanala za ventilaciju i klimatizaciju prostora. U sklopu tehničke etaže se nalazi kotlovnica kao odvojena prostorija. Sve funkcionalne grupacije i svi pojedinačni sadržaji u objektu KSC-a su u funkciji njegove ekonomske samoodrživosti. Objekat je višenamjenski, omogućava paralelno korištenje različitih sadržaja.

OBLIKOVNO RJEŠENJE

S  obzirom na javni značaj i namjenu KSC-a, objekat ima prepoznatljiv oblikovni izraz koji potencira dinamički aspekt i razvoj kulturnog i sportskog života naselja. Arhitektonsko oblikovanje objekta je odraz lokacijskih uvjeta, primjene savremenih materijala i sklada sa okruženjem. Neutralna siva podloga, transparentnost staklene plohe sa refleksijom neba i okolne prirode i dodatak zelene boje na fasadi predstavljaju kolorističku harmoniju sa okruženjem. Kose obloge razbijaju masivni kubus dvorane i naglašavaju pokret i dinamiku u statičnoj konfiguraciji lokaliteta. Oblikovni koncept je harmoničan, jednostavan i čitljiv iz vizuelne perspektive prolaznika ili korisnika. Elementi eksterijera ( boja, prirodni materijali) uvučeni su u enterijer podižući ukupnu atraktivnost objekta.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

U konstruktivnom smislu objekat se sastoji iz tri dilatirana građevinska bloka i to glavni objekat dvorane i dva spratna aneksa različitih konstruktivnih visina i primjenjenih sistema sa akcentom na racionalnost i savremenost odabranih konstrukcija i materijala. Nosiva horizontalna i vertikalna konstrukcija objekta je armirano-betonska (temelji, stubovi, grede, tavanice, stepeništa, ukrutna platna, atike).

Glavna dvorana

AB konstrukcija se sastoji od vertikalnih stubova 60/60cm, povezanih horizontalnim gredama 60/65cm, 30/85cm, 30/125cm. Stubovi se su postavljeni na osovinskom rastojanju 7,5m. Temeljenje stubova je na temeljnim trakama 130/100cm i 150/100cm, povezanih veznim gredama 60/100cm. Na dijelu konstrukcije prema Aneksu I se nalaze stepenaste tribine izrađene u armiranom betonu. Krovnu konstrukciju čine čelična konstrukcija koja se sastoji od primarnih i sekundarnih nosača. Primarni nosači su linijski rešetkasti nosači visine cca 210cm. Raspon primarnih nosača je 28,80m. Oblik nosača formira krovne ravni iznad dvorane sa nagibom od 5,25%. Sekundarni nosači su linearni rešetkasti nosači koji se oslanjaju na primarne nosače i postavljeni su na razmaku od 2,83m.

Aneks I

Konstrukcija je AB ramovska konstrukcija koja se sastoji od vertikalnih stubova 40/40cm i 30/30, horizontalnih i kosih greda 40/65cm i AB ploča d=15cm. Osnovni konstruktivni raster je 7,50×7,50m.  Temeljenje se vrši temeljnim trakama 100/80cm povezanim veznim gredama 40/60cm. Lift okno se sastoji od ab zidova sa pripadajućom temeljnom pločom. Krovna konstrukcija je čelična i sastoji se primarnih i sekundarnih nosača. Primarni nosači su olakšani I profili h=36cm sa rasponom 7,50m. Sekundarni nosači su čelični I profli h=28cm, oslanjaju se na primarne nosače postavljeni na osovinskom rastojanju 150cm. Krovna ravan je jednovodna u padu od 3,5 %.

Aneks II

Konstrukcija je AB ramovska konstrukcija koja se sastoji od vertikalnih stubova 40/40cm i 30/30cm, horizontalnih greda 40/65cm i 40/45cm, kosih greda 40/65cm i AB ploča d=15cm. Osnovni konstruktivni raster je 7,50×5,00m.  Temeljenje se vrši temeljnim trakama 100/80cm i temeljnim stopama 300/300/80cm povezanim veznim gredama 40/60cm. Lift okno se sastoji od ab zidova sa pripadajućom temeljnom pločom. Krovna konstrukcija je čelična i sastoji se primarnih i sekundarnih nosača. Primarni nosači su linijski rešetkasti čelični nosači visine cca 116cm sa osnovnim rasponom 15,0m. Sekundarni nosači su čelični I profli h=28cm, oslanjaju se na primarne nosače postavljeni na osovinskom rastojanju 150cm. Krovna ravan je jednovodna u padu od 3,5 %.

Krov

Krov objekta je ravni sa četiri krovne ravni od kojih dvije imaju nagib 3,5% i dvije nagib od 5,25% prema slivničkoj uvali. Osnovnu podlogu za postavljenje slojeva krova čini nosivi trapezasti lim montiran na sekundarnu konstrukciju krova. Krovni pokrov je pvc membrana tipa Sikaplan montirana na potrebne izolacijske slojeve krova. Debljina termoizolacije je 24cm i proizašla je iz zahtjeva projekta mašinskih instalacija. Odvodnja oborinskih voda se vrši sistemom tipa Pluvia.

Fasada

Fasada objekta projektovana je dijelom ostakljena, dijelom obložena fasadnim termopanelima. Paneli se montiraju horizontalno na čeličnu podkonstrukciju. Debljina termoizolacionih panela je 16cm i uslovljena je u projektu mašinskih instalacija.

Bravarija

Unutrašnja bavarija je od eloksiranih aluminijskih profila tipa „Schuco“ sa odgovarajućom ispunom, staklom ili al. panelom. Protivpožarna vrata su predviđena na kontaktima protivpožarnih sektora i rade se iz čeličnih profila i čeličnih limova, plastificirana u boju po izvoru projektanta.Fasadna bravarija je od aluminijskih eloksiranih profila tipa „Schuco“ sa prekinutim termičkim mostom. Ostakljenje termoizolacionim staklom gdje je vanjsko staklo reflektirajuće. Za sve pozicije su navedeni i traženi koeficijenti prolaza toplote. Ograde u objektu rade se od bojenih čeličnih i inox profila sa ispunama od stakla ili bojenih čeličnih profila.

Podovi i obloge

U prostorima intenzivnog korištenja (holovima, hodnicima, skladištima, tehničkim prostorima) i „mokrim“ prostorima (svlačionice, sanitarije) podne obloge su keramičke pločice različitih kvaliteta i izgleda ovisno o namjeni prostorije. U kancelarijama i sali za sastanke predviđene su tekstilne podne obloge. U obe sportske sale je predviđen elastični sportski pod.

Zidovi

Dio vanjskih zidova je predviđen od blok opeke d=25,0 cm. Sa unutrašnje strane zidovi se malterišu grubom i finom maltom te finalno obrađuju poludisperzivnim bojama sa svim potrebnim predradnjama (gletovanje I sl.)

Unutrašnji pregradni zidovi se rade od blok opeke d=10, 15 i 20 cm i kao gips-kartonski montažni zidovi d=10cm. Svi zidovi se obrađuju finalno poludisperzivnim bojama sa svim potrebnim predradnjama. Svi zidovi sanitarija se oblažu keramičkim pločicama do visine stropa. Svi unutrašnji zidani zidovi i stropovi se malterišu i finalno obrađuju poludisperzivnim bojama sa svim radnjama.

 Stropovi

Stropovi u objektu su spušteni osim u skladišnim prostorima, tehničkim prostorijama i sportskim salama. U zavisnosti od namjene prostorija i primijenjenih instalacionih sistema u stropu, korišteni su monolitni gips-kartonski i modularni gips-kartonski spušteni stropovi. U „mokrim“ prostorijama i vanjskim prostorima, predviđeni su aluminijski modularni stropovi.

Izolacije

Termoizolacije u objektu su projektovane na osnovu proračuna fizike zgrade urađenih u koordinaciji sa projektantima mašinskih instalacija. Osnovne debljine termoizolacije iznose: fasada – 16 cm, pod na terenu – 12cm i krov – 24cm. Proračunske vrijednosti koeficijenta prolaza toplote za pojedine konstrukcije  su dosta niže u odnosu na one zahtijevane tehničkim propisima, ali uzimajući u obzir tip i namjenu objekta, potrebni su iz razloga energetske efikasnosti objekta. Od vrsta termoizolacija, primjenjeni su kamena vuna u slojevima krova, EPS u slojevima podova, XPS kod vanjskih temeljnih zidova i poliuretan u panelima fasade.Objekat se nalazi na ravnom terenu bez većih ukopanih dijelova te su prema terenu korištene klasične hidroizolacije na bazi bitumena. Hidroizolacija je postavljena preko ravne betonske podloge na koti -0’21 sa prekidima na mjestima dilatacija i jama za lift. Dilatacije je potrebno obraditi posebnim trakama za dilatacione prelaze. Lift jame se obrađuju hidroizolacionim premazima tako da sa osnovnom hidroizolacijom tvore nepropusnu cjelinu. U mokrim čvorovima i kotlovnici predviđeni su slojevi klasične bitumenske  hidroizolacije na AB ploči i hidroizolacioni premaz na cementnom estrihu. Ovo sve iz razloga onemogućavanja stvaranja slabih tačaka oko podnih slivnika i drugih mjesta prodora u podu. Objekat zadovoljava sve propisane uslove u smislu fizičkih karakteristika konstrukcija i obloga (termička zaštita, difuzije, akustička zaštita, osvjetljenost). Svi primjenjeni materijali su suvremeni, u skladu sa tehničkim propisima i standardima za projektovanu namjenu pojedinih prostorija.

OPREMA

Odabir opreme kompletnog objekta , posebno opreme prostora za sportske aktivnosti usklađen je sa višenamjenskim karakterom objekta, sa tehničkim propisima i standardima za projektovanu namjenu pojedinih prostorija i dokazane kvalitete.

Fiksna oprema višenamjenske dvorane obuhvata

 • Teleskopske sklopive tribine sa elektroizvlačenjem, pozicionirane centralno ispod galerija, 7 redova
 • Ormarske tribine bočno postavljene unutar namjenskih fasadnih obloga tako da omogućavaju maksimalnu iskoristivost prostora, 5 redova
 • Elektropodizne pregradne zavjese za podjelu dvorane na tri dijela, dijelom mrežne dijelom pune
 • Sportski semafor, pojedinačni semafori
 • Sportski pod
 • Zaštitne mreže
 • Elektropodizna košarkaška konstrukcije
 • Zidne košarkaške konstrukcije
 • Švedske ljestve i ostalo

Ostala oprema podrazumijeva namjensku opremu prema pojedinim sportovima i sportske rekvizite. Sve tehnološke prostorije (svlačionice, kabineti, sanitarije) opremljeni su sa normiranom i standardiziranom opremom. Objekat je opremljen svim potrebnim savremenim hidrotehničkim, elektro i mašinskim instalacijama i uređajima.

INSTALACIJE

U objektu su planirane instalacije:

 • vodovoda i kanalizacije – voda za piće, sanitarna voda, požarna voda, oborinska kanalizacija, fekalna kanalizacija, centalna priprema tople vode
 • električne instalacije – instalacije jake struje, instalacije slabe struje, centralni nadzor i upravljanje, protuprovala, vatrodojava, videonadzor, telefon, lift
 • mašinske instalacije – grijanje, hlađenje, ventilacija

m-Kvadrat

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE