spot_img

Glavni projekat za rekonstrukciju i dogradnju stambenog objekta s+p+4 u Baru

Projektant: spec.sci.arh. Jelena Desančić

Nosilac projekta biro: “Statika”d.o.o Bar

Na osnovu postojećeg stanja na terenu, izvoda iz DUP-a, usvojenog projektnog zadatka Investitora, urađen je GLAVNI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU STAMBENOG OBJEKTA S+P+4 u Baru.

LOKACIJA: Rekonstrukcija i Dogradnja Objekta br.13, je planirana na urbanističkoj parceli broj 2, u zoni “B”, u čiji zahvat ulazi i dio katastarske parcele broj 5777/1 KO Novi Bar, zgrada br.5, PD 113, 114, 122, 131, 132, 133, u zahvatu DUP-a „Topolica I“ – izmjene i dopune, za objekat „Barske plovidbe“u Baru.

Idejnim rješenjem planirana je dogradnja i adaptacija i prenamjena prostora iz poslovnog u stambeni. Dio predmetne lamele, odnosno zgrada br.5 se nalazi na sjeverozapadnoj strani parcele. Lokacija je ravna, nadmorske visine oko cca-3,50m.

Sa jugoistočne strane se nastavlja druga lamela, sa sjeveroistočne strane se graniči sa susjednom parcelom, dok se sa jugozapadne i sjeverozapadne strane graniči sa lokalnim saobraćajnicama širine 4,0 – 5,0m, duž kojih se nalaze parking prostori.

GLAVNI PROJEKAT – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA S+P+4 /OSNOVNE KARAKTERISTIKE PARCELE/

 • oznaka UP ——————– UP 2, objekat br. 13, zona “B” • površina UP ———————————————————
 • max Iz ————————- površina pod objektom BGP nova stambena 1.300,00m2 850,00m2 BGP postojeća BGP nova poslovna 5.200,00 m2 450,00m2 BGP poslovna postojeća broj novih stanova 2.600,00m2 8-9 BGP stambena postojeća 2.600,00m2
 • max Iiz ———————————————————-
 • max BGP ——————– BGP ukupna 6.500,00m2
 • spratnost pobjekta ——- postojeća spratnost S+P+3 nova spratnost S+P+4 GLAVNI PROJEKAT – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA S+P+4
 • oznaka UP ——————– UP 2, objekat br. 13, zona “B”, zgrada br. 5
 • Iz ——————————- površina prizemlja BGP 277,00 m2
 • Iiz ——————————- planirana BGP 2.607,09 m2
 • spratnost pobjekta ——– planirana S+P+4

ARHITEKTONSKO RJEŠENJE

 • Glavnim projektom planirana je dogradnja i adaptacija i prenamjena prostora iz poslovnog u stambeni.
 • Postojeći objekat, objekat broj „13“, se nalazi u zoni „B“ koja je stambeno-poslovna zona sa pratećim sadržajem. Objekat broj „13“ se sastoji od tri lamele, od kojih je na prvoj lameli izvedena rekonstrukcija i nadogradnja, sa građevinskom dozvolom izdatom 2001.g. (lamela gde se nalazi NLB banka). Predmet našeg projekta, zgrada br.5, je bivša upravna zgrada Barske plovidbe. U prizemlju objekta se nalaze dva poslovna prostora, od kojih jedan nije u vlasništvu Barske plovidbe, a drugi poslovni je trenutno pod zakupom Prve banke, u vlasništvu je Barske plovidbe i taj prostor zadržava svoju namjenu. Tri tipske etaže, gdje su se nalazile kancelarije biće adaptirane i prenamjenjene u stambeni prostor. Na poslednjoj, IV etaži, se planira dogradnja u gabaritima postojećeg objekta, rušenje ravnog krova i projektovanje kosog, kako je i predviđeno Planom. U suterenu se nalazio garažni prostor (9 parking mjesta) koji su koristili zaposleni u upravi.
 • Iz Glavnog projekta se može vidjeti da je struktura planiranih stanova takva da su nakon rekonstrukcije i dogradnje objekta dobijene garsonjere, jednosobni i dvosobni stanovi i ostave.
 • Planiran je Stambeni Objekat spratnosti S+P+4.
 • U suterenu se nalaze ostave.
 • U prizemlju je planirano rušenje dijela stepenica, kako bi se omogućila izgradnja lifta. Planirane su komunikacije, odnosno lift i stepenice, kao i dva manja jednosobna stana.
 • Prvi, drugi i treći sprat su tipske etaže sa po 6 jednosobnih i dva dvosobna stana po etaži. Ukupno na sve tri etaže ima 18 jednosobnih i 6 dvosobnih stanova.
 • Ukupno je planirano 32 stana, od toga 10 dvosobnih stanova i 22 jednosobna.
 • Posljednja etaža, četvrta, je dograđena i ima 2 jednosobna i 4 dvosobna stana.
 • Dogradnja je urađena u postojećim gabaritima objekta.
 • Jednosobni stanovi su planirani cca- 40-50m2 , dok su dvosobni stanovi planirani cca 70-80m2 .
 • Sve je projektovano tako da se ne naruši konstrukcija objekta.
 • Objekat je prilagođen za lica sa posebnim potrebama. Planirana je rampa ispred ulaza u objekat, a lift u prizemlju, pored postojećih stepenica.
 • Planirana je Rekonstrukcija i Dogradnja Objekta u postojećim gabaritima uz korištenje lakih materijala, sa ciljem da se ne ugrozi stabilnost objekta.
 • Sačuvana je autentičnost postojećih fizičkih struktura, dok su intervencije uklopljene u fasadu čitavog objekta.
 • Ograda objekta je planirana kao jednostavna kovana ograda u crnoj boji.
 • Bravarija je planirana od eloksiranih aluminijumskih profila u antracit boji.
 • Krov je nagiba 15°, dvovodni kosi krov, obrada kanalica, meridijal.
 • U suterenu su planirane ostave, kotlarnica, kao i stepenice.

OPIS GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO – ZANATSKIH RADOVA

Objekat je u konstruktivnom smislu riješen kao AB objekat sa AB platnima, stubovima i gredama za prijem horizontalnih sila i AB monolitnom pločom d=16,ocm kao međuspratna konstrukcija. Dogradnja četvrtog sprata je planirana od lakih materijala, kako se ne bi narušilo postojeće stanje objekta. Opširniji opis konstrukcije biće dat u projektu “Konstrukcija”. RUŠENJE a. Otvori

 • Pažljiva demontaža unutrašnjih i spoljašnjih prozora i vrata. Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju.
 • Rušenje i demontaža stakleno-metalnih otvora na poslednjoj etaži. Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. b. Štemovanja, probijanja
 • Bušenje rupa kroz armirano-betonsku ploču i zidove za postavljanje instalacija (vodovod, kanalizacija, struja) promjera Ǿ110 i Ǿ50. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
 • Pažljivo šlicevanje armirano-betonske podne ploče i zIdova od armiranog betona, za prolaz instalacija (vodovod, kanalizacija). Kroz ploče i zidove pažljivo izvesti šliceve za postavljanje instalacija. Probijanje armirano-betonskih i pregradnih zidova od opeke za prolaz vodovodnih i kanalizacionih cevi. Kroz zidove pažljivo probiti rupe za prolaz cijevi. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
 • Probijanje/širenje (rezanje i rušenje) konstruktivnog armirano-betonskog zida debljine 50cm, za izradu otvora vrata. Pažljivo rušiti djelove zida, da se ne rastrese zidna masa. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cijenu ulazi i podupiranje.
 • Probijanje armirano betonske ploče za lift, otvor dimenzija 1.45×1.65 cm. Probijanje izvesti pažljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela, sečenje armature itd. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. Namještaj
 • Demontaža i Iznošenje postojećeg kancelarijskog namještaja, plakara, stolica, stolova i drugog iz prostora koji se adaptira. Namještaj prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 6 d. Podovi, slojevi • Skidanje parketa/brodskog poda zajedno sa lajsnama. Brodski pod skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. • Skidanje poda od itisona lijepljenog na podu. Itison odlepiti i skinuti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju. e. Zidovi
 • Rušenje pregradnih zidova od opeke, debljine do 20 cm, u produžnom malteru. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju.
 • Rušenje pregradnih zidova od opeke, debljine do 50 cm, u produžnom malteru. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela.
 • Rezanje i rušenje armirano- betonskih serklaža debljine 40 cm. Rezanje izvršiti čitavom dužinom, horizontalno uz ploču. Rušenje izvesti pažljivo. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. U cijenu ulazi i pomoćna skela.
 • Rušenje i rezanje kompletne armirano betonske ograde na poslednjoj etaži. Rušenje izvesti pažljivo. Ogradu rezati parcijalno, na svakih 1-1.5 metra vertikalno, prvo ankerisati pa zarezane djelove rezati horizontalno i povlačiti prema postojećoj krovnoj ploči, kako bi se izbjeglo padanje rezanih djelova. Izrezane djelove ankerisati i spustiti kranom. Utovariti na kamion i odvesti na deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. f. Malteri
 • Obijanje maltera sa unutrašnjih zidova. OBIJATI SAMO OŠTEĆENE SEGMNTE MALTERA. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom te premazati beton kontaktom, fasadnim disperzionim prajmerom . Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju.
 • Obijanje maltera sa fasadnih zidova. POZICIJA ISPOD PLANIRANE KAMENE FASADE Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom te premazati beton kontaktom, fasadnim disperzionim prajmerom . Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. 7
 • Obijanje maltera sa fasadnih zidova. POZICIJA ISPOD PLANIRANE „DEMIT“ FASADE OBIJATI SAMO SEGMNTE MALTERA KOJI SE NA LICU MJESTA POKAŽU KAO OŠTEĆENI. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom te premazati beton kontaktom, fasadnim disperzionim prajmerom . Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. g. Krov
 • Rušenje armirano-betonske krovne ploče na poslednjoj etaži, zajedno sa serklažima i podvlakama. Rušenje betonske ploče izvesti pažljivo. U cijenu ulazi i pomoćna skela, sječenje armature. Šut prikupiti, izijneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. h. Ograde
 • Rušenje/demontaža balkonske i stepenišne metalne ograde. Ograde prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. i. Instalacije Grijanje, Elektro instalacije, Vodovod i kanalizacija
 • Demontaža cijevne mreže i radijatora sa odnošenjem i skladištenjem na deponiju.
 • Pažljiva demontaža elektro instalacija, utičnica, prekidača, razvodnih tabli i brojila. Radove mora da obavi stručno lice i to obavezno pre početka radova na demontaži objekta. Preduzeti sve sigurnosne mjere.
 • Demontaža vodovodne mreže od cevi, satova i sanitarija Demontirati vodovodnu mrežu, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju. • ZEMLJANI RADOVI
 • Izrada prilaznih rampi iza objekta za dopremu materijala i odvoz šuta. Prethodno očistiti višak zemlje i odvesti na deponiju. Nasuti sloj minimalne debljine 25cm. Materijal propisno tamponirati vibro pločom do neophodne stišljivosti kako bi izdršao opterećenje kamiona i krana.
 • Nabavka, utovar, dovoz i razastiranje čiste zemlje u sloju po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmjera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Prethodno očistiti naneseni tampon materijal i odvesti na deponiju. Izvršiti fino planiranje i valjanje. 8 RAZNI RADOVI
 • Čišćenje prostora u objektu i oko objekta od građevinskog šuta sa završnim čišćenjem. Gradilište čistiti više puta u toku izgradnje. Izvršiti završno čišćenje objekta na kraju svih radova. GRUBI GRAĐEVINSKI RADOVI
 • Beton – Izrada armirano betonskih ploča, stubova i greda betonom marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiračima i sve elemente armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulaze i oplata, podupirači i pomoćna skela.
 • Armatura – rezanje, vezivanje i ugradnja armature sve po projektu, detaljima i statičkom proračunu. ZIDARSKI RADOVI • Zidanje zidova giter blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zida je 19 cm. Blokove prije ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm.
 • Zidanje pregradnih zidova blokovima debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Blokove prije ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. MALTERISANJE
 • Unutrasnje malterisanje zidova i plafona od betona i blok-opeke mašinskim malterom proizvođača “POFIX” ili “DEKOL”. Prije malterisanja površine očistiti i premazati “kontakt betonom”. Malterisanje uraditi u 2 sloja mašinskim malterom a završiti sa slojem mašinskog maltera, na cementnoj bazi, za glačanje površine. Na svim sastavima zidanog i armirano-betonskog zida postaviti staklenu mrežicu za malterisanje. Na ivice zidova i oko otvora postaviti lajsne. CEMENTNA KOŠULJICA • Izrada cementne košuljice, debljine 4-8 cm preko AB ploče kao podloga za završne podne obloge. Podlogu prije nanošenja košuljice očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosijanim šljunkom “jedinicom”, razmjere 1:3. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i njegovati dok ne očvrsne. Ispod košuljice postaviti sloj termoizolacije u vidu stiropora ili “termosilent” rolni. 9 IZOLATERSKI RADOVI
 • HIDROIZOLACIJA – je predviđena na svim podovima u kontaktu sa tlom (suteren), balkonima u prizemlju i na spratu. Podovi na tlu se premazuju preko podne ploče ispod cementne košuljice uz podizanje HOLKERA za 10cm, dok se balkon premazuje ispod i iznad cementne košuljice. U kupatilima na pozicijama gdje je predviđena tuš kabima zidovi se premazuju do plafona.
 • Polimer-cementni, dvokomponentni hidroizolacioni premaz. • Podloga mora da bude čista, bez ostataka ulja, trošnih materijala, prašine i sl. Pošto se ukloni sav trošni materijal i površina dobro nakvasi, eventualne nepravilnosti u betonu treba popuniti i poravnati polimer modifikovanim cementnim malterom. Distancere i žicu od oplate treba usjeći i ukopati do dubine od oko 3 cm, a rupe zatvoriti na gore opisani način. Postojeće radne dilatacije se otvaraju cijelom dužinom do dubine od 3 cm u obliku obrnutog slova V, pa se zapunjavaju na gore opisani način.
 • Prije nanošenja hidroizolacije, površinu treba dobro nakvasiti.
 • Materijal se nanosi četkom u 2 ili više slojeva, zavisno od uticaja vode. Treba izbegavati slojeve deblje od 1 mm, jer to može da dovede do pojave pukotina. Svaki naredni sloj se nanosi tek kada se prethodni osuši. Svježe namazanu površinu treba zaštititi od visokih temperatura, kiše i mraza.
 • TERMOIZOLACIJA – predviđena je kao zaštita kako od gubitka toplote tako i od prekomjernog zagrijavanja i predviđena je u svim stanovima, osim u kupatilima i balkonima. • Ispod pločica Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča, Stiropor, proizvođača “Austrotherm”, samogasiv i elastificiran, debljine 2-5 cm, težine 17-25 kg/m3. Stiropor ploče postaviti kao zvučnu i termo izolaciju podova, po detaljima i uputstvu projektanta.
 • Ispod laminata Nabavka i postavljanje podne termoizolacione folije, TERMOSILENT, polietilen, debljine 1-2 cm. Termosilent foliju postaviti kao termo i zvučnu izolaciju podova, po detaljima i uputstvu projektanta. • Na krovnoj ploči Nabavka i postavljanje krovnih termoizolacionih ploča, Stiropor, proizvođača “Austrotherm”, samogasiv i elastificiran, debljine 8 cm, težine 17-25 kg/m3. Stiropor ploče postaviti kao zvučnu i termo izolaciju krova, po detaljima i uputstvu projektanta. 10 BRAVARIJA
 • Aluminijum – “Alumil” • Finalana obrada profila je u antracit boji. Bravarija je snadbijevena kvalitetnim okovima na bazi nikla i allegura. Otvori i kanali u profilima za odvod kondenzata moraju biti sa obavezno postavljenim poklopcima na vanjskoj strani drenažnog otvora. Poklopac takođe mora biti zaštićen od padanja usled atmosferskih uticaja. Kvalitetnim atestiranim okovom omogućiti otvaranje prema datim šemama.
 • Spoljne otvore zaštititi roletnama sa integrisanom termo izolacijom i na taj način riješiti zaštitu od preterane insolacije.
 • Ulazna vrata – Nabavka i ugradnja jednokrilnih ulaznih vrata sa fiksnim dijelom izrađenih od eloksiranih aluminijumskih profila, zastakljeni izopan staklom. Vrata sadrže šarke, bravu sa kvakom i cilindrični uložak. • Nabavka i ugradnja spoljašnjih otvora/prozora izrađenih od eloksiranih aluminijumskih profila sa termoprekidom i metalnom konstrukcijom, zastakljeni izopan staklom.
 • Nabavka i ugradnja spoljašnjih kliznih vrata izrađenih od eloksiranih aluminijumskih profila sa metalnom konstrukcijom, zastakljeni izopan staklom
 • Profil Alumil SMARTIA S560 – podizno-klizni mehanizam sa termo prekidom, dvostruko zastakljen, sa perimetričkim zaključavanjem. STOLARIJA
 • Nabavka i ugradnja jednokrilnih vrata od punog drveta (masiva) ili od furniranog medijapana sa 3 brodske šarke, sa ispunom od drveta. Štok i lajsne uskladiti sa vratima. Vrata sadrže šarke, bravu sa kvakom i cilindrični uložak. PODOPOLAGAČKO RADOVI – PODOVI
 • sve podove u prostorijama postaviti potpuno vodoravno, izuzev podova u kupatilima, balkonu gdje se obezbijeđuje pad prema slivniku (0,5-1%). Pločice
 • Pločice se postavljaju u ljepilu za keramiku, dok na keramičkim površinama predviđenim spolja se treba uzeti ljepilo za spoljnu upotrebu, kojem neće štetiti vremenski uslovi.
 • Obavezno ugraditi pokrivne aluminijumske lajsne na svim prelazima i spojevima različitih vrsta podova, odnosno tamo gdje nije predviđen prag. Kod postavljanja ove vrste poda izvesti nagib prema slivnicima (0,5-1%).
 • Postavljanje podnih keramičkih pločica. Pločice I klase lepiti lepkom za pločice, u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Postavljanje vodoodbojne fug mase za spoljašnje i unutrašnje prostore, širine 1-2mm 11
 • Postavljanje sokle od podnih keramičkih pločica, visine do 15 cm. Pločice lepiti lepkom za pločice. Podloga mora biti ravna i pripremljena. Postavljene pločice fugovati i soklu očistiti. U cenu ulazi i nabavka pločica. Laminat
 • Prije postavljanja laminata pod treba da bude čvrst, čist i suv. Laminat treba da zadovolji moguće uslove pojave vlage na mjestima kao što su kuhinja, hol. • Predviđa se postavljanje laminata u dnevnim i spavaćim sobama.
 • Nabavka i postavljanje podne obloge laminat, klik, debljine 8-12 mm, po izboru projektanta. Podnu oblogu unijeti, raspakovati i ostaviti 24 časa da se aklimatizuje u atmosferi prostorije. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Pored zidova ostaviti dilatacione spojnice širine 10 mm. Sistem zatvaranja je na suvo. Podnu oblogu pažljivo postaviti i sastaviti na “klik”. Pored zidova postaviti lajsne i na svakih 80 cm lajsne pričvrstiti za zid. Sučeljavanja gerovati. FASADERSKI RADOVI kamena fasada Nabavka i postavljanje fasadnog kamena.
 • Izvršiti obijanje maltera sa postojećih fasadnih zidova na kojima je predviđeno postavljanje kamena a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom.
 • Kompletnu pripremljenu površinu premazati sa 2 sloja hidroizolacije.
 • Stirodur ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima. Preko ploča nanijeti sloj građevinskog lijepka, utisnuti po cijeloj površini staklenu mrežicu i nanijeti završni sloj građevinskog lijepka.
 • Ponovo premazati sa 2 sloja hidroizolacije.
 • Armaturnu mrežu postaviti na čitavoj površini te ankerisati čeličnim ankerima u AB i zidove od cigle. Ankere sa armaturnom mrežom spojiti varenjem. Ankere prije postavljanja u zidove natopiti hidroizolacijom.
 • Ploče debljine 2 cm postaviti u cementnom malteru razmjere 1:3 a kamen prije ugradnje kvasiti vodom.
 • Kamen lijepiti na način da se nakon svaka 2 postavljena horizontalna reda, postave novi čelični ankeri(horizontalno), kako bi se naredna 2 reda oslanjala na njih. Ankere prije postavljanja u zidove natopiti hidroizolacijom.
 • Kamen gerovati kako bi se na ivicama adekvatno postavio. • Po završenom oblaganju očistiti spojnice i kamen.
 • Kamen fugovati.

Demit fasada • • Kompletnu spoljnu površinu premazati kontakt betonom (fasadni disperzioni prajmer), koji se koristi za pripremu betonske podloge prije nanošenja fasadne boje ili maltera.

 • Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča, Stiropor, samogasiv, debljine 8 cm, mase 17-20 kg/m3, sa pripremom za izradu termoizolovane fasade. Stiropor ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima. Preko ploča nanijeti sloj građevinskog lijepka, utisnuti po cijeloj površini staklenu mrežicu i nanijeti završni sloj građevinskog lijepka, po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 obrađene fasade.
 • Oko prozora i vrata ugraditi APU lajsne, samoljepljive lajsne sa mrežicom, radi sprečavanja prodora vode na spojevima bravarije sa zidom.
 • Sve ivice obložiti fasadnim lajsnama sa mrežicom
 • Za završni sloj fasade koristiti Bavalit-dvokomponentni mineralni malter, paropropusan i vodoodbojan. 13 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
 • Bojenje unutrašnjih zidova i plafona polu-disperzivnom bojom dva puta. • Prije bojenja, zidove treba očistiti i premazati podlogom.
 • Boju i ton odabrati po izboru investitora. KLIMATIZACIJA
 • Nabavka i ugradnja inverterskih klima uređaja.
 • Spoljne jedinice postaviti unutar balkona sa donje strane te maskirati ukrasnim “alubond” zastorima koji se uklapaju u izgled fasade.
 • Planirati split sistem klimatizacije te tako smanjiti broj spoljnih jedinica i olakšati njihovo skrivanje.
 • Za jedan stan koristiti jednu spoljnu jedinicu klime. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI kosi krov
 • Krovnu ploču premazati polimer-cementnim, dvokomponentnim hidroizolacionim premazom. Materijal se nanosi četkom u 2 ili više slojeva. Uz ivice atike krova obavezno postaviti hidroizolacione trake i premazati holkere.
 • Letvisanje krova letvama 50/80 mm, uzdužno, na razmaku od 50 cm za pokrivanje crepom. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine. Letve fiksirati šarafima 12-14 cm a tiple fiksirati za AB krovnu ploču i prethodno natopiti u hidroizolaciju
 • Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča, Stiropor, samogasiv, debljine 8 cm, mase 17-20 kg/m3. Stiropor ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju krova.
 • Preko letvi i stiropora postaviti paropropusnu-vodonepropusnu foliju I fiksirati je u letve ekserom sa širokom “glavom”.
 • Preko folije, u istom pravcu, pocinkovanim ekserima fiksirati letve 50/20 mm
 • U kontra smjeru, poprečno, pocinkovanim ekserima fiksirati letve, na udaljenost koja odgovara dimenziji crepa.
 • Crep propisno fiksirati i postaviti prema upustvu proizvođača
 • Opšivanje krovnih ivica limom. Opšivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. 14 ELEKTRIČNE INSTALACIJE
 • Električne instalacije izvesti prema projektu električnih instalacija.
 • Predviđeni materijali za ugradnju su proizvođača HAGER,TEM, AVE VODOVOD I KANALIZACIJA
 • Instalacije vodovoda i kanalizacije izvesti prema projektu vodovoda i kanalizacije. • nabavka i montaža sanitarnih uređaja.
 • Predviđeni materijali za ugradnju su proizvođača GEBERIT, HANSGROHE, VARGON, PEŠTAN, ROCA
 • Planirano je da se objekat opremi savremenim tehničkim instalacijama /električna energija, ptt-instalacije, instalacije vodovoda I kanalizacije/ koje će se priključiti na gradsku infrastrukturnu mrežu u sklopu lokacije. LIMARSKI RADOVI
 • Izrada i postavljanje ograda na terasama i unutrašnjem stepeništu od kovanog gvožđa.
 • Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Eventualne varove idealno obrusiti.
 • Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom.
 • Postaviti ogradu, popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal. UREĐENJE TERENA Kolskim i pješačkim komunikacijama je omogućeno povezivanje svih djelova objekta i lokacije. 15 SAOBRAĆAJ, PARKIRANJE Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj je uputilo Obavještenje da predmetna urbanistička parcela ima priključak na saobraćajnu infrastukturu u skladu sa Planskim dokumentom, te da u konkretnom slučaju nije potrebno propisivanje posebnih saobraćajno tehničkih uslova za priključenje na javni put.
 • U urbanističko tehničkim uslovima za izradu tehničke dokumentacije je navedeno : Parametri za parkiranje u svemu prema izvodu iz DUP-a “Topolica I” – izmjene i dopune. U planu DUP “Topolica I” – izmjene i dopune u Svesci 3, pod tačkom 6.10.3., Planirano stanje/Parkiranje, na stranici dokumenta br.19, definisano je parkiranje za postojeće objekte. U Planu piše: “Planom je predviđeno da se mjesta za parkiranja vozila obezbijede na parkiralištima duž ulica, na posebnim parkinzima unutar zona, u dvorištima objekata i garažama u objektima. Ovim izmjenama i dopunama DUP-a nije bilo moguće znatnije uticati na zadovoljenje potreba postojećih objekata, ali je prihvaćen princip da svaki novi objekat koji se gradi treba da zadovolji svoje potrebe za stacioniranjem vozila na parceli na kojoj se objekat gradi (ispod ili pored objekta) ili u neposrednoj blizini (u istom bloku, zoni)“

 • S obzirom da se radi o POSTOJEĆEM OBJEKTU za koji je urađen Projekat REKONSTRUKCIJE U POSTOJEĆIM GABARITIMA nismo imali mogućnosti uticati na povećanje broja parking mjesta na predmetnoj urbanističkoj parceli. • Problem parkiranja u užem gradskom centru je veoma izražen, a suteren postojećeg objekta poseduje prostor za 9 parking mjesta (koja su radnici uprave i koristili u tu svrhu), predlažemo Investitoru da prilikom privođenja objekta namjeni sa Sekretarijatom za urbanizam sagledaju postojeći problem i od njih zahtjevaju da se postojeće garaže (9 parking mjesta) privedu namjeni.
 • Zgrada Barske plovidbe je imala 38 kancelarija u kojima je radio veliki broj ljudi, isti su koristili postojeće kapacitete parkinga duž ulice, te smatramo da se projektovanom prenamjenom neće dodatno opteretiti kapaciteti parkinga. TEHNIČKE NORME ZA IZVOĐENJE RADOVA
 • Predviđene radove izvesti u cjelini prema opisima pojednih stavki ovog tehničkog opisa, kao i predmjera i predračuna. Jediničnom cijenom svake pozicije obuhvaćeni su svi elementi koji su potrebni za formiranje troškova.
 • Pod cijenom materijala podrazumijeva se nabavna cijena glavnog, pomoćnog, veznog materijala zajedno sa troškovima nabavke, cijenom spoljnjeg i unutrašnjeg transporta, sa svim pratećim troškovima, utovarom, istovarom, skladištenjem i čuvanjem na gradilištu. 16
 • Vrijednost radova obuhvata sav glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija svih pozicija predračuna, sav rad na unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom transportu i sav rad oko zaštite izvedenih konstrukcija od štetnih uticaja za vrijeme građenja. ZAŠTITA NA RADU I UPRAVLJANJE OTPADOM
 • Zaštita na radu obezbijeđuje se primjenom savremenih tehničkih, građevinskih mjera i sredstava zaštite na radu, otklanjajući rizike od povrijeđivanja i oštećenja zdravlja ili njihovim svođenjem na propisanu mjeru.
 • Izvođač radova je dužan da izradi plan mjere zaštite, odnosno elaborate o uređenju gradilišta u skladu sa posebnim zakonom.
 • Gradilište je potrebno urediti tako da se na njemu može bezbijedno obavljati rad i kretanje radnika, oruđa i uređaja za rad i transportnih sredstava, kao i obezbijeđivanje gradilišta od pristupa besposlenih lica i od prilaza vozila koja ne vrše prevoz za potrebe gradilišta.
 • Radnicima i drugim licima na gradilištu je obavezno korišćenje propsanog zaštitnog šlema.
 • Sve građevinske mašine i sredstva za rad potrebno je postaviti na bezbijedno-odgovarajuće mjesto s obzirom na vrstu posla koji se obavlja. Za rukovanje i održavanje navedenih sredstava rada može se povjeriti samo licu koje je stručno osposobljeno za takav rad i ispunjava određene uslove u smislu stručne, zdravstvene i druge podobnosti o čemu se mora voditi evidencija. Sve građevinske mašine i prevozna sredstva moraju biti opremljena PP aparatima.
 • Dopremu građevinskog materijala treba obavljati tako da se time dodatno ne zagađuje životna sredina, odnosno da su zagađenja minimalna. Za istovar građevinskog materijala biće obezbijeđena odgovarajuća mjesta.
 • Građevinski otpad koji nastaje izvođenjem radova odvoziće se na lokaciju koju prethodno odredi nadležni organ lokalne uprave, u skladu sa članom 78a, Zakona o upravljanju otpadom.
 • U toku izvođenja radova, doći će do emitovanja određenih količina izduvnih gasova u atmosferu i to od rada mehanizacije i dr. građevinske opreme. Takođe, prilikom izvođenja ovih radova od rada pomenutih mašina doći će do stvaranja povećanog nivoa buke u okolini i vibracija. Takođe će doći do povećanja prašine u toku izvođenja radova. Ove pojave su privremenog karaktera.
 • Zamjena ulja i punjenje rezervoara kamiona i građevinskih mašina gorivom treba se vršiti na zato adekvatnim lokacijama, kao što su radionice i benzinske pumpe, jer može doći usljed prosipanja ulja ili goriva do zagađenja zemljišta. Što se tehnologije građenja tiče ista se odvija na standardizovan način. 17 STRUKTURA OBJEKTA Suteren A komunikacije 31,75 m² B kotlarnica 6,96 m² C ostava 15,95 m² D ostava 35,00 m² E ostava 35,20 m² F ostava 36,05 m² G ostava 38,85 m² NGP suterena 199,76 m² BGP suterena 238,14 m² Prizemlje A ulaz, stepenice, lift 17,65 m2 B hodnik i stepenište 29,45 m2 Stan 1 1. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 19,05 m2 2. Kupatilo 4,80 m2 3. Spavaća soba 9,25 m2 NGP stan 1 33,10 m2 Stan 2 1. Hodnik 3,35 m2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 17,25 m2 3. Spavaća soba 9,50 m2 4. Kupatilo 3,20 m2 NGP stan 2 33,30 m2 UKUPNO NGP STANOVA prizemlja 66,40 m2 UKUPNO NGP prizemlja 113,50 m2 (bez poslovnog prostora Prve banke) UKUPNO NGP prizemlja 213,50 m2 (sa poslovnim prostorom Prve banke) UKUPNO BGP prizemlja 141,90 m2 (bez poslovnog prostora Prve banke) UKUPNO BGP prizemlja 277,00 m2 (sa poslovnim prostorom Prve banke) 18 Sprat 1 A komunikacije (hodnik, stepenice i lift) 45,20 m 2 Stan 3 1. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 22,55 m 2 2. Kupatilo 4,70 m 2 3. Spavaća soba 10,55 m 2 4. Terasa 3,35 m 2 NGP stan 3 41,15 m 2 Stan 4 1. Hodnik 3,20 m 2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 18,25 m 2 3. Terasa 3,25 m 2 4. Kupatilo 3,55 m 2 5. Spavaća soba 12,55 m 2 NGP stan 4 40,80 m2 Stan 5 1. Hodnik 7,40 m 2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 16,00 m 2 3. Terasa 3,85 m 2 4. Kupatilo 4,05 m 2 5. Spavaća soba 13,75 m 2 NGP stan 5 45,05 m2 Stan 6 1. Hodnik 7,30 m 2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 16,00 m 2 3. Terasa 3,45 m 2 4. Kupatilo 4,00 m 2 5. Spavaća soba 13,10 m 2 NGP stan 6 43,85 m2 Stan 7 1. Hodnik 3,45 m 2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 17,75 m 2 3. Terasa 3,50 m 2 4. Kupatilo 3,50 m 2 5. Spavaća soba 13,25 m 2 NGP stan 7 41,45 m2 19 Stan 8 1. Hodnik 3,05 m2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 15,20 m2 3. Terasa 3,45 m2 4. Kupatilo 3,75 m2 5. Spavaća soba 13,95 m2 NGP stan 8 39,40 m2 Stan 9 1. Hodnik 7,55 m2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 31,85 m2 3. Terasa 4,80 m2 4. Wc 2,85 m² 5. Kupatilo 2,95 m2 6. Spavaća soba 7,50 m2 7. Spavaća soba 9,60 m² 8. Terasa 6,30 m² NGP stan 9 73,40 m2 Stan 10 1. Hodnik 7,45 m2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 32,25 m2 3. Terasa 4,80 m2 4. Wc 2,90 m² 5. Kupatilo 2,80 m2 6. Spavaća soba 9,90 m2 7. Spavaća soba 7,30 m2 8. Terasa 6,55 m² NGP stan 10 73,95 m2 UKUPNO NGP STANOVA I sprata 399,05 m2 UKUPNO NGP I sprata 444,25 m2 UKUPNO BGP I sprata 531,50 m2 20 Sprat 2 A komunikacije (hodnik, stepenice i lift) 45,15 m 2 Stan 11 1. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 22,40 m 2 2. Kupatilo 4,75 m 2 3. Spavaća soba 10,45 m 2 4. Terasa 3,50 m 2 NGP stan 11 41,10 m 2 Stan 12 1. Hodnik 3,10 m 2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 17,75 m 2 3. Terasa 3,50 m 2 4. Kupatilo 3,50 m 2 5. Spavaća soba 12,50 m 2 NGP stan 12 40,35 m2 Stan 13 1. Hodnik 7,60 m 2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 16,10 m 2 3. Terasa 3,45 m 2 4. Kupatilo 4,20 m 2 5. Spavaća soba 13,60 m 2 NGP stan 13 44,95 m2 Stan 14 1. Hodnik 7,50 m 2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 16,25 m 2 3. Terasa 3,35 m 2 4. Kupatilo 4,20 m 2 5. Spavaća soba 13,10 m 2 NGP stan 14 44,40 m2 Stan 15 1. Hodnik 3,45 m 2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 17,85 m 2 3. Terasa 3,45 m 2 4. Kupatilo 3,50 m 2 5. Spavaća soba 13,25 m 2 NGP stan 15 41,50 m2 21 Stan 16 1. Hodnik 3,00 m2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 15,10 m2 3. Terasa 3,30 m2 4. Kupatilo 3,70 m2 5. Spavaća soba 14,05 m2 NGP stan 16 39,15 m2 Stan 17 1. Hodnik 7,70 m2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 31,90 m2 3. Terasa 4,85 m2 4. Wc 2,75 m² 5. Kupatilo 2,80 m2 6. Spavaća soba 7,30 m2 7. Spavaća soba 9,95 m² 8. Terasa 6,20 m² NGP stan 17 73,45 m2 Stan 18 1. Hodnik 7,45 m2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 32,10 m2 3. Terasa 5,10 m2 4. Wc 2,80 m² 5. Kupatilo 2,80 m2 6. Spavaća soba 9,95 m2 7. Spavaća soba 7,40 m2 8. Terasa 6,15 m² NGP stan 18 73,75 m2 UKUPNO NGP STANOVA II sprata 398,65 m2 UKUPNO NGP II sprata 443,80 m2 UKUPNO BGP II sprata 531,05 m2 22 Sprat 3 A komunikacije (hodnik, stepenice i lift) 45,25 m 2 Stan 19 1. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 22,40 m 2 2. Kupatilo 4,85 m 2 3. Spavaća soba 10,45 m 2 4. Terasa 3,45 m 2 NGP stan 19 41,15 m 2 Stan 20 1. Hodnik 3,15 m 2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 18,05 m 2 3. Terasa 3,20 m 2 4. Kupatilo 3,55 m 2 5. Spavaća soba 12,50 m 2 NGP stan 20 40,45 m2 Stan 21 1. Hodnik 7,80 m 2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 16,10 m 2 3. Terasa 3,45 m 2 4. Kupatilo 4,20 m 2 5. Spavaća soba 13,35 m 2 NGP stan 21 44,90 m2 Stan 22 1. Hodnik 7,65 m 2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 16,10 m 2 3. Terasa 3,50 m 2 4. Kupatilo 4,10 m 2 5. Spavaća soba 13,15 m 2 NGP stan 22 44,50 m2 Stan 23 1. Hodnik 3,45 m 2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 17,85 m 2 3. Terasa 3,40 m 2 4. Kupatilo 3,40 m 2 5. Spavaća soba 13,05 m 2 NGP stan 23 41,15 m2 23 Stan 24 1. Hodnik 2,95 m2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 15,40 m2 3. Terasa 3,25 m2 4. Kupatilo 3,70 m2 5. Spavaća soba 14,00 m2 NGP stan 24 39,30 m2 Stan 25 1. Hodnik 7,70 m2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 31,60 m2 3. Terasa 5,05 m2 4. Wc 2,95 m² 5. Kupatilo 2,75 m2 6. Spavaća soba 7,40 m2 7. Spavaća soba 9,80 m² 8. Terasa 6,00 m² NGP stan 25 73,25 m2 Stan 26 1. Hodnik 7,45 m2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 33,25 m2 3. Terasa 5,05 m2 4. Wc 2,80 m² 5. Kupatilo 2,90 m2 6. Spavaća soba 9,90 m2 7. Spavaća soba 7,30 m2 8. Terasa 6,10 m² NGP stan 18 74,75 m2 UKUPNO NGP STANOVA III sprata 399,45 m2 UKUPNO NGP III sprata 444,70 m2 UKUPNO BGP III sprata 530,55 m2 24 Sprat 4 A komunikacije (hodnik, stepenice i lift) 46,20 m 2 Stan 27 1. Hol 10,20 m 2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 30,10 m² 3. Terasa 7,15 m 2 4. Wc 1,95 m 2 5. Spavaća soba 10,80 m 2 6. Spavaća soba 10,20 m² 7. Kupatilo 3,50 m² 8. Nenatkrivena terasa 14,10 m² NGP stan 27 88,00 m 2 Stan 28 1. Hodnik 7,85 m 2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 16,85 m 2 3. Terasa 3,40 m 2 4. Kupatilo 4,20 m 2 5. Spavaća soba 13,55 m 2 NGP stan 28 45,85 m2 Stan 29 1. Hodnik 7,65 m 2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 16,95 m 2 3. Terasa 3,45 m 2 4. Kupatilo 4,10 m 2 5. Spavaća soba 13,25 m 2 NGP stan 29 45,40 m2 Stan 30 1. Hodnik 10,20 m 2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 27,80 m 2 3. Terasa 6,85 m 2 4. Wc 1,95 m² 5. Spavaća soba 11,00 m 2 6. Spavaća soba 10,30 m 2 7. Kupatilo 3,50 m 2 8. Nenatkrivena terasa 13,55 m² NGP stan 30 85,15 m2 25 Stan 31 1. Hodnik 8,20 m2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 32,40 m2 3. Terasa 4,90 m2 4. Kupatilo 3,20 m2 5. Spavaća soba 8,00 m2 6. Spavaća soba 9,95 m2 7. Terasa 6,45 m² 8. Wc 3,05 m² NGP stan 31 76,15 m2 Stan 32 1. Hodnik 8,05 m2 2. Kuhinja, trpezarija i dnevna soba 33,05 m2 3. Terasa 4,95 m2 4. Kupatilo 3,20 m2 5. Spavaća soba 8,10 m2 6. Spavaća soba 9,95 m² 7. Terasa 6,75 m² 8. Wc 2,95 m² NGP stan 32 77,00 m2 UKUPNO NGP STANOVA IV sprata 417,55 m2 UKUPNO NGP IV sprata 463,75 m2 UKUPNO BGP IV sprata 498,85 m2 UKUPNO NGP STANOVA OBJEKTA 1681,10 m2 UKUPNO NGP OBJEKTA 2209,76 m2 UKUPNO BGP OBJEKTA 2607,09 m2

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE