spot_img

Grizelj u Mostaru predstavio nove tehnologije u tretmanu mulja

U gradskoj Vijećnici Grada Mostara održana je prezentacija društva Grizelj o EU Direktivama, zakonskoj regulativi i  tehnoloških rješenja u postupanju sa procijednim muljem sa UPOV/PPOV-a, mulj iz septičkih (crnih) jama, separatora sa benzinskih stanica, mulj iz uređaja/postrojenja za proizvodnju vode, mulj iz uličnih slivnika-šahtova, procijedni mulj sa deponija komunalnog otpada, flotata iz mesne, mliječne  i prehrambene industrije.

mulj

Prezentaciji su nazočili predstavnici lokalne uprave, komunalnih subjekata, inspekcijskih organa gradova i općina Hercegovačko Neretvanske Županije – Kantona HNŽ-K i Županija Zapadno Hercegovačka ŽZH, Agencije za vodno područje jadranskog mora.

Postojeći uređaji/postrojenja i nova koja se grade za tretman kanalizacionih i otpadnih voda su nekompletna jer nije riješen problem mulja koji se izdvaja iz vode kako bi bila ispravna za ispuštanje u vodotokove, a mulj se odlaže u prirodu i okoliš što od 01.01.2017 god. više ne dozvoljavaju EU Direktive.

GRIZELJ kao:

  • izvorni proizvođač opreme  (Original Equipment Manufacturer)  OEM,
  • Originalni Dizajn Proizvođač (Orginal Design Manufacturer) ODM i
  • Izvorni Brand Proizvođač (Orginal Brand Manufacturer) OBM,

prezentirao je humano, higijenski-sanitarno, zdravstveno i veterinarski ispravno  postupanje sa muljem i korištenje sterilnog peleta iz mulja kao fertilizator tla u poljoprivredi, hortikulturi  čime se bakteriološki štite kulture u lancu prehrane krumpir, mrkva, luk, i.t.d.  kao i kulture koje su direktno u kontaktu sa tlom krastavci, dinja, lubenica, i.t.d.

Prezentirana tehnološka rješenja su sinergija znanstvenih rješenja  uz selektivnu primjenu EU Direktiva i lokalnih zakona, odluka, pravilnika  s ciljem zadovoljenja ekoloških, energetskih, ekonomskih aspekata  kao i  energetsku efikasnost/učinkovitost korištenjem obnovljivih izvora energije kroz zadovoljenje zahtjeva cirkularne/kružne ekonomije.

U procesu tretmana od inaktiviranja  mulja do dobivanja eko sterilnog peleta kao resursa i/ili energenta.

Drugi oblik tretmana mulja je termički tretman  (incineracija)  i termovalorizaciju kroz kogeneraciju CHP, trigeneraciju CHCP i poligeneraciju gdje imamo i inertni pepeo kao građevinsku frakciju – agregat.

Novina u tehnološkim rješenjima je korištenje mulja kao energent u produkciji rashladne energije koja se može direktno koristiti lokalno ili kroz daljinsko grijanje i za daljinsko hlađenje.

Kapacitet ponuđenih rješenja je 50 kg/h do 2500 kg/h u 8 veličina sa odnosom regulacije kapaciteta

1 : 5  (100 kg/h – 500 kg/h)  čime se mogu zadovoljiti lokalnih općinskih potreba od 2000 ES do gradova sa 500000 ES.

Vrlo bitan faktoru u korištenju novih prezentiranih naprednih tehnologija je i socijalni aspekt, da neće doći do povećanja naknade za tretmana otpadnih komunalnih voda.

Poslije prezentacije uslijedila je plodna diskusija, konkretni komentari i obrazloženja na ponuđena tehnološka rješenja koja su bila kroz energetsku efikasnost u zaštiti Prirode i okoliša.

Svi nazočni učesnici dobili su putem e-mail-a prezentaciju na koju mogu postaviti pitanje i komentar u elektronskoj formi i dobiti odgovor.

 

akta.ba

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.