spot_img

Kako izračunati količinu čelika za ploču, temelj i stub?

Procjena količine čelične armature za betonsku ploču, temelj i stub, grede itd. presudna je za procjenu troškova gradnje.  Projektni crteži koriste se kao osnova za izračunavanje količine betonskog čelika u različitim konstruktivnim elementima.

Ovaj članak predstavlja postupak obračuna količine čelika za ploče, stubove i temelje

Obračun količine čelika za ploče

 1. Pribavite detalje o dimenzijama ploče i armature iz projektnih crteža kao što je prikazano na slici 1.
 2. Izračunajte broj čeličnih šipki

Glavne čelične šipke

Broj šipki= (Dužina ploče (L)/razmak)+1               Jednadžba 1

Čelične šipke za skupljanje i temperaturu

Broj šipki= (Dužina ploče (S)/razmak)+1               Jednadžba 2

U jednadžbi 1 koriste se razmaci od centra do centra glavnih čeličnih šipki za armiranje, a razmak šipki za skupljanja i temperaturu u jednadžbi 2.

Sl. 1: Vrste i raspored čeličnih šipki u jednosmjernoj ploči

 1. 3. Izračunajte dužinu rezanja:

Glavne čelične šipke

Dužina rezanja = čisti raspon(S)+Ld+ dužina nagiba + savijanje 2×45 stepeni      Jednadžba 3

Čelične šipke za skupljanje i temperaturu

Dužina rezanja = čisti raspon(S)+Ld+ dužina nagiba + savijanje 2×45 stepeni      Jednadžba 4

Gdje je:

Ld: razvijena dužina armature koja je prikazana n asl. 2.

Dužina nagiba može se naći iz sljedećeg izraza:

Dužina nagiba= 0.45D                                                   Jednadžba 5

D= debljina ploče-2 * prečnik  zaštitnog sloja betonske armature           Jednadžba 6

Sl. 2: Savijene šipke u ploči

 1. Pretvorite tu dužinu u kilograme ili tone jer su čelične šipke naručene po težini. Koristi se ista jednadžba koja se koristi kako za glavnu armaturu tako i za armaturu zbog skupljanja i temperature, ali se koristi odgovarajuća dužina rezanja, broj šipki i prečnik šipke.

Glavne čelične šipke = broj šipki*dužina rezanja*težina šipke ( D 2/162)     Jednadžba 7

(D/162) je težina čelika koja se dobija iz zapremine čelika pomnožene sa njegovom gustinom koja iznosi 7850 kg / m3.

Obračun čelika za temelj

Veličina temelja i detalji ojačanja (veličina šipke i razmak) moraju biti poznati. To se može saznati iz projektnih crteža. Nakon toga će se poduzeti sljedeći koraci za izračunavanje količine čelika.

 1. izračunajte potreban broj šipki za oba smjera

Broj šipki = {(D  ili Š – zaštitni sloj armature za obje strane) ÷ razmak} +1       Jednadžba 8

gdje je D  ili Š: dužina ili širina temelja

 1. Zatim, pronađite dužinu jedne šipke

Dužina šipke = D ili Š zaštitni sloj armature za obje strane + 2*dužina savijanja     Jednadžba 9

gdje je D  ili Š: dužina ili širina temelja

 1. Nakon toga, izračunajte ukupnu dužinu šipki koja je jednaka broju potrebnih šipki i pomnožite sa dužinom jedne šipke. Ako se u oba smjera koristi ista veličina šipki, možete zbrojiti obje količine šipki
 2. Pretvorite tu dužinu u kilograme ili tone. To se može postići množenjem površine presjeka čelika sa njegovom ukupnom dužinom i gustinom čelika koja iznosi 7850 kg/m3.

Gornji postupak obračuna je za pojedinačnu armaturnu mrežu. Stoga, za temelje sa dvostrukom armaturnom mrežom, treba ponovo koristiti isti postupak za obračun količine čelika za drugu armaturnu mrežu.

Obračun količine čelika za stubove

Preuzmite veličinu stuba i detalje ojačanja sa projektnih crteža. Zatim izračunajte količinu čelika u stubu koristeći sljedeće korake:

Armiranje uzdužnim čelicima

 1. Izračunajte ukupnu dužinu uzdužnih šipki za armiranje koja je jednaka visini stuba plus preklopi za temelj pomnoženo brojem uzdužnih šipki.
 2. Pretvorite tu dužinu u kilograme ili tone. To se može postići množenjem površine presjeka čelika sa njegovom ukupnom dužinom i gustinom čelika koja iznosi 7850 kg/m3.

Uzengije

 1. Izračunajte dužinu rezanja uzengija pomoću sljedeće jednadžbe

Dužina rezanja=2*((w-pokrov)+(h-pokrov))+Ld                             Jednadžba 10

gdje je:

d: širina stuba

h:  debljina stuba

Ld: razvijena dužina uzengije

 1. Izračunajte broj uzengija dijeljenjem visine stuba sa razmakom uzengije plus jedan.
 2. Procijenite ukupnu dužinu uzengije koja je jednaka dužini rezanja uzengije pomnoženoj sa brojem uzengija.
 3. Pretvorite tu dužinu u kilograme ili tone. To se može postići množenjem površine presjeka čelika sa njegovom ukupnom dužinom i gustinom čelika koja iznosi 7850 kg/m3.

Ukupna količina čelika u stubu jednaka je zbiru glavnog i čelika za uzengije.

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE