spot_img

Kampus Univerziteta u Sarajevu – jedan od najvećih projekata

Evropska investicijska banka (EIB) potpisala je ugovor o saradnji s Kantonom Sarajevo i Univerzitetom u Sarajevu u svrhu podrške izradi generalnog plana za glavni kampus u centru grada, u krugu nekadašnje kasarne Maršal Tito.

Prostorni obuhvat Kampusa Univerziteta u Sarajevu se može okvalificirati kao jedan od najatraktivnijih poteza unutar centralne urbanističke matrice grada Sarajeva, a kojem, na dnevnoj bazi, gravitira više hiljada korisnika. Njena komparativna prednost, u odnosu na druge lokacije u gradu, jeste neposredna blizina i koncentracija javnih institucija, poslovnih, komercijalnih i rekreacionih sadržaja, te dobra saobraćajna povezanost sa gradom, ali i drugim urbanim centrima Bosne i Hercegovine i regije. Zahvaljujući činjenici da je ovaj prostor nekada koristila vojska, te je kao takav bio zatvorenog karaktera, danas je to obuhvat od 136.856 m2 (Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 2017) koji čini jedinstvenu cjelinu, a koja je sačuvana od „prevelike“ urbanizacije. Odnos izgrađenog i neizgrađenog zemljišta je u korist otvorenih površina, pri čemu su i postojeće izgrađene građevinske parcele sa niskim koeficijentima izgrađenosti.

”Projekat „Urbane regeneracije i razvoja Kampusa Univerziteta u Sarajevu“ je strateško opredjeljenje Univerziteta u Sarajevu, te je od presudnog značaja za razvoj ovog dijela grada Sarajeva u narednim godinama. Imajući na umu da u savremenim izazovima urbane sredine sve više postaju predmetom zloupotreba u gradnji, važnost ovog projekta je tim veća, jer pruža priliku Univerzitetu u Sarajevu da centralni prostor u gradu Sarajevu uredi prema modernim standardima svjetskih univerzitetskih kampusa, otvorenih za širu populaciju grada. Građani Sarajeva i država Bosna i Hercegovina ovim projektom dobivaju jedan lijepi dio Sarajeva uređen sa dovoljno senzibiliteta prema zaštiti životne sredine i funkcionalno kapacitiran za obrazovanje i istraživanje što je primarna zadaća Univerziteta”, kazao je rektor Rifat Škrijelj.

S gore navedenim ciljem na umu, Univerzitet u Sarajevu je formirao Direkciju za izgradnju i održavanje Kampusa kao pod organizacionu jedinica u sastavu Univerziteta, sa zadatkom aktivacije i artikulacije opisanog obuhvata u savremen univerzitetski kampus, po uzoru na uspješne primjere u svijetu i usklađeno sa pozitivnom praksom u sličnim obuhvatima u regionu.

Početkom 2020 godine predstavnici Direkcije su, uz podršku Vlade Kantona Sarajevo, ostvarili preliminarne kontakte sa Evropskom Investicijskom bankom (European Investment Bank-EIB), kojom prilikom je dogovorena tehnička saradnja između EIB-a i UNSA. Dogovori su formalizirani dostavljanjem dokumenta pod nazivom „Sarajevo Campus Regeneration Project – TECHNICAL ASSISTANCE CONCEPT PAPER“ od 7. aprila 2020. godine, koji je podrazumjevao tehničku asistenciju u vidu izrade inoviranog Master plana i Fizibiliti studije za Kampus UNSA, kao bankabilnog dokumenta neophodnog za osiguranje investicijske linije od strane EIB-a za UNSA.

Ovaj okvirni dokument je definisao osnovne korake, odnosno faze tehničke asistencije u vrijednosti od 500.000 EUR, koja bi kao grant sredstva EIB u saradnji sa Francuskom razvojnom agencijom (Agence Francaise de Developpement-AFD) dodijelio UNSA za pomenutu namjenu.

Predviđeno je da se tehnička asistencija odvija u 3 faze:

  • I faza – podrazumijeva reviziju postojeće planske dokumentacije (Master plana) i prezentiranje iste na nivou detaljnosti koji odgovara nivou Regulacionog plana;
  • II faza – podrazumijeva razradu planskih rješenja iz faze I do nivoa idejnih rješenja objekata, sa vizuelizacijom i detaljnim projektnim zadacima za fazu izrade glavnih projekata pojedinačnih objekata;
  • III faza – podrazumijeva izradu Studije izvodljivosti Kampusa UNSA – tj. izradu dubinske analize u pogledu procjene konačnog obima finansijskih ulaganja, prioriteta i potencijalnih linija finansiranja.

Trajanje svih faza će se svesti u okvire od 12 mjeseci. Pri tome, izrada projektnih zadataka za idejna rješenja pojedinih objekata će biti povjerena Direkciji za izgradnju i održavanje Kampusa UNSA (DIOK), te će se odvijati istovremeno sa procedurom nabavke konsultantskih usluga.

Paralelno, predstavnici Direkcije su ostvarili kontakte i sa predstavnicima Svjetske banke (World Bank), koji su u okviru projekta „Improving Sarajevo’s Resilience Through Urban Regeneration“, u saradnji sa Vladom KS, odobrili manji iznos sredstava na ime konsultantskih usluga za potrebe razvoja Kampusa UNSA. Predmetna sredstva su utrošena kroz angažman svjetski poznate konsultantske kompanije ARUP, čiji zadatak je bio izrada predstudije okvirnog plana razvoja Kampusa UNSA, kao detaljnog programskog zadatka i prezetacije vizije razvoja Kampusa Univerziteta u Sarajevu.

Finalno, Sporazum o saradnji, kojim je i formalizovana podrška EIBa u vidu granta za gore pomenutu tehničku asistenciju, je potpisan u Sarajevu 25.05.2021 godine između predstavnika Evropske Investicijske Banke, premijera Kantona Sarajevo i rektora Univerziteta u Sarajevu, što prethodi pokretanju postupka nabavke pomenute konsultantske usluge.

 

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE