spot_img

Karakteristike elemenata i projektnih rešenja u Simprolit sistemu® koje utiču na energetsku efikasnost, ekološku podobnost i na dugovečnost objekta

Autor Simprolit sistema®
DTech
Milan Dević D.Civ.Eng.
Akademik Medjunarodne akademije tehnologičnih nauka
Akademik Ruske inženjerske akademije
Doktor tehnologije građenja i inženjeringa u građevinarstvu
Građevinski inženjer – konstruktor

KONDEZ

Simprolit blokovi, kao sastavni deo Simprolit sistema®, projektovani su tako da u zidovima nema kondenza, pod uslovom da se ispoštuju osnovna pravila građevinske fizike, koja su ugrađena u Simprolit sistem, tako da:

  • paropropusnost slojeva raste od unutra ka spolja
  • ako je spolja obrada lepak sa mrežicom i fasadni premaz ukupne debljine 10 mm, unutrašnji malter je produžni, minimalne debljine 15 mm (bar upola deblji od spoljnjeg maltera);
  • ako je spolja obrada malter debljine 15 mm, minimalna debljina unutrašnjeg maltera je 23-25 mm;
  • ako je spolja fasadna obloga paronepropusna, primenjuju se Simprolit ventilisani blokovi tipa „V“ i Simprolit ventilisane ploče tipa „SOPV“

Simprolit nosivi blokovi sa dva otvora i Simprolit samonosivi blokovi sa dva otvora i dve rupe predstavljaju trajno ugrađenu termoizolacionu oplatu (ICF), ugrađuju se bez maltera (na suvo), a beton kojim se ispunjavaju otvori međusobno povezuje redove blokova u obostrano termoizolovanom i vatrootpornom zidu.

Simprolit patentirani puni višeslojni blokovi projektovani su iz dva ili više slojeva kapsuliranog Simprolit polistirolbetona različitih zapreminskih masa, a ugrađuju se tako da zapreminska težina slojeva opada od unutra ka spolja, što za posledicu ima da se paropropusnost slojeva povećava ka spolja i time eliminiše kondenz, karakterističan za jednoslojne termoizolacione blokove tipa Ytong, pune blokove od penobetona, keramzitobetona i sl.

Izvod iz SERTIFIKATA NA DUGOVEČNOST SIMPROLIT POLISTIROLBETONA

U klimatskoj komori Naučno-istraživačkog instituta građevinske fizike NIISF Akademije arhitektonskih i građevinskih nauka Ruske Federacije RAASN sprovedena su ispitivanja Simprolit blokova pri cikličnim naizmeničnim temperaturno vlažnosnim delovanjima.

Ciklusi temperaturno vlažnosnih delovanja na uzorke blokova u klima komori dati su na priloženom grafiku.

Jedan ciklus, koji uključuje dvokratno smanjenje temperature do -30 0C naizmenično sa zagrevanjem uzoraka do +60 0C i zatim držanjem u temperaturno-vlažnosnoj vazdušnoj sredini, temperaturno-vlažnosnim delovanjem   modelira   uslovnu   godinu   eksploatacije   termoizolacionog  materijala   u   višeslojnim   fasadnim konstrukcijama.

Prvi deo ciklusa modeluje sniženje temperature, karakteristično za prelazni period  u godini (jesenji),  zatim  držanje  na  temperaturi  od  -30 0C  –  zimski  period  eksploatacije.  Dalje  podizanje temperature do +60 0C odgovara prolećnom prelaznom periodu, a sledeće održavanje na temperaturi t=60 0C (sa uračunatim dejstvom sunčane radijacije) modeluje delovanje temperature na spoljašnju površinu blokova u  letnjem  periodu.  Uvlažnjenje  blokova  paroobraznom  vlagom  u  toku  8  časova,  karakteristično  za  zimski period eksploatacije, modelirano je držanjem uzoraka nad površinom vode pri temperaturi vazduha +18+1 0C i relativnoj vlažnosti vazduha φ = 95%.

Ukupno je bilo sprovedeno 100 (sto) ciklusa ispitivanja uzoraka. Po završetku ispitivanja iz blokova su bili  izrezani  uzorci  za  utvrđivanje  fizičko-mehaničkih  karakteristika  (u  skladu  sa  GOST  10060-95).    Nakon dobijanja  rezultata  ispitivanja  sprovedeno  je  upoređivanje  tih  podataka  sa  karakteristikama  kontrolnih uzoraka, koji nisu bili podvrgnuti temperaturno-vlažnosnim dejstvima. Uporedni rezultati ispitivanja uzoraka dati su u tablici u prilogu 2.

Uporedna analiza podataka dozvoljava izvođenje sledećih zaključaka:

  • Promena otpornosti na pritisak uzoraka blokova posle 100 (sto) ciklusa ispitivanja u odnosu na kontrolne uzorke zafiksirovana je na nivou 80%
  • Promene oblika blokova i gubitak mase uzoraka, koji su prošli ciklična ispitivanja, nisu primećeni

Sledi da su blokovi za spoljašnje zidove od polistirolbetona „Simprolit“, tip SB30, izrađeni u skladu sa tehničkim  uslovima  TU    5741-003-52775561-2003,  uspešno  izdržali  ciklična  ispitivanja  na  temperaturno- vlažnosna delovanja u količini od 100 (sto) ciklusa što može biti interpretirano kao ne manje od 50 (pedeset) uslovnih godina  eksploatacije  u  višeslojnim  fasadnim  konstrukcijama,  pri  uslovu  zaštite  spoljašnje  površine (blokovi omalterisani ili obloženi sa obe strane) od dejstva tečne vlage i UV-spektra sunčevog zračenja.

OTPORNOST NA POŽAR

Za razliku od mineralne vune koja se topi na temperaturi požara, Simprolit ploče i blokovi samostalno štite od požara kao pregradni zidovi između dva požarna sektora

TERMOIZOLACIJA FASADNIH ZIDOVA SPOLJA I UNUTRA, UPOREDNE VREDNOSTI

Objekti sa fasadnim zidovima zidanim jednoslojnim blokovima od lakih betona se brzo zagreju, ali isto tako i brzo ohlade u slučaju noćnog prekida grejanja.

Zidovi od Simprolit blokova i Durisol blokova su jedinstveni blokovi koji imaju termoizolaciju i spolja i iznutra, kao i betonsku ispunu koja se javlja svojevrsnim akumulatorom i reduktorom brzih temperaturnih promena, s tim što Simprolit blokovi imaju sve značajnije parametre za klasu bolje od Durisol blokova.

TERMOIZOLACIJA MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE (PLAFONA I PODOVA)

Termoizolacija plafona je evropskim direktivama prepoznata kao bitan činilac energetske efikasnosti i ukupnog energetskog bilansa građevinskog objekta i ne treba je spajati sa termoizolacijom poda i veštački računati kao neku prosečnu termoizolaciju međuspratne konstrukcije.

Aktuelnim propisima energetske efikasnosti zanemaren je ovaj zahtev, s obzirom na složenost izvođenja i koštanje ove pozicije izvedene sa standardnim termoizolacionim materijalima .

Jedinstveno optimalno rešenje je primena Simprolit jednoslojnih ploča koje se postavljaju u oplatu AB međuspratne ploče – po njima se hoda, montira projektovana armatura i konačno betonira AB međuspratna ploča, a po skidanju oplate koja ostaje suva, dobija se termoizolovan plafon SOP pločama, bez ikakve dodatne potkonstrukcije, tiplova i lepkova za vezu.

RECIKLAŽA

Trend reciklaže otpadnog materijala, i njegove primenu u zaštiti čovekove okoline , može se dosta dobro primeniti u Simprolit sistemu®. Naime, pošto se Simprolit masa dobija od kuglica polistirola – stiropora kapsuliranih oblogom od cementa i specijalnih patentiranih aditiva, u određenim proizvodima se reciklirani stiropor može koristiti za dobijanje Simprolit mase i na osnovu nje dobijanje novog proizvoda za tržište.

U pitanju je stiropor koji se koristi kao ambalažna zaštita (na pr. frižideri, televizori, veš mašine, kompjuterska tehnika, nameštaj i dr.).

Njegovom ponovnom upotrebom,  rešava se problem otpada, pri čemu se on samo drobi i zatim koristi kao repromaterijal za dobijanje novog proizvoda – bez stvaranja CO2, otpadnih voda i drugih zagađivača.

Simprolit dvoslojni blok SDB-25, 90x25x20, težina 12kg, debljina u zidu 25 cm, 5.5kom/m2    U=0,223 W/m2K

Simprolit dvoslojni blok  SDB-30, 90x30x20, težina 14kg, debljine u zidu 30 cm: 5.5kom/m2   U=0,181 W/m2K

Ytong TermoblokPlus 30      62.5x30x20cm,    težina 15kg,  debljina u zidu 30cm,   8kom/m2    U=0,30 W/m2K

Ytong TermoblokPlus 37.5   62.5×37.5x20cm, težina 19kg,  debljina u zidu 37,5cm, 8kom/m2  U=0,24 W/m2K

Iz navedenog je očigledno da su, osim što uspešno rešavaju pitanje reciklaže stiropora, Simprolit SDB blokovi superiorni u odnosu na Ytong blokove i po svim drugim parametrima (termoizolacija, debljina zida, brzina ugradnje, otpornost na mraz, dugovečnost, inertnost materijala u odnosu na koroziju metala u njemu i dr.)

Simprolit d.o.o
Kostolačka 67 11 000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 397 67 70
E-mail: simprolit@gmail.com
Web: simprolit.bgd@gmail.com

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE