Katastar emisija zagađujućih materija u zrak

CETEOR je do sada izradio katastar emisija u zrak za područje Kantona Sarajevo za 2010. godinu i 2013. godinu, te kategorizaciju kvaliteta zraka za područje Kantona Sarajevo za 2013. godinu. Također, trenutno je u fazi izrade katastra emisija i kategorizacije kvaliteta zraka za područje Tuzlanskog kantona za 2016. godinu.

Autor: Ismar Jamaković, dipl.inž.maš. CETEOR doo Sarajevo

Kvalitet zraka je svojstvo zraka kojim se iskazuje značajnost u njemu postojećih iznosa koncentracija zagađujućih materija. Prema definiciji Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) zrak je zagađen ako sadržaj tvari koje potiču od ljudskih aktivnosti ili prirodnih procesa u koncentraciji, trajanju i/ili uslovima da može naručiti kvalitet življenja, zdravlje ili dobrobit ljudi i okoline. Zrak lošeg kvaliteta je zrak u kojem su koncentracije zagađujućih materija takve da mogu narušiti zdravlje, kvalitet življenja i/ili štetno uticati na bilo koji element okoline(knjiga ”Kvalitet  zraka” – izdavač Mašinski fakultet u Sarajevu 2017).

Alati za planiranje kvaliteta zraka su:

 • registar, bilans i katastar emisija (zagađivanja),
 • disperzini model i,
 • monitoring (sistem praćenja) kvaliteta zraka.

Registar emisija predstavlja popis pravnih lica operatora postrojenja koja imaju emisije iznad neke vrijednosti; pored podataka o pravnom licu sadrži i podatke o izvorima emisije.

Katastar emisija predstavlja teritorijalnu raspodjelu emisije date zagađujuće materije, bilo svih tipova izvora emisije, bilo jednog tipa izvora. Katastar je neizostavan element monitoringa kvaliteta zraka. Pored katastra za neko područje se radi i bilans emisije koji predstavlja veličinu emisije određene zagađujuće materije date klase izvora u datom vremenu. Izvori emisije u katastru se prikazuju kao:

 • tačkasti izvori emisije – izvori kod kojih je veličina emisija veća od određenog procenta emisije cijelog posmatranog područja,
 • linijski izvori – motorna vozila na frekventnim saobraćajnicama,
 • površinski izvori emisije – zbir malih izvora emisije (stacionarnih i mobilnih) na određenom području, a nisu uvršteni u tačkaste ili linijske izvore, obično površine 500×500 ili 1.000×1.000 metara.

Pored ove podjele, postoji i podjela na fugitivne i kontrolisane izvore. Kod kontrolisanih izvora, zagađujuće materije napuštaju izvor zagađivanja kroz cijevi ili dimnjake. Nekontrolisana emisija (fugitivna) zagađujućih materija obuhvata emisije zagađujućih materija kroz prirubničke spojeve i druga mjesta brtvljenja, emisije sa haldišta, pretovara, presipnih mjesta itd.

Cilj bilansa i katastra emisija zagađujućih materija u atmosferu treba da bude mogućnost praćenja promjene emisije u toku vremena po dijelovima posmatranog područja i da se korištenjem matematskog modela disperzije zagađujućih materija može ocijeniti stanje promjena kvaliteta zraka na datom području koji bi uslijedio u slučaju unošenja novih izvora emisije, promjene vrste goriva i tehnologije, kao i za određivanje visine dimnjaka za nove izvore emisije.

Katastar emisija omogućava:

 • Planiranje razvoja naselja ili područja uz obezbjeđenje potrebnog kvaliteta zraka;
 • Pored postojećeg izvora, simuliranje unosa budućih (planiranih) objekata i njihovih emisija u atmosferu, a zatim – na bazi meteoroloških parametara predviđanje kvaliteta zraka.
 • Proračun prizemnih koncentracija, te davanje brzih informacija o kvalitetu zraka, što ujedno treba da bude podloga za program određivanja kvaliteta zraka mjerenjem (zagađujuće materije koje treba pratiti, lokacije stanica).
 • Izbor lokacije za zagađivače ili naselje, te da odredi potrebno rastojanje koje proizlazi iz disperzije emisije.
 • Sanaciju postojećeg stanja, simuliranje mjera i njihova tehno-ekonomska optimizacija, kako bi se utvrdilo koje mjere daju optimalni efekt.

Katastar emisija, sa informacijama o svim faktorima koji utiču na koncentracije zagađujućih materija, su potrebni za modeliranje kvaliteta zraka zajedno sa podacima o terenu, meteorološkim podacima i podacima o korištenju zemljišta.

Za izradu katastra emisija u zrak je ključno određivanje koeficijenata emisije. Oni se izražavaju, zavisno od usvojene metodologije rada, kao odnos mase zagađujuće materije i mase unesenog goriva ili kao odnos mase zagađujuće materije i unesene (ili iskorištene) energije. Koeficijenti emisije se određuju laboratorijski, mjerenjima in-situ, na bazi hemijskih karakteristika goriva i tehnologije (na prvom mjestu temperature) sagorijevanja, odnosno proizvodne tehnologije. Kod određivanja koeficijenta emisije se koriste i rezultati provjera emisije na osnovu propisa o monitoringu emisije, te registra zagađivača.

Emisije mnogih zagađujućih materija u zraku dolaze sa različitih vrsta izvora (npr. stacionarnih, mobilnih, tačkastih, linijskih ili površinskih izvora, te kontrolisanih -ispusti i nekontrolisanih izvora- fugitivne emisije). Klasifikacija izvora emisije prema vrsti i kapacitetu, te načinu emitovanja treba da je praktična za provođenje ciljeva izrade registra emisija i isto tako da omogući poređenje sa emisijama istih tipova i kapaciteta uređaja država uključenih u aktivnosti Evropske agencije za okolinu.

U zemljama EU se koristi kategorizacija antropogenih i prirodnih izvora emisije SNAP  (Selected Nomenclature for Air Pollution) koju je razvila Evropska agencija za okolinu (EEA – European Environmental Agency). Za izradu katastara najčešće se koristi baza CORINAIR (EMEP/EEA air pollutant emission inventoryguidebook).

Primjeri katastra emisije dati su na slikama 1. i 2.

Slika 1. Primjer katastra emisija  – ukupna emisija čvrstih čestica do 10 µm po kvadrantima u Kantonu Sarajevo (CETEOR, 2012)

Slika 2. Primjer Katastra emisija sumpordioksida u Sarajevu za 1970., 1981. i 2010. Godinu

Emisije se izračunavaju i unose u katastar kao godišnje vrijednosti, a zatim se preračunavaju na sezonske i dnevne, zavisno od godišnje raspodjele temperature i drugih faktora, odnosno korištenje energije za grijanje i druge potrebe. Na taj način se emisije prate i u toku vremena.

CETEOR je do sada izradio katastar emisija u zrak za područje Kantona Sarajevo za 2010. godinu i 2013. godinu, te kategorizaciju kvaliteta zraka za područje Kantona Sarajevo za 2013. godinu. Također, trenutno je u fazi izrade katastra emisija i kategorizacije kvaliteta zraka za područje Tuzlanskog kantona za 2016. godinu.

m-Kvadrat

print