spot_img

Kompleks Bukovcic u Tuzli u potpisu studija Entasis

Geološki zona spada u relativno stabilnu regiju, koju svakako treba profesionalno analizirati i tretirati u varijanti građenja.

KONCEPTUALNO  RJEŠENJE

UVOD

Predmetna lokacija nalazi se na sjeverno-istočnoj strani grada Tuzle, a svojom geometrijom i pozicijom predstavlja  izvrsnu zonu  za  cjeloviti doživljaj cjelokupnog kompleksa Panonskih jezera i njihovog okruženja. Morfološki, lokaciju čini plato i rubna padina. Nadmorska visina platoa je 326,0 do 329,0 mnv dok padina koja jugozapadno definira plato, u svom korijenu polazi sa kote 304,0 mnv i daje visinsku razliku od cca 25 metara. Ukupnu lokaciju markira postojeća uska saobraćajnica dijelom asfaltirana uz padinu, a dijelom makadamski put koji vodi do gornjeg platoa. Geološki zona spada u relativno stabilnu regiju, koju svakako treba profesionalno analizirati i tretirati u varijanti građenja.

Sve nabrojano dalo je neupitne smjernice za urbanističku postavku rezidencijalno-poslovnog kompleksa koji  će ih  afirmativno  iskoristiti i ovaj dio grada pretvoriti u nastavak započete priče sa Panonskim jezerima, koja se sad prenosi na brda i šumu iznad Panonike i kompletira slagalicu iz nizine dajući ovom dijelu grada Tuzle novi “skyline” i još bolju i atraktivniju turističku ponudu komplementarnu već postojećoj.

KONCEPT

Detaljnom i suštinskom analizom lokacije, okruženja, te kontakt zona, osnovu postavke čini kontinuirana građevinska struktura – BLOK na platou, koji svojom geometrijom kako u horizontalnom tako i u vertikalnom smislu,  mimikrijski imitira obrise susjednih brda. Blok čini bazni stambeni objekat, a istovremeno  definira i susjedstvo kao neophodni elemenat ugodnog stanovanja formirajući dvorište koje kuća treba da ima, da bi se zvala kućom. Dvorište je metafora relaksacije, igre djece, ugodnog druženja komšija, malo ogovaranja, šetnje, i svega drugog što nam nudi AVLIJA u našim kućama. Tu nema automobila, nema nesigurnosti. S obzirom na visinski položaj, insolaciju i vizure prema jezerima i gradu, stepenasto se formiraju etaže tako da njihove terase imaju nezaboravne poglede i čist zrak. Kontrapunkt bloku na platou čine sitnije strukture – KUĆE formirane upravno na padinu, koje se postavljaju radijalno. One svojim volumenom čine drugu granicu dvorišta, a opet sa dovoljnim razmakom između, tako da dvorište diše i da ima svoje vidikovce. S obzirom na to da je dvorište dovoljno veliko, onda nam je i pješačka šetnica po njegovom obodu bila sasvim normalna urbanistička kategorija kao još jedna od prednosti susjedstva. Tri od četiri te strukture – objekta su u stvari URBANE VILE i svojom arhitekturom i volumenima  logično proizilaze iz morfologije padine, te se pretvaraju u MALE KUĆE sa donje ili gornje strane padine. Tome su doprinijele relativno male markice i njihovo stepenasto oblikovanje, zeleni krovovi i terase. Četvrti objekat je  “javnijeg”  karaktera i kombinovane tipologije. Ono što karakterizira taj objekat je obavezni RESTORANSKI dio sa otvorenim terasama, vidikovcima i relaksacijska zona sa SPA centrom i BAZENOM, a mogući su i stambeni kapaciteti – APARTMANI ili STANOVI u određenoj mjeri. Također tu se mogu smjestiti i prateći sportski sadržaji rekreativnog ili sličnog karaktera  s obzirom na to da objekat graniči sa  teniskim terenima i prirodnim tribinama. Objekat  je lociran na takvom mjestu da jasno definira i razgraničava javniji  i stambeniji dio kompleksa , a to je mjesto gdje počinje unutrašnja pješačka naseljska saobraćajnica. Da bi se ovakav koncept ostvario, u funkcionalnom i oblikovnom smislu, te da bi se dobili blagi prelazi između izgrađenog i krajolika  opet smo osluškivali prirodne geomorfološke datosti terena. Prateći izohipse i postojeće kote na 310,0mnv; 315,0mnv i 320,0mnv, napravili smo nove, arhitektonske, slojeve terena te time podcrtali i napravili još bolju sinergiju sa okolinom, odnosno definirali funkcionalne  zone.

ARHITEKTONSKI SLOJEVI TERENA

Approx kota 310,0 mnv – PRVI SLOJ

Najniži dio padine bio je logičan da pokupi funkciju donje garaže. Ona ima dva ulaza/izlaza i proteže se čitavom dužinom objekata do prirodne depresije. Krov iznad garaže je na koti cca 310,0 mnv i on je postao ravni zeleni krov  livada ili kota 0,00m za dvoetažnu stambenu zonu, odnosno ekonomsko – opslužnu zonu ugostiteljskih sadržaja

Approx kota 315,0 mnv – DRUGI SLOJ

Taj sloj nastao je na prirodnoj depresiji gdje se ne može graditi i tu formiramo teniske terene, a prirodnu konfiguraciju nagiba koristimo za tribine i ugodno sjedenje. Taj sloj opet ima zeleni krov i on postaje livada odnosno dalje krov za već spomenute dvoetažne stambene jedinice ili kota 0,00 za nove etaže urbanih vila. Na taj način, stiče se utisak da je volumen kuće tek krenuo. U horizontalnoj projekciji, prve tri etaže se nižu prirodno, a  kaskadiranjem slijedeće tri već su osnovnom kotom pristupa vezane za gornju pješačku šetnicu.

Approx kota 320,00 do 323,00 mnv – TREĆI SLOJ

On je nastao  kao odvajanje po izohipsi 320,0 mnv i ona definira pješački ulaz u naselje, kao i gornji ulaz u ugostiteljski objekat odn. gornje ulaze u urbane vile. Ona dalje definira podužnu aksu kompleksa i funkcionira kao šetnica čitavog kompleksa. Njen početak je također još jedan ulaz / izlaz za gornje garaže, koji će biti potreban.

Na taj način, dobili smo vrlo upečatljive konfiguracijske poteze svakih pet metara (po visini kota 310,315,i 320) koji su vizuelno ublažili strminu padine , a opet logično omogućili gradnju i napravili bazu za slijedeći nivo.

DISPOZICIJA I FUNKCIJA

Čitav kompleks, kao što smo rekli, zamišljen je kao mjesto gdje korisnici zajedno sa prirodom koegzistiraju i međusobno se nadopunjuju.

BLOK/OBJEKAT C

Veliki objekat po tipologiji stambeno-poslovni, smješten je na platou kao stepenasta struktura koja je orjentisana da hvata sve najbolje od insolacija i vizura, i ima geometriju otvorenog slova U. Ta geometrija je rezultatirala i formiranje unutrašnjeg dvorišta.

Dvostrano i jednostrano orijentisani stanovi, sa obaveznim terasama, puno ozelenjenih ravnih krovova, te savremena materijalizacija uvodi pojam niskoenergetskog objekta kao maksimalno poštivanje okruženja. Kaskadiranje objekta prati teren te i sam objekat postaje još samo jedna brdska zelena struktura. Spratnost od dvije do osam etaža se tako nameće kao primijenjeni algoritam. Veliki dvospratni otvor – pasaž u prizemlju omogućava neometano provjetravanje i kolanje zraka. Veličina i oblik bloka definiraju lociranje dva ulaza- jezgra, gdje su smješteni liftovi i stepeništa, komunikaciona i požarna. Svojom geometrijom i veličinom objekat će minimalno biti dilatiran na dvije cjeline, što ovisi od statičkog pristupa i analiza. Shodno pretpostavljenom mjestu, nastalo je i bazno strukturiranje stambenih jedinica. Spratovi su stambeni, sa approx 100 stanova, dok se u prizemlju organiziraju javni poslovni sadržaji koji nadopunjuju stanovanje. Dijelovi prizemlja i etaže -1, a nasuprot ugostiteljskog objekta, dijelom predviđaju posebnu kategoriju stanovanja STUDIO APARTMANI koji u današnje vrijeme  AirBnb ere iznajmljivanja, mogu biti vrlo interesantni tržištu kad su u blizini turistički sadržaji.   Dispozicije su date indikativno i podložne su promjenama te realnim potrebama tržišta. Obavezni sadržaji prizemlja trebali bi biti VRTIĆ za djecu, mali MARKET, PEKARA, CAFÉ  i slični sadržaji. Ispod objekta C je smještena dvoetažna GARAŽA koja  iskoristila prednosti konfiguracije terena obezbijedivši gornji ulaz/izlaz na koti 324,00 i donji ulaz/izlaz na koti 319,00 .Na ovaj način se obezbijedio  dovoljan broj parking mjesta za (124pm)  što pokriva potrebe objekta C i stanara kao dijela posjetilaca ugostiteljskog objekta.

U dvorištu se organizira dio za dječje IGRALIŠTE – otvoreni i natkriveni prostor koji graniči sa vrtićem te se i tu pokazuje kompatibilnost . Otvoreni BAZEN kao središnja zona ljetnog okruženja je posebno privlačan sadržaj, kao i dio skalina – TRIBINA, za druženje omladine te pješačka šetnica koja čini kičmu stanovanja u ovom naselju. Također se predviđaju i prostori za druženja stanara, komšija. Vrlo bitan sportsko-rekreativni sadržaj predstavljaju TENISKI TERENI smješteni na prirodnoj depresiji lokacije – ulaz u naselje, a kompatibilni su sa ugostiteljskim i stambenim dijelom naselja. Prirodne tribine smještene oko istih daju šarm i mogućnost raznovrsnog korištenja.

MALI OBJEKTI B1,B2 B3-stambeno poslovni

Kaskadne vile na padini predstavljaju način organizacije stanovanja koji su tipološki bliži individualnom stanovanju,  broja stambenih jedinica i rješenja dispozicije. U ukupnosti, kombinacija ovog i blokovskog načina organiziranja daje raznovrsnu ponudu čitavog naselja te kako arhitektonski tako i ekonomski predstavlja racionalno rješenje.

Vile su riješene tako da stanovanje u njima daje maksimalnu udobnost, počevši od ulaska u garažu na najnižoj koti, gdje se ostavlja auto, a liftovskom ili stepenišnom komunikacijom, ide do svakog nivoa stanovanja.

Naravno, u objekat je omogućen i zajednički vanjski ulaz sa nivoa pješačke naseljene šetnice sa kote 323,00. Nivo prizemlja sa te šetnice ,u svim vilama je predviđen kao poslovni  ukoliko za to bude bilo potrebe.

S obzirom na veličinu etaže i  ukopanosti u teren (količina dnevnog svjetla) većinom su sa jednim većim stanom ili maksimalno dva stana , kad gornji dijelovi objekta dobiju dvostranu orijentaciju.

Posebnu interesantnost čine dupleksi na koti 310,00 koji omogućavaju i organizaciju među jedinica dupleksa između tri bazna objekta, te možemo reći da u raznolikosti ponude imamo i 5 dvoetažnih stanova sa baštama ispred i mogućnošću vanjskog pristupa mimo zajedničkog ulaza. Ukupan broj stanova u malim objektima je 23.

OBJEKAT A stambeno – poslovni

Ovaj objekat predstavlja vrlo važan elemenat čitavog naselja, sa svojom ponudom manjeg ili većeg smještaja, restoranima, terasama, vidikovcima, spa zonom i bazenom na krovu, treba se nametnuti kao obavezna  tačka na turističkoj mapi grada Tuzle.

Objekat je koncipiran tako da i on gravitira garaži ispod kote 310,00. S obzirom da je ovaj objekat kombinacija stanovanja i poslovnih sadržaja ,STANOVI su u manjem obimu (6 stanova) smješteni u najmirniji dio i njih također posmatramo više kao turističku ponudu. Ostatak objekta predstavljaju vrlo zanimljivi ugostiteljski sadržaji na višim kotama. Na nivou pješačke šetnice ,kota 323,00 smješten je glavni ulaz i odatle se dalje ide u KAFANU ili PIZZERIJU, etaža iznad je RESTORAN, a oba nivoa imaju velike terase koje omogućavaju poglede na Tuzlu i jezera. Vršne etaže  su namijenjene SPA CENTRU i vršnoj etaži BAZENA  koja  završava čitavu priču.

Svi nabrojani objekti trebaju biti tako riješeni da je veza sa garažnim parkiranjem moguća. U vezi s tim, lokacija GARAŽE je predviđena u korijenu padine  i formirana je tako da pokriva i objekat A i objekte B1, B2 i B3. Svi imaju svoje logične ulaze, odnosno izlaze. Garaža je tako postavljena da ima dva ulaza /izlaza i ima 77PM.

Da bi se omogućio pješački pristup – prečica iz donje zone padine na vršni dio dvorišta objekta C predviđen je procjep između objekta A i B1 sa interesantno riješenim stepenicama koje su još jedna atrakcija naselja  odnosno kompleksa.

Objekti D i E konačno završavaju definiciju kompleksa. Objekat D se locira upravno na padinu i tako definira široki potez stepeništa prema platou a svojim ukopanim dijelom služi kao baza za sportske terene.U građevinskom smislu, na čitavom kompleksu bi trebali biti primijenjeni kako principi tako  i materijali ovog vremena te sva pravila energetske učinkovitosti, estetskih zahtjeva, održivosti i zaštite okoline.

SAOBRAĆAJ I INFRASTRUKTURA

Kao što smo napomenuli, lokaciju definira saobraćajnica koja je za ovakav kompleks neadekvatna, samo jednim dijelom asfaltirana i širine nedovoljne za dvosmjerni saobraćaj. U tom smislu, bilo bi neophodno  napraviti adekvatnu rekonstrukciju i proširenje saobraćajnice  koje bi generalno  podiglo nivo življenja u ovom dijelu grada.  S obzirom na veličinu kompleksa i neophodnost adekvatnih protupožarnih i ostalih propisa, pješačku srednju saobraćajnicu treba projektovati tako da ujedno služi i kao srednja interventna saobraćajnica za cijeli kompleks. Spomenuta lokacija gornjih i donjih garaža se savršeno uklapa u sve rečeno. Sa te dvije garaže, kompleks  dobija approx 200 PM, što je vrlo respektabilan broj. Posebnu važnost također ima treći ulaz/izlaz iz gornje garaže. S obzirom na njegovu lokaciju, preko puta restorana, pogodan je za parkiranje dnevnih gostiju, a istovremeno je visinski povezan sa drugim nivoom gornje garaže te može služiti i kao alternativni ulaz ili izlaz za čitavu gornju garažu. U infrastrukturnom smislu, sve instalacije trebaju biti tretirane i obezbijeđene, te biti predmet odvojenih elaborata.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE