Podno grijanje – Prijatno, komforno i energetski štedljivo rješenje

Postoji mnogo dobrih razloga zašto su sistemi površinskog grijanja, a prije svega podnog grijanja, postali nezaobilazni dio savremene gradnje.

Nasuprot uobičajenim grejnim tijelima, površinsko grijanje obezbjeđuje ravnomjernu raspodjelu toplote u prostoru, a to podstiče dobar osećaj ugodnosti, uz istovremenu uštedu energije.Velika primjena površinskih sistema je zabilježena tek u skorije vrijeme. Naime, pored nedostatka literature, grešaka u projektovanju, kao i nešto viših investicionih troškova u odnosu na klasične sisteme grijanja, često smo se u praksi susretali sa nekoliko zabluda, u vezi sa opravdanošću primjene ovog načina grijanja:

  • Podno grijanje nije zdravo jer izaziva podizanje prašine sa poda —› Velika zabluda jer je sa jedne strane, brzina strujanja vazduha u prostoriji minimalna, a sa druge strane, mnogo lakše se održava higijena u prostorijama jer nema nepristupačnih mjesta;
  • Podno grijanje nije zdravo jer izaziva proširenje krvnih sudova na nogama —› Velika zabluda koja je stvorena u praksi zbog lošeg projektovanja temperature poda.

Prema standardu temperatura poda u zoni boravka ne smije da pređe 29°C, čime se postiže minimalna razmjena toplote sa ljudskim tijelom. Sistemi površinskog grijanja griju na osnovu niske i ujednačene temperature grejnih površina uz blago i ugodno energetsko zračenje. Za razliku od statičkih sistema grijanja, na ovaj način se uspostavlja ravnoteža zračenja energije između čovjeka i površina koje ograničavaju prostoriju i postiže se optimalan osećaj ugodnosti. Sistemi su nešto inertniji, ali znatno ekonomičniji.

Zbog visokog udjela energije zračenja kod sistema površinskog grijanja, osećaj ugodnosti se uspostavlja u slučaju površinskog grijanja već pri znatno nižim temperaturama vazduha u prostoriji. Isti osećaj ugodnosti, kao na primjer kod radijatorskog grijanja, postiže se već sa temperaturama vazduha od 18°C do 19°C u prostoriji, tako da se utrošak energije na godišnjem nivou smanjuje od 6 % do 12 %. Kod podnog grijanja se posebno ističe temperaturni profil zraka u prostoriji, koji je veoma sličan idealnom, za razliku od temperaturnog profila kod sistema radijatorskog grijanja (slike 1.1 -1.3).

Slika 1.1 Idealna temperaturna kriva
Slika 1.2 Temperaturna kriva kod podnog grijanja
Slika 1.3 Temperaturna kriva kod radijatorskog grijanja

Uzevši u obzir i to da se velika snaga grijanja postiže i sa niskim temperaturama u polaznom vodu, zaključak je da su sistemi površinskog grijanja idealni u kombinaciji sa toplotnim pumpama, gasnim kondenzacionim kotlovima ili termičkim solarnim sistemima.
Pored ekonomskih prednosti, površinski sistemi grijanja predstavljaju higijenski i estetski bolje rešenje.

Sa higijenskog aspekta su bolje rješenje zbog minimalnog kretanja prašine u prostoriji, a održavanje higijene panela lakše. Kako se čak i do 70% energije razmjeni zračenjem, brzina kretanja vazduha u prostoriji je mala, što ima za posljedicu da je podizanje prašine minimalno. Samim tim, ovi sistemi se posebno preporučuju kod objekata sa visokim higijenskim zahtjevima ili u kojima borave osobe sa osjetljivim disajnim putevima.

Estetski gledano, sistemi površinskog grijanja dozvoljavaju korisniku slobodno uređenje prostorije, a arhitektama pružaju slobodu pri projektovanju. U obdaništima, školama, bolnicama, domovima za brigu o starijim osobama, površinski sistemi imaju značajnu prednost u odnosu na ostale statične sisteme grijanja, jer smanjuju opasnost od povreda.

Sve češće se u praksi pokazuje da akcenat kod novogradnje sa grijanja prelazi na hlađenje, što je sa jedne strane posljedica klimatskih promjena, a sa druge strane višeg nivoa kvaliteta gradnje, gde se primjenom odgovarajućih termoizolacionih materijala specifično toplotno opterećenje u grijanju svodi na vrijednosti ispod 50 W/m².

Mogućnost primjene površinskih sistema grijanja i u režimu hlađenja nudi jedno cjelovito sistemsko rješenje – jedan sistem sa dvije funkcije. Površinska hlađenja, kao i u režimu grijanja, nude vrhunski komfor, a upravo zahvaljujući prenosu toplote putem zračenja. Efekat “propuha”, odnosno jakog strujanja hladnog vazduha kod ovih sistema ne postoji.

Dobro osmišljenom regulacijom sistema može da se izvuče maksimalni efekat hlađenja preko poda, zida ili stropa.

 

Vrijeme rada uređaja za kontrolu vlage u prostoru (odvlaživači, fan-coil jedinice ili obični klima split sistemi) se kod dobro isprojektovanih sistema svodi na minimum.

 

REHAU d.o.o. Sarajevo
Rajlovačka bb
T. +387 33 475 500
F. +387 33 475 518

sarajevo@rehau.com

www.rehau.ba

 

m-Kvadrat

print