spot_img

Porodična kuća u Novoj Gradišci

Piše: Olga Melnik

U 2021. godini ekipa građevinskih inženjera iz firme DD Dizajn j.d.o.o. predložila meni priključiti se izradi projekta za simpatičan mladi par iz Nove Gradiške. Rado sam prihvatila ovaj poziv. Posebno mi zanimala gradnja montažne kuće, koja će sadržavati ne samo prizemlje.

Zahtjev bio: veliki boravak, u potkrovlju četiri sobe i da bude nešto moderno. Međutim, prostorni plan Novoj Gradišci toliko opsežno opisuje izgled stambenih objekata, što, naizgled, nema baš velikog proistora za promjene. Složila sam tlocrt sa nekim istaknutim dijelom pod kutom, ali nikako nisam mogla naći nekij izražaj za fasadu, jer su u prostornom planu točno definirani krovni kučice.

I tu sam ugledala neki časopis o materijalima, u kojem su bili šarene krovne kućice sa malim nagibom krova. I tako sam došla do ideje napraviti na krovu krovne kućice malo modernijeg izgleda. I stvarno, gledam što ispalo uživo – kuća izgleda puno bolje, nego ako bi mi stavili gore tri „kućice za ptičice“.

Kuću izgradila firma Skelet Dom d.o.o. iz Pule, i to je bio obrazac lijepe suradnje. Montažni dio kuće izveden je u samo 40 dana, i to sve na gradilištu – tehnologija ove firme ne predvidi tvorničko pripremanje gotovih ploha. Međutim, ekipa iz Skelet Doma je sve odradila brzo i jako fino.

Podaci o objektu:

U Gradu Nova Gradiška investitor sagradio novu obiteljsku kuću, jedna stambena jedinica –  katnosti prizemlje i potkrovlje –  „P+Pk“.  Obiteljska kuća će se imati sledeće prostorije: u prizemlju: vjetrobran i stubište, pretprostor, boravak i blagovaonu, kuhinju, kupaonicu  i vešeraj ; u potkrovlju stubište i hodnik, kupaonu, 4 sobe, garderobu i otvorenu terasu; Pomoćna zgrada će imati sledeće prostorije: spremište i garažu  u prizemlju. te jednostavnu pomoćnu zgradu (garažu i spremište).

Obiteljska kuća izgradila bi se unutar gabarita od 9,00 x 11,48 m, katnosti prizemlje i potkrovlje („P+Pk“). Visina od razine terena do krovnog vijenca iznosi cca 4,90 m a do sljemena zgrade cca 8,75 m.

PREKRIVENA PLOŠTINA GRAĐEVINE

Ukupna tlocrtna prekrivena površina kuće iznosi :                       94,21 m2,

ISKAZ UKUPNE PLOŠTINE PODNE POVRŠINE ZGRADE

Ukupna podna ploština zgrade iznosi :                                   167,56 m2

ISKAZ UKUPNE BRUTO POVRŠINE ZGRADE

Ukupna bruto površina zgrade iznosi :                                   166,49 m2

ISKAZ NETO PLOŠTINE PODNE POVRŠINE ZGRADE

Ukupna neto podna ploština zgrade iznosi :                        152,05 m2

ISKAZ UPORABNE PLOŠTINE (U OVOM SLUČAJU ODGOVARA I NETO KORISNOJ POVRŠINI Ak)

Ukupna uporabna podna ploština zgrade iznosi :                              150,98 m2

Pomoćna zgrada izgradila bi se unutar gabarita od 7,00 x 7,00 m, katnosti prizemlje („P“).

Visina od razine terena do krovnog vijenca iznosi cca 2,85 m <4,0 m  (čl. 37-38 GUP Grada NovaGradiška)  a do sljemena zgrade cca 4,86 m. Razina čistog poda od kote terena uvjetuje se terenom te iznosi 0,0-0,45 m

PREKRIVENA PLOŠTINA GRAĐEVINE

Ukupna tlocrtna prekrivena površina kuće iznosi :            39,82 m2

ISKAZ UKUPNE PLOŠTINE PODNE POVRŠINE ZGRADE

Ukupna podna ploština zgrade iznosi :             39,82 m2

ISKAZ UKUPNE BRUTO POVRŠINE ZGRADE

Ukupna bruto površina zgrade iznosi :              39,82 m2

ISKAZ NETO PLOŠTINE PODNE POVRŠINE ZGRADE

Ukupna neto podna ploština zgrade iznosi :         31,08 m2

ISKAZ UPORABNE PLOŠTINE (U OVOM SLUČAJU ODGOVARA I NETO KORISNOJ POVRŠINI Ak)

Ukupna uporabna podna ploština zgrade iznosi :              31,08 m2

PROSTORNO-PLANSKI POKAZATELJI

Ukupna prekrivena površina zgrada na parceli iznosi :    94,21 m2+ 39,82 m2 = 134,03 m2

Izgrađenost parcele iznosi :

Kiz = 134,03 m2 / 452,0 m2 = 0,2965 ili 29,65 %, izgrađenost manja od 0,35 (35,00%, čl. 31 GUP Grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik broj 05/07, 01/10, 06/10, 07/18 i 09/18-pročišćeni tekst))

Ukupna bruto površina zgrada na parceli iznosi : 166,49 m2+ 39,82 m2 = 206,31 m2

Iskoristivost parcele:

Kis=  206,31 m2 / 452,0 m2 = 0,4564 ili 45,64 %.

KONSTRUKCIJE

Temeljenje se izvodi na armiranobetonskim trakastim temeljima, dimenzija prema statičkom proračunu, od betona C25/30 (XC2, c=35 mm). Trakasti temelji izvode se u tlu, bez oplate. Dubina temeljenja iznosi min. Df=80 cm mjereno od konačno uređenog terena. Iznad trakstih temelja i temeljnih stopa izvode se armiranobetonski nadtemelji širine 25 cm, visine prema arhitektonskim nacrtima. Izvode se od armiranog betona C25/30, armiraju čelikom B500B, uz zaštitni sloj cnom=35 mm (razred izloženosti XC2, razred konstrukcije S4).
Podna ploča izvodi se preko nadtemelja i batude od drobljenca 0-63 mm, u debljini 12 cm, od betona C25/30. Armira se mrežama Q335 u donjoj zoni. Kvaliteta čelika za armiranje je B500B. Sloj drobljenca treba izvesti u debljini minimalno 30 cm, te ga treba zbiti do modula stišljivosti Ms=50 MPa.
Nosivu konstrukciju dominantno čini sustav sklopova zidnih i krovnih panela (dijafragmi) dimenzija prema arhitektonskom projektu, a u skladu s ovim projektom. Manji dio nosive konstrukcije čine čelični okviri.
Nosivi zidni paneli sastoje se od nosivih stupova 6/14 cm postavljenih na osnom razmaku e=62,5 cm, gornje i donje horizontalne grede 6/14 cm, te obostrano postavljenih OSB3 ploča debljine 11 mm, skobama (klamerice) Lxb=50×26 mm pričvršćenih za stupove i grede. Osni razmak skoba po rubnim elementima iznosi 60 mm, a po srednjim elementima 120 mm. Svaki zidni panel potrebno je adekvatno usidriti u temeljnu konstrukciju: vlačnim vezama (sidrima) na kraju svakog sklopa zidnih panela za preuzimanje vertikalne vlačne sile Fiv te vijcima duž panela za preuzimanje poprečne sile od horizontalnihdjelovanja Fi,v,Ed. U proračunu su dane rezne sile koje veze trebaju preuzeti, dok detalje veza trebadokazati i razraditi u Izvedbenom projektu nosive konstrukcije.

Pregradni zidni paneli sastoje se od nosivih stupova 6/10 cm postavljenih na osnom razmaku e=62,5 cm, gornje i donje horizontalne grede 6/10 cm, te obostrano postavljenih OSB ploča debljine 10 mm, skobama (klamerice) pričvršćenih za stupove i grede. Osni razmak skoba po rubnim elementima iznosi 60 mm, a po srednjim elementima 120 mm. Pregradne zidove potrebno je adekvatno spojiti međusobno te sa nosivim zidovima. Spoj na sa stropnom pločom izvesti tako da pregradni zid ne preuzima opterećenja od stropa ili krova!

Krovište je dvostrešno, nagiba streha 35°, pokroveno glinenim utorenim crijepom, uz obaveznu upotrebu sekundarnog pokrova položenog preko OSB ploča. Izvodi se kao klasičan sustav rogova oslonjenih na zidne nosače kata. Rogovi se postavljaju na max. osnom razmaku 62,5 cm. Poprečni presjeci pojedinih elemenata dani su u nastavku proračuna. Preko rogova postavljaju se OSB3 ploče debljine 12 mm, koje zajedno s rogovima tvore krovnu dijafragmu. Spoj OSB ploča i rogova izvesti skobama (klamerice) Lxb=50×26 mm. Razmak skoba po rubovima OSB ploča treba iznositi 75 mm, a na unutarnjim osloncima 150 mm. S donje strane rogova postavlja se potkonstrukcija za spušteni strop od gipskartonskih ploča.
Prostorna stabilnost osigurana je načinom temeljenja, sustavom zidnih nosača – dijafragmi i čeličnih okvira postavljenih u dva međusobno ortogonalna smjera, te sa dva horizontalna, u svojoj ravnini kruta diska: podnom pločom, i krovnom konstrukcijom.
Seizmički proračun.Prema HRN EN 1998-1:2011 (Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija – 1. dio:
Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade) građevina spada u razred važnosti II (gI=1,00), a prema Karti potresnih područja Republike Hrvatske spada u seizmičku zonu s ubrzanjem tla ag=0.174g za Tp=475 godina (HRN EN 1998-1:2012/NA:2011). Zbog vrlo male mase konstrukcije i male visine zgrade seizmički proračun se izostavlja kao nepotreban te se ocjenjuje da predmetna konstrukcija zadovoljava u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti za slučaj seizmičkog djelovanja.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE