Poslovni objekat Bingo City Center u ulici Džemala Bijedića u Sarajevu

INVESTITOR: “Bingo export-import” d.o.o. Tuzla
OBJEKAT: Poslovni objekat,
DIMENZIJE OBJEKTA: max. diemnzije 77,85 x 283,30 m
SPRATNOST OBJEKTA: lamela I i II…Pod.+P,
lamela 3…..P +gal.
LOKACIJA: Ul. Džemala Bijedića br.160, Sarajevo
PROJEKTANT: Projektni atelje CADing” d.o.o. Tuzla

LOKACIJA
Predmetna lokacija na kojoj je izgrađen objekat je bila dio industrijskog kompleksa „Žica“.
Parcela na južnoj strani graniči sa glavnom saobraćajnicom, ulicom Džemala Bijedića,koja je rekonstruisana i proširena tokom same gradnje objekta. Sa zapadne strane parcele je saobraćajnica nižeg ranga koja je, također, rekonstruisana tokom gradnja objekta. Na istočnoj strani objekta se graniči sa praking površinama stambeno-poslovnog kompleksa Miljacka, dok je sa sjeverne strane lokalna saobraćajnica koja je nastavak saobraćajnice koja se nalazi sa zapadne strane predmetne parcele.
Ukupna površina parcele na kojoj je izgrađen objekat iznosi cca. 44,58 ha od čega je 250 m² parcele dodijeljeno općini Novi Grad Sarajevo za izgradnju priključne saobraćajnice koja je izvedena prilokom rekonstrukcije ulice Džemala Bijedića, a u cilju stvaranja bržeg protoka automobila na istoj.

DISPOZICIJA I FUNKCIJA
Poslovni objekat je razruđene, pretežno pravougaone osnove maksimalnih dimenzija 77,85*283,30 m, koji je prilagodjen uslovima lokacije kao i u uslovima definisanim Regulacionim planom.
Spratnost objekta se kreće od Pod.+P+Gal. u lameli 1 i 2, dok je u lamela 3 P+Gal. U skladu sa navedenim varira i ukupna visina objekta. Dio objekta u lameli 1 i 2 i djelimično u lameli 3 ima makimalnu visinu od 10 m(u dijelu krovne atike) dok je visina objekta u dijelu gdje su izvedene kino dvorane veća za 1 m, tačnije iznosi 11m.
U objektu su zastupljene različite funkcije, koje se prema namjeni mogu grupisati na poslovno-trgovačke, kulturno-zabavne i ugostiteljske, kao i površine namjenjene za saobraćaj u mirovanju, odnosno podzemna garaža.

U sklopu uređenja lokaliteta, izvedene su pristupne saobraćajnice,parking površine, popločane uređene pješačke komunikacije sa pratećim urbanim mobilijarom, kao i zelene površine koje su izvedene uz novoigrađeni potporni zid , na gradnici sa ulicom Džemala Bijedića.

Glavni ulaz u objekat smješten je centralno, u odnosu na glavnu podužnu fasadu koja je orjentisana na ulicu Džemala Bijedića. Sa glavnog ulaza pristupa se u šetnicu koja je srce objekta i sa koje se dalje pristupa u ostale funkcionalne cjeline objekta. Šetnica se proteže pravolinijski čitavom širinom objekta a na nju su povezani svi ostali sadržaji kao što su manji i veći poslovni prostori sa jedne strane dok se sa druge -zapadne strane čitavom dužinom šetnice nalaze kase i glavi ulaz i izlaz u hipermarket.

Na suprotnoj strani od hipermarketa, okomito na glavnu ulicu, formirana je nova šetnica koja vodi ka zabavno-ugostiteljskom dijelu, tačnije prema Cinestaru i restoranu.
Poslovni prostori u dijelu objekat koji vode prema Cinestaru su organizovani u tri reda sa jednom zajedničkom šetnicom kružnog karaktera. Kako bi se dobila što bolja otovrenost prostora obzirom na usvojeni koncept, središnji poslovni prostori su izvedeni na način da imaju dva ulaza-izlaza na dvije suprotne strane, tj. Kupacu je omogućeno da u svakom momentu može iz jedne šetnice, kroz poslovni prostor, doći na suprotnu stranu objekta u drugi dio šetnice.

KONSTRUKCIJA
Konstruktivni sistem poslovnog objekta je izveden kao prefabrikovani sistem stubova, greda, podnih ploča i krovnih nosača od armiranog betona. Objekat se sastoji iz tri dilataciono odvojene lamele od čega je raster u prve dvije 8,50 x 8,50 m jer je taj raster prilagođen podzemnom parkiranju i ako takv je najpogodniji za formiranje saobraćajnica i parking površina.
23 rastera 8,5*8,5 su smještene u lameli I i II.u lameli 3 raspored rastera je promjenjiv obzirom da se u tom djelu objekta nalaze kino dvorane i kreće se od minimalnih 8* do maksimalnih 10,0m a sve u cilju usklađivanja sa rasporedom kino dvorana.U skladu s tim primijenjeni su i različiti tipovi krovnih nosača. Odabrano rješenje konstruktivnog sistema omogućilo je fleksibilno riješe svih prostora i kao mogućnost prilagođavanja različitim potrebama svih zakupaca kao i zahtjevima investitora. Montažnu konstrukciju objekta čine: temelji samci, temeljne grede, stubovi, šuplje prefabrikovane ploče, A –krovne grede, montažne AB rožnjače, betonska korita. Krovni elementi su betonska korita koja služe za postavljanje limenih uvala za odvodnju, a ujedno i kao krovni nosači rade se od betona MB 30

MATERIJALIZACIJA I OBRADA POVRŠINA
Arhitektonsko-oblikovni tretman objekta prilagođen je značaju lokacije, sa stvaranjem autentične i prepoznatljive forme objekta. Ovo je postignuto primjenom savremenih i kvalitetnih materijala kao što su: aluminijske kompozitne ploče(turskog proizvođača Saray), vlaknaste cementne ploče, stakla, čelika i panel. Naime, kompletan objekat je u oblikovanom smislu tretiran jedinstveno, s tim što su pojedine funkcije objekta naglašene primjenom različitih materijala u obradi fasade, tako su unutarnji sadržaji objekta vidljivi i na fasadama objekta.
Ovaj poslovni objekat predstavlja, zasigurno, u funkcionalnom i oblikovnom smislu, te sa aspekta primjene materijala za obradu površina u enterijeru i eksterijeru, savremen objekat, budući prepoznatljivi akcent – gradski “landmark” u ovom odijelu općine Novo Grad Sarajevo.

print