Naslovnica Dešavanja Poslovno-sportski centar i tribina Trnovo

Poslovno-sportski centar i tribina Trnovo

Glavni objekti unutar poslovno-sportskog centra Trnovo su hotel, administrativni objekat, relax objekat, sportska dvorana i tribina.

Aksa d.o.o. Zenica osnovana je 1989. godine sa sjedištem u Zenici, BiH. Vlasnik i osnivač je ugledni bosanskohercegovački arhitekta Zvjezdan Turkić. Za svoj rad arhitekt Turkić je nagrađivan više puta – između ostalog u dva navrata je dobio nagradu Saveza arhitekata BiH za najuspješniju arhitektonsku realizaciju u Bosni i Hercegovini, dobitnik je nagrade Grada Zenice za doprinos u oblasti arhitekture. Bio je prvi predsjednik Skupštine Asocijacije arhitekata BiH, predsjednik i član Komisije za polaganje stručnih ispita pri Ministarstvu prostornog uređenja BiH, kao i član Stručnog odbora za dodjelu ovlaštenja za arhitektonsko projektovanje pri istom Ministarstvu. U svojih 31 godinu uspješnog djelovanja ‘’Aksa’’ je realizirala veliki broj projekata od značaja za državu, federaciju, kanton, grad, kao i za privatne investitore, te postala jedna od vodećih projektantskih firmi u BiH.

Općenito
Općina Trnovo donijela je Odluku o provođenju urbanističkog projekta “Poslovno-sportski centar Trnovo” koji će biti izgrađen na Bjelašnici. Područje obuhvaćeno granicom Plana je površine 11,21 ha. i nalazi sa desne strane na ulazu u zonu Babinog dola − nukleusa spotrtsko-rekretivne zone planine Bjelašnice na nadmorskoj visini od blizu 1.300 metara. Glavna funkcija centra je trenažni program profesionalnih sportista, a sastoji se od otvorenih sportskih terena i objekata koji će biti dostupni svim građanima. Predviđeno je korištenje sportskih površina u ljetnom i u zimskom periodu. Trenutno prostor koji je obuhvaćen granicom Plana je neizgrađeni planinski krajolik pokriven crnogoričnom šumom u zapadnom i centralnom dijelu obuhvata, dok je u istočnom dijelu uz put prema Babinom dolu riječ o bjelogoričnoj šumi. Sjeverni dio obuhvata Plana predstavlja relativno ravan teren bez vegetacije obzirom da se prostor u prethodnom periodu koristio kao deponija.

Arhitektonsko-urbanističko rješenje
Kolski pristup sportskom centru, odnosno veza servisnih saobraćajnica na put za Babin do, je sa sjeveroistočne strane obuhvata Plana. Izlaz iz novog poslovno-sportskog centra je na jugoistočnoj granici na ulazu u Babin do. Na ulazu , koji se nalazi na sjeverističnoj strani obuhvata Plana, formira se nova servisna saobraćajnica koja je paralena sa sjevernom granicom obuhvata.

Ova saobraćajnica se produžava prema obuhvatu(lokaciji) koji trenutno nije tema ovog projekta. Sa nove saobraćajnice na sjeveru lokacije , podužno uz zapadnu i istočnu stranu granice obuhvata Plana, uvode se još dvije nove servisne saobraćajnice , odnosno saobraćajnice koje služe za pristup i komunikaciju u okviru sportskog centra. Između postojeće saobraćajnice za Babin do i nove servisne koja se prostire u području obuhvaćenom granicom Plana paralelno sa njom, zadržava se postojeća šuma. Ova saobraćajnica je postavljena tako da prati šahtove trenutne kanalizacione mreže.

Saobraćajnica uz istočnu granicu tj. saobraćajnica uz postojeću cestu Babin do se predviđa kao jednosmjerna i dimenzije je 5,5 m sa trotoarom za pješake i bicikliste širine 2,5 uz stranu gdje su sportski tereni. Ova saobraćajnica služi za pristup terenima, pristup hotelu kao i poslovnom centru općine Trnovo. Uz ovu saobraćajnicu je predviđeno formiranje dva autobuska stajališta. Ispred tribine sa pratećim sadržajima , hotela i poslovnog centra je predviđen parking uz ovu saobraćajnicu.
Druga servisna saobraćajnica koja je uz zapadnu granicu parcele je širine 4,5 metara sa trotoarom širine 1,5 metara i služi za pristup apartmanima. Trotoar za pješake je na strani gdje su smješteni tereni. Sa suprotne strane, ispred apartmana, formira se parking za goste i vlasnike apartmana kao i ulazi u garaže u suterenu apartmana.

Između dvije servisne jednosmjerne saobraćajnice koje se pružaju duž istočne i zapadne granice obuvata u sjevernom dijelu kompleksa planirana je izgradnja glavnog nogometnog terena dimenzija 105×68 metara koji će biti pokriven prirodnom travom te tribina od 1.000 mjesta s istočne strane. U produžetku terena, prema južnoj strani, planirana je izgradnja terena s vještačkom travom, koji će biti pokriven balonom u zimskim mjesecima i imat će grijanje. Balon hala je povezana sa tribinom sa pratećim prostorima toplom vezom u vidu zatvorenog hodnika.

Sa zapane strane velikog nogometnog terena sa prirodnom travom je predviđen višenamjenski teren dimenzije 96x44metra. Ovaj veliki teren ima mogućnost podjele na 4 terena dimenzija 44 x 24m. U zimskim danima na mjestu ovog višefunkcionalnog terena je predviđeno formiranje terena za hokej-dimenzija 60x30metara, a u vrijeme kada se ne odigravaju utakmice i treninzi za hokej ovo igralište bi bilo otvoreno klizalište za posjetioce.
Južno od natkrivenog terena tj. balon hale smještena su 4 terena. Ovi tereni su dvojini i postavljeni kaskadno . Jedan dvojni teren je namjenjen za mali nogomet i rukomet a drugi dvojni za košarku i odbojku. Svi dvojni tereni su dimenzija 44x24metra i mogu se prenamjeniti po potrebi.

Centralne objekate u sklopu poslovno-sportskog centra čini hotel, administrativni objekat , relax objekat i sportska dvorana. Ovaj kompleks je smješten između servisnih saobraćajnica južno od svih terena, na samom izlazu sa lokacije. Hotelu koji ima kapacitet 98 ležaja i administrativnom objektu općine Trnovo se prilazi sa servisne saobraćajnice koja je paralelna sa istočnom granicom Plana. Sa ove saobraćajnice se prilazi i rampi koja vodi u podzemnu garažu koja je u sklopu ovog kompleksa , a također se prilazi ekonomskom ulazu tj prostoru gdje su smještene ostave za hranu namjenjenu za restoran . Sportskoj dvorani kapaciteta 500 gledaoca se pristupa preko pješačke komunikacije koja povezuje dvije unutarnje servisne saobraćajnice. Hotel je sa relax objektom povezan sa sportskom dvoranom.

U središtu lokacije , na najvišoj tački lokacije je predviđen restoran vidikovac. Restoranu vidikovcu se pristupa preko pješačkih staza koje prolaze koz šumu gdje je planirana izgradnja adrenalinskog parka i zabavnog dječijeg parka.

Uz zapadnu granicu lokacije , paralelno sa novom servisnom saobraćajnicom formirano je devet apartmanskih objekata sa po 24 apartmanske jedinice, koji su namjenjeni za izdavanje i prodaju. Pet apartmanskih objekata istog kapaciteta je pozicionirano i na istočnoj strani obuvata sa druge strane postojeće saobraćajnice za Babin do.
Za ove aparmane su planirane nove servisne saobraćajnice koje vode sa postojeće saobraćajnice do apartmana.

HOTEL, ADMINISTRATIVNI OBJEKAT, RELAX OBJEKAT I SPORTSKA DVORANA

Glavni objekati unutar poslovno-sportskog centra Trnovo su hotel, administrativni objekat, relax objekat i sportska dvorana. Ovaj kompleks je smješten na samom jugu lokacije između dvije nove servisne saobraćajnice. Tlocrtno gledano sastoji se od tri različita pravougaonika međusobno povezana. Pravougaonika dimenzija 17,00 metara x 55,50 metara gdje je smješten hotel sa administracijom, pravougaonika dimenzija 49,30×47,00 metara gdje je smještena sportska dvorana i dijela koji povezuje ova dva pravougaonika dimenzija 21,60x 40,45 metara gdje su smješteni sadržaji relaxa. Najveća dužina i širina cjelog komleksa je 86,25 metara x 55,50 metara bez nadstrešnice nad ulazom u hotel. Ove tri cjeline kompleksa su različitih visina.

Sportska dvorana je denivelisana za +2,6 metara u odnosu na ostatak kompleksa tj. prizemlje dvorane ima identičnu kotu sa prvim spratom relxa, hotela i administracije. Prilikom gradnje moguća je fazna izgradnja. Sa nove servisne saobraćajnice orjentisane prema istočnoj strani je omogućen kolski pristup hotelu i administraciji. I hotel i administracija imaju odvojene ulaze.

Sa servisne saobraćajnice se pristupa kosom rampom i garaži koja je smještena u podrumu hotela i admistracije i ima kapacitet 30 PM.
Hotel je kapaciteta 98 ležaja i namjenjen je za hotel sa četiri zvjezdice, a administrativni objekat sadrži sve potrebne kancelarijske prostore namjenjene za općinu Trnovo. U relax objektu nalazi se skijašnica, garderobe, bazen dimenzija 6,00metara x 15,00 metara sa velikom otvorenom terasom, spa i suna, recepcija, fitnes, vešeraj.

Relaks centar je preko tople veze na I spratu spojen sa sportskom dvoranom.
Sportska dvorana čije je prizemlje u visini I sprata hotela ,objekat administracije i relaks objekta je kapaciteta 500 do 600 posjetitelja.

Glavni ulaz u dvoranu je omogućen za sjeverne strane objekta tj. prema dijelu lokacije gdje su smješteni tereni. Glavnom ulazu u dvoranu se pristupa pomoću pješačke staze koja spaja dvije nove servisne saobraćajnice a nalazi se između hotela i dvojnih terena. U prizemlju sportske dvorane na samom ulazu su smještene garderobe, šank, sanitarije, komunikacije i borilište. Sa druge strane borilišta su smješteni pomoćni prostori kao što su svlačionice, toaleti, prostori za sudiju, antidoping kontrole, ostave za rekvizite. Iznad tribine i iznad ulaznog hola je smješten višenamjenski prostor. Sa druge strane dvorane na spratu je smješten prostor za novinare , a iznad prostor za klime.

TRIBINA UZ VELIKI NOGOMETNI TEREN

Uz veliki nogometni teren prema istočnoj strani lokacije paralelno sa dužom stranom nogometnog terena je smještena tribina sa pratećim prostorima. Tribina je natkrivena i kapaciteta 1000 gledaoca. Glavni ulaz u ovaj objekat je sa platoa koji se formira uz novu servisnu saobraćajnicu prema istočnoj granici i to na sredini dužine cijelog objekta. Iz objekta je omogućen direktan izlaz na veliki nogometni teren prekriven prirodnom travom. Ispred platoa sa kojeg se pristupa tribini sa pratećim prostorima uz saobraćajnicu je predviđeno 38 parking mjesta.

Uz tribine u sklopu ovog objekta smješteni su prateći sadržaji. U prizemlju objekta je smješten hol sa recepcijom, prostori za natjecatelje (svlačionice sa toaletima), prostori za gledaoce (toaleti u prizemlju), kao i ostale prostorije potrebne za odigravanje utakmica (prostori za sudiju, ambulanta, antidoping, ostava). Na spratu su smješteni prostori za press konferenciju i medije, restoran-caffe sa pripadajućom terasom, TV studio, lože za VIP posjetitelje i lože za novinare, te poslovni prostori.

APARTMANI

Između servisne saobraćajnice na zapadu i zapadne granice Plana predviđeno je formiranje devet apartmanskih objekata. Po dva apartmana imaju zajednički ulaz u garažu u suterenu sa servisne saobraćajnice. Zaseban ulaz u garažu ima samo apartman orjentisan najjužnije. Aparmani su previđeni i na istočnom dijelu lokacije i to sa suprotne strane postojeće saobraćajnice Babin do. Apartmani na ovoj strani imaju zasebne ulaze u garaže u suterenu sa novih servisnih saobraćajnica.

Apartmani su pravougaonog oblika dimenzija u tlocrtu 25,80×16,80 metara. Spratnosi su S+P+3. U sklopu jednog apartmanskog objekta predviđene su 24 apartmanske jedinice. Ukupna površina apartmana je 1219,03m².

VIDIKOVAC

Na najvišem uzvišenju na lokaciji je predviđen restoran- vidikovac. Restoran je kvadratnog oblika dimenzija 15,65metara x 15,65 metara i spratnosti P+1+Ptk. Glavni ulaz i ekonomski ulaz u objekat su sa zapadne strane. U objektu su smješteni ugostiteljski sadržaji i to u prizemlju prostor za ostave, kuhinja, toaleti i prostori za sjedenje. Na spratu su predviđeni prostori za sjedenje , šank i otvorena terasa koja izlazi konzolno 2,50 metara i u ravni je sa strehom. U potkrovlju je predviđen prostor za separe. U toku zimskog perioda posjetioci koriste samo unutrašnji prostor, dok tokom ljeta posjetioci koriste terasu na spratu. Sa mjesta vidikovca se pruža pogled na sve sportske terene. Ukupna netto površina vidikovca je 493,24m².

 

Novosti

Poslovni objekat ’’Mia Dorćol’’ – na uglu ulica Mike Alasa i...

0
Veoma važna činjenica je ta da se preklopilo takvo nastojanje sa željom investitora Nikole Lazića i firme Granit Invest, da objekat na savremen način,...

Polimer beton

Sika MonoTop® MALTERI ZA SANACIJU BETONA

Bajkovita vikendica na Vlašiću

Povezani članci

-

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime