Pozitivan primjer snage domaćeg građevinarstva: Rekonstrukcija regionalnog puta R443: Kiseljak – Kreševo

Rekonstrukcija regionalnog puta R443:Kiseljak – Kreševo, dionica od st.km 2+300 do st.km 4+300, L=2 km, (od P1 do P145)

Investitor: Kantonalna direkcija za puteve SBK/Kantonalno ravnateljstvo za ceste KSB

Ukratko o projektu:

Nakon što je proveden otvoreni postupak za nabavku radova rekonstrukcije regionalnog puta R443:Kiseljak – Kreševo, dionica od st.km 2+300 do st.km 4+300, L=2 km , (od P1 do P145), objavljen na portalu javnih nabavki, te nakon provedene e-aukcije prihvaćena je ponuda firme Grakop d.o.o. kao najpovoljnijeg ponuđača. Vrijednost ugovora je 1.918.000 KM, bez PDV-a.

Projekat rekonstrukcije podrazumjeva: iskop u materijalu III, IV, V i VI kategorije, izgradnju zidova ispod nivelete puta; radove izrade nasipa; drenažnog sistema; gornjeg stroja trupa puta (izrada tamponskog sloja, asfalterski radovi) i sistema odvodnje  (rigoli i propusti).

Uvod

Na osnovu ugovora potpisanog između Investitora Kantonalne direkcije za puteve SBK Busovača i firme „DESIGN & QC“ d.o.o. Sarajevo pristupilo se izradi „Glavnog izvedbenog  projekta rekonstrukcije regionalnog puta R443 Kiseljak – Kreševo, dionica: od st. km 2+300 do st. km 6+300, L=4,0km“.

Cilj projekta je proširenja saobraćajnice sa postojećih cca 5,50m na širinu 6,60m (širina saobraćajnice u pravcu), rekonstrukcija sistema površinske odvodnje, povećanje horizontalnih radijusa te eliminacija postojećih oštrih i nepreglednih krivina uz povećanje preglednosti, a sve u cilju povećanja sigurnosti odvijanja saobraćaja  te podizanja ranga saobraćajnice.

Opis stanja

Predmetna dionica regionalne ceste se pruža kanjonom rijeke Kreševčice i to lijevom obalom a visina škarpe od ceste do rijeke iznosi cca 3,0m do 7,0m.Pojedine dijelove trase karakterišu visoke i stjenovite škarpe iznad nivelete.

Širina postojeće saobraćajnice na potezu koji nije bio predmet rekonstrukcije se kreće od 5,0m do 5,50m u pravcu dok je veliki broj postojećih horizontalnih krivina izveden bez proširenja ili sa neadekvatnim proširenjima. Saobraćajnicu karakteriše veliki broj kako horizontalnih tako i vertikalnih krivina. Na saobraćajnici je evidentiran veliki broj teških teretnih vozila.Stanje asfaltnog kolovoznog zastora je loše te su tokom pregleda dionice od strane projektanta evidentirane brojne uzdužne, poprečne i mrežaste pukotine, udarne rupe i neravnost kolovoza. Takođe su evidentirana i mjesta na kojima je vršeno interventno krpljenje kolovoza.Na pojedinim odsjecima tretirane dionice izvršeno je „presvlačenje“ kolovoza u punom profilu.Sistem površinske se sastoji od rigola prosječene širine 50cm i cijevastih i pločastih propusta različitih dimenzija. Postojeći propusti su u lošem stanju i većina je van funkcije. Pojedini propusti su naknadno rađeni te nemaju ulaznu glavu već je ona improvizovana i smještena u rigolu i na nju je postavljena čelična rešetka.

Opis projektovanog rješenja

Elementi za projektovanje saobraćajnice:

 • Tehnička grupa …. B – van naselja
 • Vrsta saobraćaja …. mješoviti
 • Društveni i privredni značaj …. magistralni
 • Razred puta …. III
 • Vrsta terena …. kanjon rijeke Kreševčice
 • Računska brzina…. 50km/h
 • Širina vozne trake…. 2×3,0m
 • Širina ivične trake …. 2×0,30m
 • Širina rigola …. 70cm
 • Širina bankine …. 1,0m
 • Širina berne …. 1,0m

Kao osnovu za izradu Glavnog projekta Projektant je koristio Idejni projekat koji je na uvid dobio od Investitora. Zadržan je princip da se što više koristi trasa postojeće saobraćajnice kao što je to zahtjevano projektnim zadatkom.

Minimalni radijus horizontalne krivine iznosi 65,0m (za brzinu 50km/h) dok maksimalni radijus iznosi 1500,0m.Poprečni profili su dati u glavnim tačkama osovine.

Poprečni nagib kolovoza se kreće od 2,5% na pravcu do maksimalnih 7,0% u krivinama čiji radijus iznosi 65,0m a koji je predviđen za, projektnim zadatkom zadatu, brzinu od 50km/h.Minimalni nagib bankine iznosi 4,0% dok je nagib berme konstantan i iznosi 4,0%.Nagibi škarpi usjeka su uzeti kao i nagibi postojećih škarpi i oni se kreću od 1:1 do 5:1.Nagibi škarpi nasipa su unificirani i iznose 1:1,5.Maksimalna visina škarpi iznosi do cca19,0m i to na dijelu trase u tjemenu TS 16 gdje novoprojektovana osovina ulazi u visoki zasjek.Visina škarpe na ostaku trase iznosi do maksimalnih cca 11,0m.

Objekti

Projektom je predviđena izrada 857,50m potpornih AB „L“ zidova ispod nivelete.Visina zidova se kreće od 2,5m do 5,50m.Nasip iza zidova se izvodi od kamenog materijala promjera 0-300mm sa manje od 15% glinenih čestica.

Površinska odvodnja je riješena otvorenim sistemom u koji spadaju asfaltni rigoli širine 0,75m sa ugrađenim betonskim ivičnjakom, betonski jarci, pločasti propusti širine svijetlog otvora 2,0m i visine 1,5 do 1,7m  i cijevasti propusti promjera cijevi Ø1000.

Predviđena je izgradnja 14 cijevastih propusta Ø1000, 4 pločasta propusta širine svijetlog otvora 2,0m te dogradnja po jednog pločastog i cjevastog propusta. Pločasti propusti su predviđeni na mjestima stalnih ili povremenih bujičnih površinskih tokova.

Dubinska odvodnja

Prihvatanje podzemnih i procijednih voda je riješeno sistemom podrigolske drenaže. Ukupno je predviđeno izrada drenaže u dužini od 3504,0m PEHD cijev Ø160 koja je ošupljena po 2/3 oboda i položena na betonsku tajaču.Voda iz drenaza se ispušta u novoprojektovane propuste ili u posebno predviđene poprečne ispuste drenaža koje su projektovane na međusobnom razmaku od cca 50,0m.

Zaštita kosina

Na osnovu terenske opservacije i izvedenih istražnih radova predviđena je zaštita kosine usjeka na potezu od P59-2,0m do P66+2,0m u dužini cca 110,0m po TIP-u 1 sa heksagonalnim žičanim pletivom prema detalju.

Kolovozna konstrukcija

Kolovozna konstrukcija dobijena je na osnovu terenskih ispitivanja i usvojena na osnovu Elaborata o dimenzioniranu kolovozne konstrukcije.Slojevi kolovozne konstrukcije na dijelu novogradnje su:

BB11ks d=4cm

AGNS22 d=8cm

NNS (tampon) d=40cm

Na potezima gdje se novoprojektovana saobraćajnica zbog proširenja izlazi iz gabarita postojeće ceste predviđena je zamjena temeljnog tla kamenim materijalom iz pozajmišta u debljini od min. 30cm ukoliko se utvrdi da je nosivost temeljnog tla manja od 40MPa.

Saobraćajna oprema i signalizacija

U skladu sa projektnim zadatkom pristupilo se izradi Projekta saobraćajne signalizacije za regionalni putni pravac regionalnog puta R443 Kiseljak – Kreševo, dionica: od st. km 2+300 do st. km 6+300.

Zaštitna ograda

Zaštitna ograda je tehnička sigurnosna konstrukcija čija je svrha da spriječi klizanje vozila sa kolovoza, odnosno da zadrži vozila skrenuta sa kolovoza.

Zaštitna ograda se mora postaviti:

 • u razdjelnom pojasu
 • na cestovnim objektima
 • kada je cesta na nasipu višem od 3,0m
 • ispred opasnog mjesta (bočne opasnosti)
 • u blizini druge saobraćajne površine (željezničke pruge, vodene površine) izuzev površina namijenjenih pješačkom prometu.
 • S obzirom da je ovaj Projekat rangiran u kategoriju okoliša B, projektant je učinio napore da projektnim rješenjem izbjegava zahvate koji imaju negativan učinak na okoliš.
 • Materijali koji će biti korišteni prilikom izvođenja radova po ovom projektu, a posebno kamen i asfalt, moraju imati odgovarajuću dokumentaciju, kako u pogledu propisanog dokazivanja kvaliteta, tako i u pogledu uticaja na okoliš. Kamenolomi i asfaltne baze, u skladu sa ranije navedenim, moraju imati validne dozvole za rad, kao i dokumentaciju o uticaju na okoliš.
 • Transport materijala koji će se koristiti prilikom izvođenja radova mora biti u skladu sa zahtjevima minimiziranja uticaja na okoliš (asfalt se transportuje pokriven, kamen pokriven i navlažen, dostava materijala izvan špice po mogućnosti alternativnim pravcima). Sve poslove u vezi sa održavanjem transportnih sredstava Izvođač će vršiti u skladu sa praksom brige o okolišu.

Kompanija Grakop d.o.o. izvodi radove na prvoj dionici u dužini od 2 km.

 

Grakop d.o.o. Kiseljak: Težimo da budemo najbolji

Ostavili smo trag u cijeloj infrastrukturnoj mreži BiH i nastavit ćemo se truditi da opravdamo povjerenje naših klijenata.

Misija postojanja i poslovanja firme GRAKOP d.o.o. ostvaruje se kroz zadovoljenje potreba i želja zainteresovanih strana za procese izrade na građevinskim objektima, niskogradnji i uslugama. Osnovna djelatnost firme Grakop d.o.o. je niskogradnja kao oblast građevinarstva, tačnije gradnja cesta i autocesta. Ovo podrazumjeva izgradnju, održavanje i rekonstrukciju cesta. Kapaciteti naše firme su takvi da mogu odgovoriti i najzahtjevijim projektima u oblasti niskogradnje i to prije svega zahvaljujući rukovodećem timu ljudi koji čine iskusni inženjeri i tehničari iz oblasti građevine, ali i inženjeri saobraćajne i mašinske struke. Pokretačku snagu društva čine visokokvalitetni radnici sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti niskogradnje. Za sve njih podršku daje tim koji se brine za ekonomske, pravne i druge poslove, kako bi se osnovna djelatnost mogla razvijati bez bilo kakvih problema. Za izvođenje radova na raspolaganju imamo najsavremeniju opremu počevši od velikog broj teških i lakih građevinskih mašina, teretnih vozila, kombinovanih i priključnih vozila, pa do putničkih vozila. Tako veliki vozni park neophodno je redovno održavati, a za te potrebe imamo i vlastitu servisnu radionicu u kojoj rade naši mehaničari.

Za firmu Grakop izuzetno je bitno da posjeduje svu neophodnu mehanizaciju za izvođenje radova niskogradnje. Stoga veliku pažnju posvjećujemo tome da naš vozni park kroz održavanje postojećih, kao i kroz redovnu nabavku novih vozila, uvijek bude spreman i za najzahtjevnije radove u građevinarstvu. Posjedujemo opremu najpoznatijih svjetskih proizvođača kao što su Mercedes, Volvo, MAN, HAMM, Bomag, Dynapac, Caterpillar, Bobcat, Komatsu, Terex, Schaeff , itd.

Danas je Grakop firma koji pruža usluge najveće kvalitete u oblasti niskogradnje, tj. održavanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta u BiH. Vizija firme je da budu prepoznatljivi kao društvo visokih vrijednosti i konkurentskih sposobnosti, ostvarujući ekonomske rezultate i društvenu odgovornost vrhunske kompanije na prostorima BiH.

GRAKOP D.O.O. – GRADITELJ VAŠIH PUTEVA

USLUGE NISKOGRADNJE PO NAJVIŠIM SVJETSKIM STANDARDIMA

 

m-Kvadrat

print