spot_img

Projekat – Rješenje natkrivanja postojeće tržnice u Zadru

Zagrebački Arhitektonski studio Sia je ured s iskustvom u projektima od malog mjerila s temom oblikovanja namještaja i interijera, preko porodičnih, poslovnih i sakralnih zgrada do projekata velikog mjerila, uređenja javnih prostora. Svakom projektu se posvećuju s jednakom pažnjom i stavom.

Opis prostorne koncepcije i koncept
Nepravilna ortogonalnost
Shema zadarskog poluotoka sačinjena je od, barem na prvu, pravilnog rastera ulica. Na mjestima gdje tkivo dolazi do gradskih bedema događa se cezura gdje se taj ortogonalni raster pokušava pomiriti s nepravilnim oblikom bedema uvjetovanim prirodnim reljefom (polu)otoka. Predmetna tržnica se nalazi na takvom punktu gdje se križa više pravaca. Glavne osi su iz smjera vrata Sv. Roka (Zlatarska ulica), te ulica Hrvoja Vukčića Hrvatinića na zapadu. Ortogonalnost tih ulica je slomljena otklonom proizašlim iz gabarita palače Pasini te se stvorio pomalo neprirodan lijevak koji svejedno daje zraka tržnici, ali razbija kontinuitet ulice Vukčića Hrvatinića.

Voluminoznost
Sam koncept proizlazi iz greške u ortogonalnom rasteru gradskog tkiva. Samim zadanim gabaritom natkrivanja seljačke tržnice ispravlja se Zlatarska ulica, a rasterom stupova dana je granica ulici, pokušavajući izbjeći da se Zlatarska ulica nekontrolirano prelije u tržnicu. Bridovima tržnice sačinjenim od stupova i same nadstrešnice formirana je struktura koja se čita kao zatvoreni volumen kada se promatra s krajeva ulice, a kao lagana konstrukcija kada se promatra frontalno kada se stoji neposredno ispred tržnice.

Ispravljanje nepravilnosti
Sama zgrada tržnice u zoni 2 iskorištena je za korigiranje kretanja pješaka. Prizemlje je formirano otvaranjem vizura iz smjera sjeveroistočnog ugla palače Cedulin. Prema istoku prizemlje se siječe u smjeru nedovršene crkve Sv. Šimuna ljevkasto se otvarajući prema novom trgu koji se formira između palače Cedulin i Sv. Šimuna. Druga vizura se otvara prema seljačkoj tržnici proširujući ulicu na isti način kao ostaci palače Pasini ostvarujući kontinuitet kale. Kat zgrade tržnice je formiran prema zadanom gabaritu, te se na taj način ipak zadržava postojeći volumen ulice. Različitim tretiranjem dviju etaža ostvaruje se prirodan tok pješaka zadržavajući doživljaj Zadarske ortogonalnosti.

Tržni trg – crkva Sv. Šimuna
Na takvoj poziciji, gdje je trgovanje raznim dobrima doslovno zauzelo svako tkivo te zone (postojeća, zgrada tržnice, palača Pasini, bedemin, …), čini se logično da se tržni prostor također proširi i u zidine Sv. Šimuna, doduše kontrolirano. Funkcije koje su se nametale su ili dio tržnice s primjerenim sadržajem (cvijeće, proizvodi OPG-a), ili kao moguće vrhunski restoran ili prezentacijski prostor arheoloških nalazišta. Formiranjem trga između Sv. Šimuna i palače Cedulin bilo bi poželjno urediti južno pročelje nedovršene crkve i ostvariti vezu kroz crkvu sa Zlatarskom ulicom.

Niša ispred ribarnice
Postojeća niša ispred ribarnice zapunjena je provizornim štandovima neuredno poslaganih u zapuštenom stanju. Micanjem tih sadržaja ostavlja se neartikulirani prostor bez nekog posebnog značaja. Iako programom nije predviđeno, predlažemo da se u tom džepu formira jednostavnan volumen koji bi grupirao i kultivirao postojeće sadržaje u tom prostoru. Kada bi se taj prostor ostavio praznim postoji mogućnost da bi se ponovno pojavili neplanski sadržaji, a sam po sebi kada bi ostao prazan ne bi uspio generirati neku pozitivnu namjenu.

Funkcionalna organizacija zone 1
Kultiviranje
Glavna ideja natkrivanja tržnice je dovođenje prostora tržnice u uredno stanje i podizanje standarda trgovine na razinu koju se očekuje u današnje doba. Cjelovitim natkrivanjem pojednostavljuje se trgovački banak odbacivanjem tende. Kako predviđena nadstrešnica ne pokriva cijeli prostor današnje tržnice i povećanjem prolaza za korisnike zapravo se smanjuje broj banaka koje je moguće smjestiti te, je 180 banaka nemoguće smjestiti bez korištenja crkve sv. Šimuna i bez korištenja nenatkrivenih dijelova platoa. Iako je programom zadano da se sam parter zadržava, smatramo da je potrebno infrastrukturno obogatiti parter uvodeći bolju odvodnju linijskim odvodima bez rešetke (kanali s rasporom), te dodatnim pristupima za invalide i manja dostavna vozila. Za pretpostaviti je da će prilikom izvođenja radova postojeći parter biti oštećen, te da je nemoguće izvesti parcijalnu sanaciju i rekonstrukciju, pa predlažemo da se obnovi cijeli parter u skladu s konzervatorskim uvjetima. Organizacija i funkcioniranje postojećih skladišta ostaje nepromijenjena.
Unutar cijelog obuhvata predložena je zamjena otvorenih kanala za vodu s kanalicama s rasporom. Rupa koja bi nastala vađenjem kamene kanalice bi se zapunio istovjetnim kamenom kao kod ostatka popločenja. Time bi se dobila puno funkcionalnija odvodnja bez otvorenih potoka kod većih kiša, a ne bi se narušio izgled ulice. Predloženi zahvat se može izvoditi u etapama, te se mogu koristiti postojeći šahtovi od trenutne odvodnje.

Opis oblikovanja rješenja natkrivanja prostora
Volumen
Kako je i prije opisano, ideja je bila formirati rub ulice, te da se iz krajnjih točaka ulica čita jasna granica tržnice. Ta granica je formirana kolonadom nosivih stupova koji prate rub maksimalnog gabarita, osim u dijelu gdje se nadstrešnica odmiče od postojećeg drveta u dvorištu palače Pasini. Kao kontrast jakim stupovima, mjestimice naglašenima i više nego li je nužno radi samo konstrukcije, postavljena je opna nadstrešnice oblikovana da se iz pješačke vizure čita samo kao linija. Dio iznad dvorišta je ostavljen konzolno kako se ne bi konstrukcijom zadirao postojeći parter, te kako se ne bi unosio dodatni element u prostor unutar zidina dvorišta palače Pasini. Stupovi su postavljeni u linijama postojećeg drvoreda, te je zamišljeno da se dodatno urede otoci u kojima se nalaze stabla.

Materijal
Poštujući Zadarski ambijent materijal stupova koji čine kolonadu je polirani beton s bijelim cementom i probranim agregatom kako bi se postigao dojam monolitnog kamena (ili u varijanti obloženi svijetlim kamenom homogene strukture, slično kao Veselje Unito ili Dračevica). Podgled tržnice zamišljen je perforiranim limom s metalnim odsjajem kako bi donekle propuštao svijetlost kroz translucentnu gornju opnu nadstrešnice. Metalni podgled je zamišljen kao konstrast kamenom opločenju i mjestimice su ostavljeni ostakljeni otvori radi dodatnog prirodnog svjetla.

Banak
Prodajne klupe su zamišljene da se svojim oblikovanjem referiraju na oblikovanje nadstrešnice. Banak je jednostavni kubus s uvučenom prednjom plohom na način da se stvore kose bočne stranice. Idealno bi bilo da materijal banka bude neki kompozitni materijal kao od npr. kompakt ploča ili varijante getacorea ako bi to bilo financijski moguće. Alternativno bi se iskonstruirale od punog drveta lakiranog PU lakom u bijelu boju, gdje bi eventualno gornja ploča bila od nekog kompozitnog materijala koji bi bio trajniji. Ideja je da i standovi s hladnjacima budu jednako oblikovani s dodanom staklenom vitrinom i pogonom za hlađenje implementiranim u strukturu.

Rasvjeta
Nova rasvjeta je planirana na način da se u novu izgradnju ugrade rasvjetna tijela koja će osvjetljavati i parter po uzoru zapravo na postojeću rasvjetu koja je riješena s rasvjetnim tijelima na zgradama. Rasvjeta s nadstrešnice seljačke tržnice će zapravo osvjetljavati sve ulice s kojima se dodiruje. Isti princip bi se primjenio i na zgradu tržnice gdje bi se parter osvjetljavao rasvjetnim tijelima postavljenima u podgled zgrade. Na taj način je i najefikasnije korištenje rasvjete jer nema rasipanja svjetla prema gore i nema uvođenja novih elemenata u prostor partera jer taj prostor ne može podnijeti rasvjetna tijela na samostalnim stupovima.

Funkcionalna organizacije zone 2
Ulica
Glavna ideja u zoni 2 je oblikovanje dojma ulica, jednim dijelom oblikovanjem zgrade tržnice, a drugim dijelom diskretnim parternim rješenjima poštujući ambijent Zadra i njegovih ulica. Prizemlje zgrade je uvučeno, te su u prizemlju zamišljeni zatvoreni lokali u funkciji suvenirnica, ljekarni, restorana brze prehrane, te orijentirano prema tržnici caffe bar. Na katu su organizirani otvoreni boksovi u kontroliranom okruženju za prodaju mesnih proizvoda, mlijeka, sira i slično.

Oblikovanje zgrade
Osim tlocrta prizemlja, sam gabarit zgrade je proizašao iz maksimalnih dopuštenih gabarita. Visina zgrade je preuzeta iz projekta rekonstrukcije palače Cedulin, gdje ona iznosi 7m. Kako je ta visina taman premalena za formiranje dviju etaža javne namjene zgradi je dodan kosi krov. Kako bi se izbjeglo narativno korištenje kosog krova i imitiranje arhitipne forme, nastojali smo da se krov minimalno doživljava, te smo ga oblikovali u skladu s vizurama iz postojećih ulica. U užim ulicama je nagib krova veći, dok je na stranama gdje je moguć pogled iz veće daljine krov ostao manjeg nagiba kako bi se sakrio iz pješačke vizure. Isti princip je primjenjen i kod natkrivanja seljačke tržnice i crkve sv. Šimuna.

Popločenje
Analizom postojećeg popločenja na poluotoku došli smo do zaključka da ta osjetljiva struktura doista podnosi samo kameno poločenje u manjim varijacijama. Fina čipka jedolikog kamenog popločenja provlači se kroz cijeli grad, s manjim varijacijama na trgovima i važnijim mjestima gdje je taj kamen finije obrađen. Kao parter ispod zgrade tržnice razmatran je polirani bijeli kulir s izrezanim reškama, ali time bi se razbio kontinuitet koji je provučen kroz cijeli grad. U novoformiranim ulicama predlaže se provlačenje kamenog popločenja kao u Zlatarskoj ulici, dok bi kontaktne zonu uz palaču Cedulin, novu zgradu tržnice i prostor ispred sv. Šimuna obukli u finiju kamenu strukturu s decentom taktilnom i vizualnom razlikom kako bi se stvorila tampon zona i kako bi se pokazao značaj tih zgrada, a ujedno se u toj nepravilnoj strukturi formira pravilni koridor ulice s ujednačenom širinom. U prostornim prikazima se vidi odnos između dvije vrste popločenja i efekt koji se time postigne.

Iskaz kvantitativnih pokazatelja

Konstruktivno rješenje
Nadstrešnica
Nadstrešnica se sastoji od mreže ortogonalnih rešetki čiji pojasevi prate nepravilno pružanje plohe pokrova i podgleda. Glavne, poprečne rešetke, na razmacima od cca 12,0 m, savladavaju raspone od 18,0 do 19,5 m. Rešetke su promjenjive visine, koja se kreće u rasponu od 70 cm na ležaju do 200 cm u sredini raspona. Po obodu nadstrešnice rešetke su prepuštene preko ležaja cca 2,0 m.

Slika 1: 3D prikaz konstrukcije nadstrešnice

Glavne rešetke su oslonjene na niz radijalno postavljenih armiranobetonskih stupova po obodu nadstrešnice. AB stupovi su promjenjivog poprečnog presjeka, širine 150 cm i promjenjive debljine; od 15 cm na rubovima do 50 cm u sredini. Stupovi su upeto oslonjeni u temelj. U blago odsječenom uglu nadstrešnice izostavljeni su radijalno postavljeni AB stupovi zbog oblikovnog efekta, a glavna rešetka je oslonjena u trećini svoje dužine na čelični stup kružnog poprečnog presjeka i trećinom svoje dužine je prepuštena preko njega.

Slika 2: Pogled na konstrukciju nadstrešnice odozdo

Na glavne rešetke se oslanja niz sekundarnih uzdužnih rešetki u šestinama raspona. Sekundarne rešetke svojom visinom i pružanjem prate konture pokrova i podgleda.
Pojasevi rešetke se izvode od HEA profila, dok je ispuna sastavljena od cijevi kružnog poprečnog presjeka. Konstrukcija nadstrešnice nije vidljiva, te je sa gornje i donje strane pokrivena oblogom. Stoga je sekundarna podkonstrukcija između pojaseva sekundarnih rešetki na rasponima od cca 3,0 m potrebna u ravnini gornjeg i donjeg pojasa.

Dominantna opterećenja nadstrešnice su vlastita težina, te pritiskajuće i odižuće opterećenje vjetrom. Horizontalna stabilnost nadstrešnice je u potpunosti osigurana nizom radijalnih stupova tj. zidova (širina 150 cm) koji je stabiliziraju u svim smjerovima.
Varijantno se napominje mogućnost primjene tipiziranih prostornih rešetkastih sustava tipa MERO ili slično.

Slika 3: Varijantno rješenje konstrukcije tipa MERO

Zgrada tržnice
Zgrada se sastoji od otvorenog prizemnog dijela sa 2 nepovezane AB jezgre i 2 nepovezana prostora ugostiteljske i uslužne funkcije, te, u odnosu na prizemne prostorije, konzolno izbačenog kata. Konzolni prepust ploče kata je reda veličine do 4,0 m. Međukatna konstrukcija je nakanadno prednapeta armiranobetonska ploča koja se oslanja na zidove jezgri i sustav čeličnih pendl stupova. Dvije armiranobetonske jezgre su u funkciji dizala, a pendl stupovi su raspoređeni po obodu prizemnog prostora uslužne funkcije. Nadgrađe kata je čelična konstrukcija. Krov i fasada oslonjeni su na rub ploče kata. Horizontalnu stabilnost zgrade osiguravaju simetrično postavljene jezgre i pendl stupovi. Dominantno vertikalno opterećenje je vlastita težina i uporabno opterećenje, a dominantno horizontalno opterćenje je potres.

Slika 4: Presjek kroz konstrukciju zgrade

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE