spot_img

Prva faza gradnje gospodarske zone Zvirovići

 

(autor Zoning plana je Ecoplan d.o.o. Mostar, a projektant glavnog projekta infrastrukture je Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru)

Prva faza gradnje gospodarske zone Zvirovići od 68,8 ha jeste Zoning plan, sa obuhvatom od 14 ha. Prostor planirane gospodarske zone Zvirovići nalazi se u neposrednoj blizini naselja Zvirovići, sa dobrom prometnom povezanošću i mogućnostima kvalitetnog infrastrukturnog opremanja, te predstavlja jedan od značajnijih razvojnih gospodarskih potencijala grada Čapljina. Izrada Zoning plana gospodarske zone osigurati će prostorne preduvjete za planirani razvoj u skladu sa razvojnim konceptom i potrebama grada Čapljina. Smještena je uz regionalnu prometnicu R425a, koja povezuje Tromeđu i Čapljinu, te omogućava njenu optimalnu prometnu povezanost. Planirano je opremanje kompletnog područja svom potrebnom infrastrukturom. Osim navedenih smještajnih pogodnosti, osobitu pogodnost za realizaciju gospodarske zone Zvirovići predstavlja činjenica da je prostor obuhvata u vlasništvu Grada Čapljina, što značajno olakšava provedbu plana i realizaciju planiranih sadržaja.

Zona ima povoljan geoprometni položaj, jer se nalazi u neposrednoj blizini europskog Koridora Vc, te Jadransko-jonske autoceste. Blizina morske luke i robnog terminala Ploče, riječne luke Metković, zračne luke Mostar, te željezničkog kolodvora u Čapljini također pridonosi povoljnom položaju gospodarske zone Zvirovići. Rješenjem koji je prezentiran u planu stvorena je mogućnost jednostavnog širenja sličnih aktivnosti na cjelokupni prostor gospodarske zone.

Planom je omogućeno uređenje različitih sadržaja, ovisno o interesu i konceptu budućih investitora. Svi planirani zahvati i sadržaji moraju biti izrađeni u skladu sa značajem i potrebama zaštite prostora, koji je osjetljiv na smještaj neprimjerenih sadržaja. To znači, mora se održati princip održivog razvoja. Koncept prostornog rješenja Zoning plana gospodarske zone Zvirovići temelji se na sljedećim postavkama: – utvrđivanje svih elemenata neophodnih za provođenje planiranih rješenja – uvažavanju i zaštiti postojećih datosti prostora – usklađenje s dokumentom prostornog uređenja plana višeg reda (PP općine Čapljina) – racionalnom i ekonomičnom iskorištenju prostora za planirane sadržaje – prilagođavanje parcelacije potrebama budućih korisnika – omogućavanje etapnosti gradnje – zaštiti prostora od mogućih negativnih utjecaja na okoliš. Osnova Zoning plana gospodarske zone Zvirovići temelji se na potrebi gradnje novih gospodarskih sadržaja na parcelama modularne veličine, kako bi se mogao omogućiti smještaj različitih sadržaja prema interesima budućih investitora. U okviru izgradnje prve faze gospodarske zone Zvirovići formirano je 37 građevnih čestica (parcela) veličine od 0,25 ha ili 2500 m2 do 0,83 ha ili 8300 m2, koje se, prema potrebama i interesima, mogu spajati. Preduvjet za zoniranje i parcelaciju prostora, te osiguranje kolnog pristupa za sve novo planirane građevne čestice je osiguranje novih prometnih koridora u gospodarskoj zoni. Izradom prometnog koridora te zoniranjem površina,  formirane su sljedeće zona: 1. Proizvodna zona, 2. Skladišna zona, 3. Obrtnička zona, 4. Uslužna zona, 5. Ugostiteljska zona, 6. Servisna zona. Također su formirane javne površine, zajedničke svim zonama: – prometnice ,pločnici i zelene površine.

Namjene površina dane su po zonama u kojima se mogu graditi objekti gospodarske proizvodne, ugostiteljske, uslužno-servisne, skladišne i druge namjene kao što su: – proizvodni pogoni visoko razvijenih tehnologija bez štetnih utjecaja na okoliš,  poslovni, uredski, trgovački i uslužni sadržaji,- robne kuće i trgovački kompleksi, građevine zanatske proizvodnje i obrtničke građevine bez štetnih utjecaja na okoliš, komunalno servisni i skladišni prostori I ostale građevine i djelatnosti koje svojim postojanjem i radom ne ugrožavaju ostale funkcije i okoliš.  Osim navedenih sadržaja na prostoru gospodarske zone mogu se graditi i: izložbeno-prodajni saloni, veletržnice i slični prostori i građevine, hoteli, moteli i ugostiteljske građevine, skladišne građevine, benzinske crpke s pratećim sadržajima,  sportsko-rekreacijske građevine, građevine komunalno-servisne ili slične namjene, građevine i uređaji infrastructure, prostori i uređaji za prikupljanje i sortiranje korisnog otpada (npr. reciklažno dvorište).  Na površinama gospodarske namjene također se mogu uređivati i:  javne i zaštitne zelene površine, pješačke i kolne komunikacije, površine za promet u mirovanju i slično.

Trenutno se na terenu izvode radovi na izgradnji infrastrukture. Izgrađena je transformatorska stanice, omogućeno je priključenje objekata na niskonaponsku mrežu, položene su vodovodne cijevi, trasirani su putovi. Predmetni radovi se odnose na istočni dio lokaliteta.

Izvor: Odjel Urbanizma, Grad Čapljina

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE