SIMPROLIT SISTEM®

Simprolit sistem® je inovativan, jedinstven i sveobuhvatan sistem ekološke, energoefektivne i pri tom ekonomski veoma isplatljive gradnje objekata, zaštićen sa 54 patenata u Srbiji, Ruskoj Federaciji i internacionalnim patentima.

Simprolit sistem® sadrži brojne patentirane, sertifikovane i primenom proverene elemente sistema, i to:

o preko 25 tipova blokova kao trajno ugradjene termo-zvukoizolacione oplate (nosivi, samonosivi, pregradni, za ventilisanu fasadu, za kamenu fasadu, termo-zvukoizolacioni i dr.)

o šest tipova termoizolacionih ploča i panela,

o četiri tipa olakšanih međuspratnih i krovnih ploča, sa rasponima od 8,0 do 15,0 m – sitnorebrastih, kasetiranih, sa skrivenim kapitelima i na rebrastom limu,

o termoizolacione slojeve za izravnanje podova – umesto klasičnih cementnih košuljica, od kojih su lakši više od 100 kg/m2 poda (za zgradu od 8 spratova zamena samo cementne košuljice daje mogućnost dogradnje još jednog sprata za iste dimenzije temelja, stubova i AB zidova)

o termoizolacione slojeve za pad kod ravnih krovova, umesto klasičnog sloja za pad

o rešenja za olakšanje mostova, vijadukata i priobalnih objekata

o protivpožarne i zvučne pregrade i protivpožarno zaštićene prednapregnute ploče, grede i stubove

o lake montažne elemente za sportske hale,

o optimalna rešenja za farme i druge agroindustrijske objekte

o fazonske elemente sa neograničenim mogućnostima za reljefe i ukrase na fasadi i dr.

Proizvodnja elemenata SIMPROLIT SISTEMA® registrovana je u Srbiji, Rusiji, Sloveniji, Bugarskoj i Gruziji. U toku je registracija firmi u Kanadi, Izraelu, Maroku I Alžiru, a potpisan je i ugovor sa KONCERNOM LAFAGE-HOLCIM Srbija o poslovno-tehničkoj saradnji i zajedničkoj proizvodnji za Evropsko tržište. U završnoj fazi je sertificiranje i start proizvodnje u Novom gradu, Bosna i Hercegovina.

KRITERIJUM JEDNAKIH TEŽINA OBJEKATA U ARMIRANO BETONSKOM SISTEMU I SIMPROLIT SISTEMU GRADNJE

Za istu ukupnu težinu, objekti u Simprolit sistemu bi imali 240% veću visinu u odnosu na iste objekte u klasičnom AB sistemu gradnje, pa bi objekat od 60 spratova visine 210,00 metara u klasičnom AB sistemu bio po težini jednak objektu od 144 sprata, visine 504,00 metara u Simprolit sistemu! Takodje, objekat od 4 sprata u klasičnom AB sistemu težak je kao objekat od 10 spratova u Simprolit sistemu!

KRITERIJUM JEDNAKIH GABARITA OBJEKATA U ARMIRANO BETONSKOM SISTEMU I SIMPROLIT SISTEMU GRADNJE

U poredjenju sa objektom u AB sistemu istih spoljašnjih dimenzija, objekti u Simprolit sistemu imaju značajne prednosti:

o Lakši su 2,4 puta, što znači toliko puta manje transporta materijala do gradilišta i na samom gradilištu, manji temelji, manje dimenzije stubova i greda…

o Otporniji su na zemljotres – objekat projektovan u AB sistemu na VIII stepen, u Simprolit sistemu je otporan na zemljotres IX stepena..

o Ne zahtevaju tešku gradjevinsku mehanizaciju ni fasadnu skelu…

o Broj radnih ciklusa je sveden na minimum, istovremeno se rešavaju zahtevi formiranja zidova i njihove toplotne i zvučne izolacije

o Smanjuje se potreba za radnom snagom, odnosno sa istim brojem radnika daleko brže se izvode radovi

o Dobija se i preko 10% dodatnog neto korisnog prostora u odnosu na klasični sistem gradnje

o Objekat zadovoljava maksimalne LEED kriterijume Zelene gradnje

o Maksimalno se smanjuju troškovi eksploatacije – funkcionisanja i održavanja objekta, jer su zidovi izolovani i sa spoljašnje i sa unutrašnje strane – što ih čini pogodnim i za izuzetno niske i za izuzetno visoke temperature

o Ispitani su i imaju sertifikat maksimalno zahtevane dugovečnosti u svim klimatskim zonama

o Otporni su na vlagu i mraz, bez pojava kondenza, plesni i budji, bez taloženja u zidovima štetnih materija, bakterija i mikroba

o Ekološki su podobni, i jedini u svetu mogu da postignu energetsku uštedu i karakteristike tzv. „pasivne kuće“ (sa U<0.1 W/m2K), a da zidovi pri tome „dišu“

 

„Simprolit“ doo, Beograd

T: +381 11 397 67 70

„Simprolit NG“ doo, Novi Grad

T: +387 65 809 158

www.simprolit.com

www.simprolit.rs

 

m-Kvadrat

print