spot_img

Slaviša Đurić: Kontrola kvalitete prije ugradnje u konstrukciju je zapravo kontrola kvalitete betona na mjestu ugradnje

Kontrola kvalitete betona na mjestu ugradnje se definiše prema zahtjevima datim u projektu betona, jer svaki objekat/konstrukcija mora imati projekat betona u kojem su definisana svojstva betona.

dipl.ing.građ. Slaviša Đurić, Bp Institut d.o.o. Banja Luka
dipl.ing.građ. Slaviša Đurić, Bp Institut d.o.o. Banja Luka

Slaviša Đurić diplomirani je inženjer arhitekture rođen 23.09.1980 godine u Banja Luci. Građevinsku tehničku školu, kao i Arhitektonsko građevinski fakultet završio je u Banja Luci. Od maja 2017 do februara 2019 godine bio je zaposlen kao inženjer u tehnologiji proizvodnje u kompaniji Bepro d.o.o., a od februara 2019 godine radi u BP Intitutu d.o.o. kao tehnički rukovodilac laboratorije.

BP Institut d.o.o. je privredno društvo osnovano 2018 godine u Laktašima. Osnovna djelatnost društva su laboratorijska ispitivanja i analiza građevinskih materijala i proizvoda od betona. BPI posjeduje akreditovanu laboratoriju u skladu sa standardom BAS EN ISO/IEC 17025 – opšti zahtjevi za kompetentnost ispitnih laboratorija. Laboratorija BPI je akreditovana od strane instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine (BATA) prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025, za djelatnost ispitivanja građevinskih materijala (agregat, beton). Registarski broj akreditacije LI-146-01. U narednim redovima čitajte intervju sa dipl.ing.građ. Slavišom Đurićem, tehničkim rukovodiocem laboratorije.

Za početak recite nam više o Institutu?

BP Institut d.o.o. je osnovan 2018 godine. Institut je koncipiran za laboratorijska ispitivanja u građevinarstvu, odnosno ispitivanja građevinskih materijala i proizvoda. Isti je akreditovan 2019. godine od strane BATA Instituta, prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2018, kada je i zvanično počeo sa radom. Organizaciono Institut se sastoji od pripadajuće ispitne Laboratorije i prostora koji pripada Upravi Instituta.

Koje aktivnosti Institut provodi, te možete li nam detaljnije opisati čime se Institut bavi?

Osnovne aktivnosti Instituta su Laboratorijska ispitivanja, odnosno, provođenje radnji/usluga uzorkovanja i ispitivanja građevinskih materijala i proizvoda, prvenstveno ispitivanje i uzorkovanje betona i kamenih agregata, ali, Institut nudi i usluge koje nisu u direktnoj vezi sa Laboratorijom (npr. izrada projekata, elaborata i sl.)

Radite ispitivanje betona? Recite nam više o tome.

Da, radimo, i  to: ispitivanje i uzorkovanje svježeg betona i ispitivanje očvrslog betona Zapravo, posjedujemo akreditaciju za uzrokovanje svježeg betona i ispitivanje svježeg betona – metoda rasprostiranja, kao i ispitivanje čvrstoće na pritisak na očvrslim uzorcima betona. Kada kažemo uzorkovanje svježeg betona misli se na uzimanje uzoraka na mjestu ugradnje betona (gradilištu) ili mjestu pripreme betona. Ispitivanje  svježeg betona vršimo na mjestu ugradnje ili mjestu pripreme ili u laboratoriji kada vršimo pripremu i provjeru isprojekovane recepture za određenu vrstu betona ili na betonari kao kontrola određene vrste betona – provjera recepture betona. Pored uzorkovanja i ispitivanja svježeg betona vršimo usluge njegovanja betona, tj. održavanje ispitnih uzoraka na propisanim uslovima. Nakon  odležavanja-njege betona vršimo usluge ispitivanje čvrstoće na pritisak betonskih uzoraka. Pored navedenog vršimo ispitivanje otpornosti betona na mraz i soli za odmrzavanje, ispitivanje vodonepropusnosti, čvrstoće na savijanje, cijepanje, uzorkovanje-kernovanje očvrslog betona i sl..

Proizvođači betona moraju konstantno vršiti kontrolna ispitivanja svježeg i očvrslog betona kako bi se potvrdila usklađenost svojstava istog. Možete li nam pojasniti šta ovo detaljnije znači?

Jeste, proizvođači betona moraju konstantno dokazivati kvalitet pripremljenog i isporučenog betona. Usklađenost svojstava betona – konkretno za betonare znači to da svaki isporučen – prodan beton mora imati dokaz o kvalitetu-vjerodostojnosti istog sa deklarisanim  svojstvima, zbog čega se vrše određene radnje propisane pravilnicima i normama, tj. vrše se kontrole procesa, kontrole opreme, kontrole materijala i kontrole gotovog proizvoda. Konkretno, za fabriku betona – betonaru,  moraju da se zadovolje/ispoštuju uslovi propisani za proces proizvodnje,  uređaje na betonari, kontrolu svojstava svježeg betona i kontrola  nakon odležavanja i očvršćavanja istog. Kada su zadovoljeni svi uslovi, tada možemo kazati da je proizvod usklađen sa određenom normom ili pravilnikom i da je usklađena proizvodnja istog, odnosno, u ovom slučaju – da je usklađena fabrička kontrola proizvodnje. U Republici Srpskoj, pored EN normi, važe JUS standardi, pa se kontrole betonara  vrše prema Pravilniku za beton i armirani beton (PBAB ,87), kao i ocjena kvaliteta ugrađenog betona u objekat/konstrukciju.

Laboratorija BPI vrši usluge ispitivanja svojstava Betona u skladu sa zahtjevima Evropskih normi. Koje su to norme?

Ispitivanja svojstava betona prema Evroskim normama su sadržana u normi/standardu BAS EN 206+A1:2018 pod nazivom: Beton – Specifikacija, osobine, proizvodnja i usklađenost, u kojem su definisane sve potrebne radnje ispitivanja i povezanim standardima, kao što su serije standarda BAS EN 12350- i serije standarda  BAS EN 12390- s tim da je laboratorija BP Instituta akreditovala metode uzorkovanja, mjerenja konzistencije, pripremu i lagerovanje ispitnih uzoraka i ispitivanje pritisne čvrstoće na očvrslim uzorcima betona po standardima BAS EN 12350-1:2020, BAS EN 12350-2:2020, BAS EN 12390-2:2020 i BAS EN 12390-3:2020, respektivno. Laboratorija BP Instituta vrši i druga ispitivanja po metodama iz serija navedenih standarda, ali nije akreditovala te metode.

Da bi se beton ugradio u objekte potrebno je da isti ispunjava zahtijevani kvalitet, zavisno od vrste objekta ili konstrukcije, prema tome potrebno je prije same ugradnje betona u konstrukciju izvršiti kontrolu kvaliteta istog. Koje kvalitete beton mora ispunjavati?

Kao što sam spomenuo kontrola kvaliteta prije ugradnje u konstrukciju je zapravo kontrola kvaliteta betona na mjestu ugradnje. Kontrola kvaliteta betona na mjestu ugradnje se definiše prema zahtjevima datim u projektu betona, jer svaki objekat/konstrukcija mora imati projekat betona u kojem su definisana svojstva betona. Uglavnom je to dokazivanje zahtijevane konzistencije svježeg betona i čvrstoće na pritisak betonskih kontrolnih uzoraka i ispitivanje nakon 28 dana starosti betona, te izradom završne ocjene ugrađenog betona kao potvrda da je beton zadovoljio zahtijevane uslove definisane projektom betona.

Recite nam više o ispitivanja agregata, koje također radite?

Da, vršimo usluge uzorkovanja i ispitivanja kamenih agregata. BP Institut je akreditovao metodu uzorkovanja BAS EN 932-1:2002, Tačka 8.8 I metodu ispitivanja granulometrijskog sastava prema standard BAS EN 933-1:2012. Kao i kod ispitivanja betona, i za agregat provodimo i druga ispitivanja ali nismo akreditovali sve metode.

Kako kvalitet agregata utiče na mehaničku otpornost, stabilnost i trajnost betonskih, armiranobetonskih i drugih konstrukcija, potrebno je vršiti laboratorijska ispitivanja agregata u cilju ocjene zadovoljavanja kvaliteta. Koja su to ispitivanja?

Kao što sam spomenu za kontrolu betona na betonarama, također se rade kontrole kamenih agregata koji se koriste za spravljanje betona na betonari. Kameni agregat predstavlja bitnu komponentu u proizvodnji betona (pored cementa i hemijskih i/ili mineralnih dodataka i vode) i potrebno je kontrolisati granulometrijski sastav, sadržaj štetnih materija (organskih i drugih), upijanje vode, zapreminsku masu i gustinu, otpornost na drobljenje, minearloško-petrografski sastav, alkalno-silikatnu raektivnost i druge osobine u zavisnosti od primjene i zahtjeva projekta a sve prema standardu koji propisuje radnje kontrolnih ispitivanja svojstava kamenih agregata, odnosno BAS EN 12620+A1:2009 – Agregati za beton.

Radite i ostala ispitivanja?

Naravno, vršimo usluge ispitivanja svojstava raznih betonskih proizvoda (ploča za popločavanje, betonskih blokova, betonskih cijevi i sl..)

Da li kompanije u BiH vrše ova ispitivanja? Koliko je to uređeno?

Da vrše, mislim da je ovo područje dobro uređeno i da se veliki broj proizvođača pridržava propisa.

Ko čini tim Instituta? Koliko ljudi radi na ovim ispitivanja?

Tim Instituta čine direktor i tehničko osoblje, s tim da trenutno imamo 6-oro zaposlenih, 3 diplomirana inženjera i 3 građevinska tehničara obučena za rad na terenu i u laboratoriji.

Koliko su ona zahtjevna?

Zavisno od vrste/metode ispitivanja, mogu biti veoma zahjevna. Osoblje u laboratoriji mora da se kontinuirano edukuje i osposobljava kako bi u svakom trenutku moglo odgovoriti izazovu i zahtjevima klijenata i sve zahtjevnijem tržištu. Edukacija osoblja zahtijeva novac, a njega je u ovim teškim vremenima sve manje. Okruženje i vladajuće strukture ne čine dovoljno na zaštiti interesa sopstvenog tržišta i na pravi način ne podstiču na edukaciju i ulaganja u ljude, pa su institucije prepuštene sebi i prinuđene da se na razne načine dovijaju kako bi edukovali kadar.

Za kraj imate li određenu poruku za naše čitaoce?

Mislim da je ovo veoma dobar način da se bar malo približi samo poimanje Instituta, ali prvenstveno Laboratorije (ispitne) u građevinarstvu. Teško je objasniti i pojasniti sve njene mogućnosti kroz nekoliko rečenica, mislim da bi trebalo usmjeravati mlade ljude koji imaju interesovanje za ovakav vid rada jošu srednjoj školi, jer mislim da će u budućnosti laboratorija imati značajno mjesto u procesu proizvodnje i kontrole proizvoda.

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.