Stambeno poslovni objekat Park Lake Tuzla

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKAT

Namjena: Stambeno poslovni objekat

Ime objekta: Park Lake

Spratnost: Sut + P + 5

Investitor: DELING INVEST, Šići bb, 75000 Grad Tuzla

Lokacija: Grad Tuzla, Tuzlanski kanton

Datum: Februar, 2020.godine

Glavni i Odgovorni Projektant: Sead Hadžibeganović, dip.ing.arh.

Kontrola Projekta: Adil Hadžibeganović, dip.ing.arh.

Projektant Saradnik: Sandra Seferagić, MA dipl.ing.arh.

Projektant Saradnik: Emina Dervišagić, MA dipl.ing.arh.

Projekat izradila firma: Projektni biro Arhitekt d.o.o. Tuzla, Office Sarajevo

 

Na osnovu zahtjeva koji je investitor Deling Invest d.o.o. uputio Projektnom birou Arhitekt d.o.o. pristupilo se izradi glavnog projekta za trajni objekat koji će imati namjenu stambeno poslovnog objekta. Investitor nije dostavio detaljan projektni zadatak u pismenoj formi, ali osnova za izradu glavnog projekta je važeći idejni projekat na osnovu kojeg je općina Tuzla izdala urbanističku dozvolu. Pristupilo se zajedničkom usaglašavanju kako projektnog zadatka tako i usaglašavanju dispozicije svih potrebnih prostora na svim etažama objekta, tako da je predmetni glavni projekat produkt intenzivnog zajedničkog rada investitora koji je imao svoje specifične i određene zahtjeve i projektnog biroa Arhitekt koji je težio da sve želje investitora uobliči i predstavi u što boljem dispozicionom, funkcionalnom i oblikovnom arhitektonskom izražaju.

Ideja vodilja:

Sama forma objekta je dominantna svojim atraktivnim izgledom, ali istovremeno uklopljena u okruženje, kako bi svojim postojanjem podigla nivo i kvalitet susjednih postojećih i budućih objekata. Osnovna ideja, pored same forme i usaglašavanja urbanističkih zahtjeva, jeste da se funkcionalno zadovolje sve potrebe budućih korisnika,  omogući prijatan osjećaj svakom budućem posjetitelju, kako u stambenim jedinicama, tako i u sadržajima koji se nalaze oko ovog objekta. Primarna težnja projektanta je da se ne naruši i optereti ovaj prostor, ali svakako da do kraja definiše uže okruženje oko objekta i podigne nivo i standard življenja u ovom dijelu grada. Osnovna ideja i stalna težnja za ljepšim životnim okruženjem ostvarena je ovom lokacijom. Sama pomisao na mogućnost života u parku sa pogledom na Panonska jezera odvaja ovaj stamebno poslovni objekat od bilo kojeg u Gradu Tuzli. Osnovna ideja izgleda objekta je bila težnja projektanta da preslika izgled parka na fasadu objekta, zbog toga je korišten drveni print na Fundermax kompakt oblogama na fasadi kao i velike staklene plohe kako bi se sam park ogledao na fasadama objekta.

Opis i obrazloženje lokacije – pozicija objekta na lokaciji:

Pozicija objekta na lokaciji

Stambeno poslovni objekat radnog naziva Park Lake smješten je na predmetnu parcelu u užoj gradskoj jezgri grada Tuzle, Tuzlanski knaton. Pješački pristup objektu je osiguran preko postojeće saobraćajnice, naziva Ulica Tuzlanskog odreda, koja prolazi pored lokacije parcele sa južne strane. Parcela je izdužena i nepravilnog oblika te svojim užim dijelom orijentisana prema saobraćajnici gdje se nalazi i ulaz na parcelu. Teren na kojem je parcela smještena je prilično ravan, bez velikih oscilacija u visinskim kotama. Taj položaj parcele na terenu je u velikoj mjeri odredio i sami oblik gabarita budućeg objekta kao i položaj objekta na parceli. Zbog određenih mogućnosti slijeganja terena u ovom dijelu grada na sjevernoj strani parcele je detetektovan i grafički obilježen ožiljak slijeganja tla pa se zbog toga taj cijeli potez na lokaciji ne smije graditi, odnosno ne smije upotrebljavati kao gradilišni prostor. Obzirom na to ograničenje, a istovremeno i potrebu investitora da se taj prostor iskoristi objekat je jednim svojim dijelom konzolno izbačen, odnosno prepušten iznad tog ožiljka na terenu, ali tek od prve etaže i tako se proteže po vertikali do posljednje, pete etaže.

Objekat je cijelom svojom armiranobetonskom konstrukcijom temeljne ploče kao i u kompletnom gabaritu koji izlazi iz zemlje, odnosno, dijela suterenske etaže koja je vidljiva i cijelom visinom prizemne etaže odmaknut od ožiljka slijeganja 1,1m i time zadovoljava uslove geološkog izvještaja koji je propisao minimalnu udaljenost od ožiljka slijeganja 1,0m. Gabarit suterena objekta prati oblik parcele i povučen je od gabarita parcele sa zapadne strane od 1,3 do 2,2m, zavisno od pozicije suterenskog zida, sa istočne strane vanjski zid suterenske etaže udaljen 1,0m većim svojim dijelom gabarita dok je sa sjeverne i južne strane dosta povučeniji u odnosu na gabarit parcele, te ta je udaljenost između 6,0 i 6,5m. Gabarit prizemlja objekta je većim svojim dijelom uvučen u odnosu na gabarit parcele.

Sa zapadne strane gdje formiran je glavni pješački ulaz u objekat ta zapadna fasada prizemlja je većim svojim dijelom uvučena u odnosu na gabarit parcele i ta udaljenost iznosi minimalno 2m od gabarita parcele, dok sa sjeverne strane prema parku udaljenost granice parcele od gabarita prizemlja iznosi minimalno 6,5m. Stambeno poslovnom objektu Park Lake se pristupa sa saobraćajnice ulica Tuzlanskog odreda i taj pristup je omogućen i za kolski i za pješački saobraćaj. Udaljenost objekta sa južne strane sa svojom najistaknutijom tačkom prema obližnjoj saobraćajnici iznosi 5,90m, dok je dio objekta sa svojom najuvučenijom tačkom u odnosu na saobraćajnicu udaljen 9m. Sa te obližnje saobraćajnice odnosno jedine saobraćajnice koja vodi do parcele, a koja je jednosmjerna ulica pristupa se sa južne strane a iz istočnog smjera kretanja vozila  i ona vodi direktno do  autolifta koji se nalazi u prizemlju objekta i na taj način komunikacija se vrši do suterenske etaže gdje je smještena podzemna garaža koja je svojim većim dijelom ukopana u zemlju.

Suterenska etaža kao što je istaknuto je većim svojim dijelom ukopana u zemlju, a manjim dijelom je izdignuta iznad kote terena objekta. Suterenska etaža gdje je smještena podzemna parking garaža sa 14 parking mjesta je manjom svojom visinom vidljiva i izdignuta iznad kote terena oko objekta gdje su na svim vanjskim zidovima gdje je to bilo moguće formirani otvori za prirodno osvjetljenje i provjetravanje garaže. Autolift ima samo dvije stanice, za prizemnu i za suterensku etažu. Suterenska etaža je preko glavnog okna vertikalnih komunikacija stepeništa i preko protupožarnog stepeništa povezana sa sasvim gornjim etažama. Do svih etaža iz suterena vodi i električni lift koji ispred svog izlaza u garažu u suterenu ima formiranu staklenu stijenku u vidu dvokrilnih automatskih kliznih vrata koja spriječavaju prodor štetnih gasova prema stambenim etažama.  U sjevero istočnom dijelu suterenenske etaže je smještena i podstanica centralnog grijanja koja je zasebna prostorija sa svojim protupožarnim vratima.

Vanjsko uređenje oko objekta je kompletno popločano sa gres protukliznim podnim pločama Keope K2 dimenzija 60x60cm gdje je omogućena pješačka komunikacija oko cijelog objekta dok se samo sa južne strane objektu pristupa preko asfaltirane kolske površine koja je nastavak obližnje saobraćajnice i vodi prema autoliftu. To popločanje oko objekta je jedina pješačka komunikacija jer se parcela cijelim svojim obimom kompletna nalazi u parku odnosno oko cijele parcele je zelena površina parkovskog zemljišta.

Dva pješačka ulaza u objekat

Objekat posjeduje dva pješačka ulaza, jedan sa zapadne strane koji je definiran kao glavni pješački ulaz, drugi sa istočne strane objekta. Obzirom da je kota prizemlja objekta izdignuta od nivoa terena za +1,32m tako da je ta kota poda prizemlja objekta  definirana kao „nula“ kota objekta. Zbog toga što je kota prizemne etaže izdignuta +1,32m od nivoa terena oko objekta potrebno je savladati visinu od osam stepenika sa pojedinačnom visinom od 16,5cm svakog stepenika da bi se došlo do vrata glavnog pješačkog ulaza u objekat. Ukupna širina ulaznih dvokrilnih vrata zapadnog ulaza iznosi 200cm, dok širina glavnog krila vrata iznosi 110cm. Ulaz sa istočne strane nema vertikalne komunikacije u vidu stepenika nego se do istočnog ulaza pristupa preko nagibne kosine, odnosno rampe za osobe sa umanjenom mogučnošću kretanja tako da je time zadovoljen propis o pristupačnosti svim osobama unutar objekta. Dužina nagibne kosine, odnosno rampe iznosi 12,5m, i nakon savladavanja te dužine se pristupa do ravne površine, podesta, u dužini od 2,4m koji se nalazi ispred istočnog ulaza. Ukupna širina ulaznih dvokrilnih vrata istočnog ulaza iznosi 165cm, dok širina glavnog krila vrata iznosi 115cm. Ulazna vrata za oba pješačka ulaza se otvaraju prema vani zbog protupožarnih propisa.

Funkcionalno i dispoziciono rješenje objekta:

Namjena objekta i sadržaj prostora

Stambeno poslovni objekat Park Lake se sastoji od etaže suterena, prizemlja, pet stambenih etaža i etaže ravnog krova, odnosno izlaza na ravni krov do kojeg se također može doći i liftom, kao i preko vertikalnih komunikacija glavnog stepeništa. Pored primarne stambene namjene objekat Park Lake ima i poslovnu namjenu jer su u prizemlju objekta formirani poslovni prostori i stanovi koji imaju poslovni karakter. Protupožarno stepenište nema izlaz na ravni prohodni krov nego se završava na petoj etaži. Kolski pristup za automobile i ulaz u etažu suterena koja ima funkciju parking garaže je osiguran preko južne strane, odnosno kolski pristup je omogućen direktno sa ulice Tuzlanskog odreda. Nužno korištenje i formiranje autolifta unutar objekta koji u konačnici ima prednosti obzirom da zauzima manju površinu suterenske etaže garaže u odnosnu na formiranje kolske rampe te se na taj način ostavlja veći manipulativni prostor za kretanje automobila i također se osigurava više parking mjesta unutar suterenske etaže.

Etaža suteren

Formiranje nagibne kosine, odnosno saobraćajne kolske rampe je praktično bilo nemoguće zbog kratke udaljenosti objekta od pristupne saobraćajnice tako da je autolift za pristup suterenskoj etaži bio praktično jedino rješenje. Parking garaža se sastoji od ukupno 14 parking mjesta dok je središnji prostor garaže ostavljen kao manipulativni prostor za kretanje automobila. Autolift je povezan sa agregatom koji se nalazi na ravnom krovu, a koji pored funkcije da zadovolji potrebe nužnog korištenja lifta za vrijeme nestanka napajanja električnom energijom objekta ima i funkciju preuzimanja regulacije rasvjete unutar zajedničkih prostorija komunikacije, kako horizontalne tako i vertikalne komunikacije.

Do etaže suterena se također spušta i glavno stepenište zajedno sa liftom te požarno stepenište koje je pozicionirano na sjevernoj strani objekta. Formirana su dva pješačka ulaza u objekat sa zapadne i istočne strane dok je glavni ulaz sa zapadne strane uvučen u gabarit etaže prizemlja čime je formirana nadstrešnica iznad ulaza, tako da je stepenište i podest ispred ulaza u potpusnoti zaštićen od oborinskih padavina. Nakon ulaska u objekat preko glavnog pješačkog ulaza pristupa se u ulazni hol u kojem je smješten lift, a ulazni hol je povezan sa glavnim koridorom iz kojeg se pristupa u sve prostore prizemne etaže. Ulazni hol je direktno povezan sa glavnim stepeništem koje komunicira do suterenske etaže i do svih nadzemnih etaža.

Vertikalne komunikacije

Generalno objekat je na svakoj etaži podijeljen u dvije lateralne cjeline koje povezuje odnosno dijeli pješačka komunikacija koja se pruža po sredini objekta i to paralelno sa dužom stranom objekta i na taj način spaja dva okna vertikalnih komunikacija, glavnog i požarnog stepeništa. Objekat posjeduje glavno stepenište zajedno sa oknom za lift  i požarno stepenište koje je zatvoreno protupožarnim vratima na svakoj etaži. Centralni koridor je povezan sa oba stepeništa, ali primarno korisnici objekta trebaju koristiti glavno stepenište jer pored glavnog stepeništa se nalazi i pozicija za osobni lift. Glavno stepnište i lift imaju direktnu povezanost sa ulaznim holom u prizemlju objekta, glavnim ulaznim vratima sa zapadne strane i ulaznim vratima sa istočne strane koja izlaze na stranu gdje je formirana nagibna kosina odnosno rampu za osobe sa umanjenom sposobnošću kretanja. I glavno i požarno stepenište silaze na suterensku etažu i direktno su povezani sa garažnim prostorom parkiranja osobnih vozila stanara ovog objekta. Požarno stepenište nema direktnu povezanost sa ulaznim holom objekta već ima direktnu vezu sa izlaskom na teren van objekta. Požarno stepenište se može koristi kao stepenište za svakodnevnu upotrebu stanara objekta, ali primarna funkcija ovog stepeništa je protupožarna komunikacija korisnika objekta prema direktnom izlasku iz objekta u slučaju opasnosti i požara u objektu.

Dispozicija prizemlja objekta

U prizemnoj etaži se nalazi pet stanova i jedan poslovni prostor u koje se pristupa preko ulaznog hola i zajedničkog koridora. Na glavnom i sporednom ulazu u objekat planirani su aluminijski otirači proizvođača Euroguma model Excellence GC 800 dimenzija prikazanih na crtežu, visine profila 17mm, debljine profila 1,2mm, od eloksiranog aluminija, ukupne visine  23mm sa ispunom od gumenih umetaka i PVC četkica. Svim gornjim etažama i izlazu na ravni prohodni krov se pristupa preko glavnog stepeništa sa zapadne strane objekta i preko osobnog lifta. I glavno i požarno stepenište su smješteni na fasadi sa direktnim prirodnim osvjetljenjem i prirodnom ventilacijom preko prozora.

Do prozora u prizemlju i zadnjoj etaži glavnog stepeništa i na požarnom stepeništu na bravarskoj poziciji dovedena je električna energija do motora prozora koji bi trebao da se aktivira i otvori prozore koji bi imali funkciju odimljavanja odnosno izlaza dima iz stepenišnog okna u slučaju požara u objektu. Taj segment automstki reguliše protupožarni senzor koji primi informaciju o dimu u objektu i ima zadaću da pošalje signal na prozore koji trebaju da se preko motora automatski otvore. Pješački osobni lift u svojoj kabini na zadnjoj stražnjoj strani je zatvoren staklenom pregradom koja je izrađena od sigurnosnog kaljenog stakla, dok se na zidu okna za lift na istoj strani također nalazi fasadna staklena bravarska pozicija koja je pozicionirana u visini od prizemlja do posljednje etaže izlaza na ravni krov, tako da lift koji je planiran da se ugradi predstavlja panoramski lift sa pogledom na zapadnu stranu što dodatno podiže kvalitet vanjskog izgleda objekta i standard življenja budućih korisnika ovog objekta.

Stanovi su pored prizemne etaže organizirani na svih pet nadzemnih etaža. Ovih pet etaža su svojim rasporedom stanova dosta slični. Prva etaža se sastoji od ukupno šest stanova, dok druga etaža također ima šest stanova od kojih su dva stana spojeni preko degažmana i ulaznih vrata u zajedničkom zidu (stan 2.4. i 2.4.a). Na trećoj etaži se nalazi šest stanova, dok se na četvrtoj i petoj etaži nalazi po pet stanova sa povećanom površinom pojedinih stambenih jedinica. To znači da objekat posjeduje ukupno 33 stambene jedinice. Prilikom organizacije stanova težilo se formiraju različite dispozicije i različite strukture stanova koji bi zadovoljili potrebe različitih korisnika i pružili raznovrsnost u samoj strukturi, površini stana i broju soba stambenih jedinica.

Stanovi su formirani između nosivih AB elemenata što omogućava potrebnu akustičku izolaciju i fleksibilnost prostora. Stambeni prostori su organizovani također u koridorskom sistemu sa dvije strane koridora, lateralno u odnosu na horizontalnu komunikaciju, a uz vanjske zidove objekta. Između svih stanova koji međusobno graniče planirana je akustična izolacija debljine 8cm. Akustična izolacija se formira i prema holovima odnosno vertikalnim komunikacijama – stepeništima objekta. Glavni koridor iz kojeg se pristupa u sve stanove na svim etažama je ograničen sa obje strane vanjskim zidom stanova ytong blokom debljine 20 cm iza kojeg se formira akustična izolacija debljine 5 cm koja je zatvorena knauf gipskartonskim pločama. Vanjski zidovi svih stanova su nenosivi zidovi zidani vanjskim ytong blokom debljine 25cm iza kojeg se ugrađuje termička izolacija, a koji su oslonjeni na kontra AB gredu koja iznad AB ploče izlazi 55cm.

Dimenzije i oblikovno rješenje objekta;

Oblikovni izgled objekta

Objekat ima razuđen trapezoidni gabarit nepravilnog oblika sa ukupno pet fasada. Prizemlje objekta kao i gabarit dijela suterenske etaže koja je vidljiva, odnosno koja nije ukopana u zemlju je uvučen u odnosu na etaže iznad prizemlja. Gornje etaže su konzolno izvučene sa svih strana objekta. Konzolno izvučeni dio objekta ujedno služi i kao nadstrešnica oko objekta i tako omogućava natkrivanje prostora za korisnike prostora koji komuniciraju oko objekta. Cijeli objekat je dosta neobičnog i nepravilnog oblika što predstavlja neubičajan oblik za stambenu zgradu tako da je u konačnici postignut zanimljiv volumen samog objekta u kombinaciji sa različitim materijalima na fasadi. Oblikovno rješenje volumena objekta, pozicija otvora na fasadi, dinamična postavka različitih materijala na fasadi su doveli do jedinstvenog konačnog izgleda objekta koji se svojom pojavom  dosta razlikuje od uobičajnih objekata sa istom namjenom.

Za kotu prizemlja objekta je uzeta relativna kota ±0’00m što odgovara apsolutnoj koti 231,00. Kota prizemlja objekta je izdignuta za +1,32m u odnosu na kotu terena oko objekta. Konstruktivna visina etaže prizemlja je +2,97m i za savladavanje te razlike unutar objekta koristi se dvokrako stepenište na oba formirana stepeništa i glavnom i požarnom sa 18 visina stepenika, a visina svakog pojedinačnog stepenika je 16,5cm. Sve ostale stambene etaže imaju identičnu konstruktivnu visinu kao i prizemna etaža od 2,97m koja je također savladana preko 18 visina sa pojedinačnom visinom stepenika 16,5cm.  Visina slojeva podne obloge i podne podloge iznosi ukupno 10cm na svim stambenim etažama.

Prizemna etaža zajedno sa dijelom suterenske etaže koja je vidljiva i nalazi se iznad kote terena vizuelno je odvojena različitom materijalizacijom, promjenom gabarita i ukupnom visinom od svih ostalih stambenih etaža čime se jasno razdvaja baza objekta od gornjeg istaknutog volumena objekta koji je konzolno izbačen sa svih strana objekta. Sve lođe i balkoni su u potpunosti natkriveni, osim balkona na četvrtoj etaži južne orijentacije koji je jedini djelomično nenatkriveni otvori prostor u objektu. Sve lođe su zastakljene pokretnim staklenim pregradama koje imaju za cilj da spriječe ulazak oborinskih voda na pod svih lođa i da spriječi udare vjetrova koji nanose prašinu u objekat. Time se pokušalo dobiti jednoobrazan izgled zatvorenih lođa da se naknadno ne bi desila uobičajena praksa da svaki korisnik zasebno u svom aranžmanu zastakljuje lođe unutar svoje stambene jedinice i na taj način direktno ugrozi i izmjeni vanjski izgled objekta.

Izgled i ritam fasade

Raznolikim ritmom pozicije otvora i pozicije fasadnih obloga na fasadi objekta koji je različit na svim etažama postignuta je dinamička igra sa fasadnim elementima i razigranost koja objekat čini kompoziciono i estetski veoma zanimljivim. Između svih etaža je vizuelno naglašena horizontalna bijela traka koja je cijelom dužinom formirana oko objekta, a koja zapravo razdvaja sve spratove iznad prizemne etaže. Između tih horizontalnih podjela otvori su pozicionirani na različitim mjestima po vertikali objekta kao i fasadna igra punog i praznog sa različitim kotama izvlačenja i uvlačenja odnosno različite materijalizacije fasade koja je raznolika i različito formirana na svakoj etaži. Takav način smicanja različite materijalitacije oslikava zasebnu priču svake etaže tako da se ostvarila dinamična fasada sa interesantnom prezentacijom različitih materijala. Visina te horizontalne trake u vidu horizontalne podjele koja ide oko svih strana objeka, a koja se pojavljuje na svakoj etaži po vertikali na fasadi iznosi cca 100 cm. Samo na jednom mjestu formiran je prekid kontinuiteta takve vrste fasade zbog pozicioniranja vertikalnog poteza Fundermax fasade sa sasvim drugačijim printom nego na ostalim fasadama koja se proteže u cjelosti od prizemlje do vrha objekta. Taj potez na fasadi je mjesto gdje su smješteni lift i vertikalne komuniakcije glavnog stepeništa. Polja na fasadi na svim etažama između kojih se nalaze otvori u vidu vanjske bravarije prozora za sobe i pozicija lođa stambenih jedinica su prekinuti i na jedinstven način isprepleteni različitim pozicijama termičke fasade Baumit i Fundermax vjetrene fasade tako da svaka etaža priča svoju priču i izgleda jedinstveno u odnosu na cjelokupnu sliku objekta. Upotrebom različitih materijala na različitim dužinama na fasadama objekta težilo se interesantnoj formi kako bi cjelokupna slika objekta dobila dinamičan i atraktivan izgled.

Gabarit etaže prizemlja i dijela etaže suterena koji su vidljivi i nalaze se iznad  kote terena, uvučen je u odnosu na gabarit etaža iznad prizemlja koje su konzolno prepuštene sa svih strana objekta dok izuzetak imamo samo na poziciji glavnog stepenišnog okna koji se cijelim svojim gabaritom i visinom proteže od kote terena do kote atike u jedinstvenom potezu bez ikakvih promjena gabarita u horizontalnom smislu.

Konstruktivni sistem objekta i materijalizacija objekta:

Konstruktivni sistem objekta

Objekat je u statičkom smislu projektovan u savremenoj AB konstrukciji i od savremenih građevinskih materijala koji obezbjeđuju stabilnost, te kvalitetnu termičku i zvučnu izolaciju. Konstruktivni sistem objekta predstavlja sistem koji je zasnovan na upotrebi AB temeljne kontra ploče minimalne debljine 100 cm dok se na pojedinim mjestima gdje se pojavljuje veliko opterećenje ta temeljna kontra ploča povećava na dimenziju od 130cm i ta mjesta su naznačena na grafičkim prilozima glavnog projekta, AB vertikalnih nosivih elemanata u vidu zidova/platana, AB horizontalnih greda u oba pravca i ukrutnih AB zidova/platana koja su formirana na potrebnim mjestima gdje su formirana stepenišna okna. Tako da konstruktivni sistem pored panelnog sistema AB zidova i horizontalnih AB ploča ima dva AB jegra gdje se nalaze vertikalne komunikacije koji prestavljaju ukrutu u cijelom konstruktivno nosivom sistemu.

Temeljna kontra ploča je armirano betonski element dopunjen aditivima za vodoneprosunost i svim potrebnim hidroizolacionim slojevima. Ispod temeljne ploče nalazi se hidroizolacija koja je izvedena na podložnom betonu koji se nalazi ispod temeljne kontra ploče, a ispod ploče za hidroizolaciju je postavljen tampon sloj šljunka debljine 40cm. Oko cijelog objekta planirana je drenaža. Drenažna cijev (PE-DH dvoslojna korugirana drenažna cijev) DN 160cm spuštena je 16cm od vrha kontra ploče i položena je na betonsku tajaču dimenzije 50x10cm. Armiranobetonska konstrukcija objekta se može definirati kao panelni sistem koji je na pojedinim mjestima ojačan AB stubovima koji se nalaze u suterenu objekta na mjestima gdje se nalaze najveći naponi i naprezanja konstrukcije objekta. Ti stubovi su dodatno ojačani i produženi 30cm ispod donjeg ruba visine kontra ploče, tako da ta mjesta gdje se nalaze stubovi imaju ukupnu visinu kontra temeljne ploče od 130cm. Debljina armiranobetonskih zidova iznosi 25cm. U suterenskoj etaži naznačene su sve AB grede visine 90cm zajedno sa AB pločom koja povezuju sve nosive zidove. Debljina AB zidova za oba stepenišna okna iznosi 25cm. Na zid prizemne etaže radi nosivosti konzolnog prepusta etaža iznad prizemlja predviđena su tri kosnika odnosno kose grede dimenzija 40x60cm na koje se oslanjaju etaže.

Međuspratna konstrukcija između etaža objekta je armiranobetonska ploča debljine 20 cm i ta debljina AB ploče se pojavljuje na svim etažama objekta. Cijelom dužinom svih fasada objekta gdje se nalaze stambene jedinice, a ispod vanjskog ytong zida nalazi se AB greda koja povezuje cijeli konstruktivni sistem u jednu cjelinu. Ta AB greda debljine 25cm je ukupno 27cm spuštena ispod AB ploče, a izdignuta 55cm iznad AB ploče što predstavlja kontra gredu sa ukupnom visinom zajedno sa AB pločom 102cm. Panelni sistem AB konstrukcije je dopunjen sa AB stubovima koji se pojavljuju na pojedinim mjestima za kojima se ukazala potreba za dodatnom konstruktivnom nosivošću. Na svakoj promjeni pravca između vanjskih zidova koji se sudaraju pod uglom od 90o smješteni su AB serklaži koji imaju zadaću da povežu vanjske zidove i da budu ukruta prilikom bilo kojeg potresa objekta.

Projektant je prilikom izrade projekta odabrao najoptimalniji konstruktivni sistem u konstruktivnom, funkcionalnom i ekonomskom smislu. Najveći raster između nosivih elemenata je 8,00m, dok su uobičajni rasteri postavljeni na 7,00m i 5,90m, a u objektu postoji najmanji raster koji je 3,95m. Primjenjeni rasteri omogućavaju čiste prostore koji su usklađeni sa dispozicionim rješenjem stambenih jedinica, a ujedno u suterenskoj etaži daju mogućnost parkiranja vozila na dva odnosno tri parking mjesta zavisno od dimenzije rastera.

Vanjski fasadni zidovi i unutrašnji pregradni zidovi

Vanjski fasadni zidovi svih fasada planirani su da se izvedu sa ytong blok debljine 25cm. Ytong blok je planiran i u objektu za pregradni zid unutar koridora između stambenih jedinica, a ujedno predstavlja i vanjski zid svake stambene jedinice prema pomenutom koridoru u svojoj debljini od 20cm. Svi pregradni zidovi unutar stambenih jedinica su planirani da se izvedu od ytong blokova debljine 12cm i 15cm. Oblaganje svih instalacija u objektu se vrši ytong blokom debljine 5cm.

Termička i akustična izolacija AB ploče prizemlja, oblaganje stropa suterena

Ispod AB ploče prizemne etaže, odnosno na strop u suterenskoj etaži se ugrađuju Multipor mineralna termoizolaciona ploča debljine 15cm proizvođača Ytong koje imaju ulogu termičke i akustičke izolacije prema prizemnoj etaži.

Termička izolacija objekta

Na fasadi odnosno na vanjskom ytong zidu se ugrađuje termoizolacija u debljini od 10cm, 15cm i 20cm ekspandirani polistiren TERRASIT EPS F SUPER, toplinske provodljivosti λD: 0,037 W/m.K. što predstavlja izuzetno kvalitetnu termičku izolaciju koja će u konačnici dovesti do toga da se koristi manje energije za zagrijavanje odnosno hlađenje stambenih jedinica unutar objekta. Završni sloj fasade na svim etažama iznad prizemlja definisan je na sljedeći način, nakon odgovarajućeg sušenja nanijeti pastozni završni  plemeniti malter, Baumit SilikonTop minimalne granulacije 1.5 mm, koji je parapropusan, a vodonepropusan, u boji po izboru projektanta, prema ton karti Baumit Life  0018. Obavezna je izrada predpremaza Baumit UniPrimer.

Fasada na prizemlju objekta razlikuje od gornjih etaža po tome što su i boja i završni sloj drugačije obrađeni, tako što se nakon odgovarajućeg sušenja nanosi pastozni završni  plemeniti malter, Baumit CreativTop VARIO – strukturirati vodoravno četkom. Naknadno, strukturiranu površinu farbati sa Baumit PuraColor 0891.  Nakon sušenja farbe izraditi finalni dekorativni premaz sa Baumit Mettalic M7474 valjkom u svemu prema dostavljenom uzorku i tehnologiji.

Obavezna je izrada predpremaza Baumit UniPrimer. Fasadni plemeniti završni malter mora biti postojan i otporan na atmosferilije. Područje sokla obrađuje se na isti način kao termofasada, s tim što se kao izolacijska ploča koristi fasadna ploča XPS. Većim svojim dijelom fasada prizemlja objekta je završno obrađena sa termičkom malterisanom silikon fasadom, dok je jednim svojim dijelom na mjestu gdje se nalazi glavno stepenište od prizemne etaže pa do vrha objekta predviđena ventilirana fasada obložena Fundermax kompakt pločama. Na svim etažama iznad prizemlja je planirana kombinacija dvije različite vrste fasada Baumit SilikonTop minimalne granulacije 1.5 mm i ventilirane fasade obložene Fundermax Max Exterior kompakt pločama.

Ventilirajuća fasada od Fundermax ploča je arhitektonska fasadna ploča s jakim, ojačanim staklenim vlaknima, pretežno mineralnom, nezapaljivom jezgrom sa površinom otpornom na vremenske uvjete. Dekorativnu površinu karakterizira prije svega visoka otpornost na ogrebotine, postojanost svjetlosti, otpornost na udarce, svojstva protiv grafita, lakoća čišćenja i otpornost na tuču. Svojstva testirana u skladu s EN438-2. Fundermax Max Exterior je visokokvalitetni građevinski proizvod koji se koristi posebno za dugotrajne obloge balkona i fasada. Max Eksterijer je izrađen od ploča od prirodnih vlakana – oko 65%, težinski – većinom od drveta koje je prerađeno u „kraft papiru“. Na ovom objektu korišteni uzorci Fundermax ploča su uzorak Nature impressive / Polar Oak / 5171 NT i uzorak Material Urban / Kings Cross / 0480 NG.  Fundermax kompakt fasadne panel ploče ugrađene na potkonstrukciju i udaljenje od termoizolacije od kamene mineralne vune – NaturBoard VENTACUSTO GVB 4cm gdje je formiran zračni ventilirajući sloj fasade. Polutvrda ploča od kamene vune dimnezija 1000x600mm kaširana sa crnim staklenim voalom. Namijenjena je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju i zaštitu ventiliranih fasada, posebice pri pojačanim protupožarnim uvjetima.

 

PREGLED POVRŠINA UNUTAR OBJEKTA
Ukupna netto površina etaže suteren iznosi 468,55m2
Ukupna netto površina poslovnog prostora na prizemlju iznosi 13,55m2
Ukupna netto površina svih stambenih jedinica na svim etažama iznosi 2506,05m2
Ukupna netto površina svih zakedničkih prostorija svih etaža iznosi 493,95 m2
Ukupna netto površina svih etaža objekta iznosi 3482,10m2
Ukupna brutto površina svih etaža iznosi 4187,78m2
print