spot_img

Tržište nekretnina i energijska efikasnost

Novi propisi i zahtjevi energijske efikanosti prilikom građenja i prometa nekretnina u FBiH

nLogic Advisory

Amela Užičanin, dipl.ing.arh.

MArch Asja Herenda

Nihad Harbaš, MA dipl.ing.maš.

 

U posljednjem desetljeću svjedoci smo ubrzanog razvoja urbanih gradskih zona i sve veće izgradnje stambenih objekata kolektivnog stanovanja. Postojanje poslovnih prilika u gradskim zonama, znači i povećanu potražnju prostora za stanovanje, prvenstveno mladih ljudi. Od izuzetne je važnosti biti u mogućnosti dugoročno planirati troškove života, uključujući i novčana izdavanja za režije. Tu veliku ulogu igra upravo energijska efikasnost objekta. Kupovina energijski efikasne nekretnine ne znači nužno i veću kupoprodajnu cijenu, ali znači niže troškove za energiju i bolji kvalitet života.

Na tržištu je sve veći broj podsticaja za korištenje energijski efikasnih tehnologija i materijala, pa tako i u sektoru zgradarstva. Postoje brojne kreditne linije, finansirane od strane razvojnih banaka, koje na različite načine nude pogodnosti za energijski efikasne objekte. Danas, mnoge komercijalne banke nude kreditne proizvode za energijsku efikasnost sa keš povratom i do 35% ili subvencionirane kredite sa profitnom maržom 0%. Tako je moguće da, kao budući vlasnik nekretnine, prilikom apliciranja za stambeni kredit, dobijete povrat sredstava u iznosu od 20%, ukoliko objekat / stan za minimalno 20% ima bolje karakteristike u smislu energijske efikasnosti u odnosu na minimalne zakonske zahtjeve.

Da bi se pokazale karakteristike istoga, neophodno je provesti energijski pregled objekta i izraditi energijski audit i/ili energijski certifikat za isti.

Energijski audit je dokumentovani postupak za sticanje odgovarajućih saznanja o postojećoj potrošnji energije zgrade i energijskim karakteristikama zgrade, dijela zgrade ili skupine zgrada koje imaju zajedničke energetske sisteme, tehnološkog procesa i/ili industrijskog postrojenja i ostalih objekata, privatnih ili javnih usluga za utvrđivanje i određivanje isplativosti primjene mjera za poboljšanje energijske efikasnosti te izradu izvještaja sa prikupljenim informacijama i predloženim mjerama.

Energijski audit zgrade provodi se za:

  1. zgrade javne namjene čija je ukupna korisna površina veća od 500 m2;
  2. nove zgrade, a prije izdavanja upotrebne dozvole;
  3. zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, ili daju u zakup.

Shodno Zakonu o energijskoj efikasnosti Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 22/17), Član 22, sve zgrade podliježu energijskom auditu i dužne su posjedovati energijski certifikat, odnosno indikator energijske karakteristike zgrade ili dijela zgrade, osim pojedinih izuzeća.

Svrha energijskog audita je utvrđivanje isplativosti i mogućnosti za smanjenje krajnje potrošnje energije u skladu sa propisima iz Uredbe kao i utvrđivanje ostvarenih ušteda nakon primjene mjera energijske efikasnosti.

Energijski certifikat mora posjedovati:

  1. svaka nova zgrada;
  2. postojeća zgrada ili dio zgrade koji se prodaje, iznajmljuje ili daje u zakup;
  3. svaka zgrada u kojoj Pravno lice obavlja svoju djelatnost, a koja ima korisnu površinu veću od 500 m2 i za koje je propisana obaveza izlaganja energijskog certifikata.

Osim toga, u skladu sa važećom zakonskom regulativom, prilikom sklapanja kupoprodajnih ugovora za nekretnine obavezno je posjedovanje energijskog certifikata.

Izgled Energijskog certifikata za nestambene i stambene zgrade

Energijski certifikat je dokument koji prikazuje energijska svojstva zgrade. Vrijedi deset godina od datuma njegovog izdavanja i sadrži opće podatke o zgradi, energijski razred zgrade, rok važenja certifikata, podatke o ovlaštenim licima koja su izradila energijski certifikat, podatke o termotehničkim sistemima, kao i  prijedlog mjera za poboljšanje energijskih karakteristika zgrade.

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energijskih razreda prema energijskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energijski najpovoljniji, a G energijski najnepovoljniji razred. Energijski razred zgrade je indikator specifične godišnje potrebne toplotne energije za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sistema, koji kod zgrada obuhvata energiju za grijanje, pripremu potrošne tople vode, hlađenje i klimatizaciju/ ventilaciju.

Shodno Članu 22. Zakona, prije prijenosa prava vlasništva nad zgradom ili dijelom zgrade sa prodavca na kupca, ili prije stupanja na snagu ugovora o zakupu zgrade ili dijela zgrade, prodavac, odnosno zakupodavac je dužan da kupcu, odnosno zakupoprimcu predoči na uvid Certifikat iz člana 33. Zakona.

Mogući tipovi audita ili certifikacije:

  • Audit/certifikacija čitave zgrade ili dijela zgrade;
  • Audit objekta sa jednostavnim ili složenim tehničkim sistemom, auditiranje komunalnih usluga;
  • Zasebni audit sistema za grijanje ili klimatizaciju;
  • Poseban tip: Certificiranje eko-proizvoda.

Shodno Članu 27. Zakona, ovlaštenje za obavljanje energijskih audita i/ili energijskog certifikovanja zgrada mogu imati samo pravna i/ili fizička lica koja imaju ovlaštenje za obavljanje energijskih audita i/ili energijskog certifikovanja zgrada, u skladu sa Zakonom.

Postupak provedbe audita ili certifikacije:

Energijski audit zgrade je složeni postupak koji uključuje analizu energijskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije, provođenje potrebnih mjerenja, analizu potrošnje energenata i energije i troškova vezanih za energente za posljednje tri godine, proračun toplotnih potreba zgrade, analizu i izbor mogućih mjera poboljšanja energijskih karakteristika zgrade, finansijsku analizu predloženih investicija, energetsko, ekonomsko i okolinsko vrednovanje predloženih mjera, te klasifikaciju zgrade u energijski razred.

Provođenje energijskog audita i energijskog certificiranja obavlja ovlašteno lice od strane Resornog ministarstva.

Autori teksta su ovlašteni auditori i energijsi certifikatori od Federalnog Ministarstva prostornog uređenja za provođenje energijskih audita i izdavanje energijskih certifikata, kao i ostale konsultantske i inžinjerske usluge:

 

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.