VE „Podveležje“- prva vjetroelektrana u vlasništvu JP Elektroprivreda BiH

VE „Podveležje“, instalirane snage 48 MW i procjenjene godišnje proizvodnje 130 GWh električne energije, prva  je vjetroelektrana u vlasništvu  JP Elektroprivreda BiH.

Locirana je na podveleškom platou nadomak Mostara, jednoj od 11 strateških lokacija na kojima  je JP Elektroprivreda BiH  još 2009. godine, pokrenula intenzivnu kampanju mjerenja potencijala vjetra u našoj zemlji. Studiozan pristup i dugogodišnja istraživanja, ne samo vjetropotencijala već i drugih parametara, poput okolinskih i infrastrukturnih, uz snažnu opredjeljenost kompanije u provedbi projekata na bazi obnovljivih izvora energije, bili su osnova implementacije VE „Podveležje“. Realizujući projekat, JP Elektroprivreda BiH slijedi orijentaciju koju je EU definisala dokumentima sa obavezujućim ciljem da udio potrošnje energije iz obnovljivih izvora u Uniji do 2030.godine iznosi 32 posto.

Završna faza montaže vjetroagregata

Na platou Podveležje u toku je montaža posljednjeg od ukupno 15 vjetroagregata. Svaki pojedinačni vjetroagregat kapaciteta od 3,0 do 3,2 MW, sastoji se od tornja sa četiri segmenta dužine od 14 do 29 metara, gondole sa glavčinom i tri lopatice. Ukupna težina segmenata tornja viša je od 211 tona, dok gondola i glavčina teže 113 tona. Svaka pojedinačna lopatica duga je 55 metara i teška 11,5 tona.

Kako bi proces instalacije vjetroagregata bio obavljen u što kraćem roku, montaža je, uz primjenu  visokih standarda zaštite na radu i poštivanje propisanih vremenskih uslova koji se posebno odnose ne intenzitet vjetra, vršena sukcesivno dizalicom težine 600 tona sa dužinom glavnog kraka 102 metra uz mogućnost produženja sa pomoćnim krakom dugim 12 metara i dizalicom težine 500 tona sa teleskopskom granom od 14,7 do 56 metara. Prilikom montaže koriste se i četiri pomoćne dizalice koje teže od 60 do 220 tona.

Pripreme za početak probnog rada

Za potrebe Vjetroparka, izgrađena je moderna transformatorska stanica  110/30 kV i 30 kV kablovska i fiberoptička mreža, kojom je izvršeno energetsko i telekomunikaciono povezivanje vjetroagregata sa trasformatorskom stanicom, čime su obezbjeđeni uslovi za plasman proizvedene električne energije u prijenosu mrežu. Projekat je realizovan po FIDIC (Međunarodno udruženje konsultantskih inženjera) ugovoru Žuta knjiga.

Transformatorska stanica  je priključena na prijenosnu mrežu, za što je bila neophodna izgradnja priključnog 110 kV dalekovoda,  i puštena pod napon.  Izvršena je i prva faza testiranja kablovskih dionica kojima su vjetroagregati povezani sa transformatorskom stanicom. Ispitan je otpor izolacija vanjskog plašta kablova. Nakon montaže kablovskih završnica, pristupiće se drugoj fazi testiranja – otpor izolacije kabla. Uspješno obavljanje testova preduslov je za dovođenje napona iz trafostanice u vjetroagregate i puštanje Vjetroelektrane u probni rad, koji se očekuje krajem decembra 2020.godine.

Prema zahtjevima relevantnog zakonodavstva, JP Elektroprivreda BiH je za realizaciju VE „Podveležje“ izvršila detaljnu procjenu utjecaja na okoliš, što je bitan preduslov i sastavni dio procedure odobravanja projekta. Njegova realizacija se u svim fazama odvijala uz učešće  osoba odgovornih za okolinska  pitanja i angažman  ekologa.

Realizacija projekta – tri LOT-a

LOT 1

– Ugovor o projektovanju, isporuci opreme, građevinskim radovima, montaži, ispitivanju i puštanju u pogon 15 vjetroagregata Vjetroelektrane ¨Podveležje¨, te Ugovor o petogodišnjem održavanju vjetroagragata nakon puštanja u rad Vjetroelektrane  potpisan sa Konzorcijem „Siemens Gamesa Renewable Energy” d.o.o. Hrvatska i „Wind Power A/S” Danska.

LOT 2

– Ugovor o projektovanju, isporuci opreme, izgradnji i puštanju u pogon transformatorske stanice 110/30kV Podveležje, te srednjenaponske kablovske i telekomunikacione mreže kojom se 15 vjetroagregata VE „Podveležje 1“ povezuje sa pripadajućom transformatorskom stanicom, zaključen  sa kompanijom  ABB d.o.o. Zagreb.

LOT 3

Ugovor o izgradnji pristupnih puteva, servisnih  saobraćajnica i montažnih platoa za kranove potpisan sa Konzorcijem HP Investing d.o.o. Mostar,  Amitea d.o.o. Mostar i Izgradnja Tojaga d.o.o. Mostar,

Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji lokalne saobraćajnice  L13 u naselju Podveležje potpisan između Grada Mostara i  Konzorcija HP Investing d.o.o. Mostar i Amitea d.o.o. Mostar.

JP Elektroprivreda BiH je društveno odgovorna kompanija koja u svoje poslovanje i razvojne planove  integrira brigu o društvu, razvoju društvene zajednice, brigu o okolini i njenoj zaštiti. U realizaciji projekta VE „Podveležje“, JP Elektroprivreda BiH slijedila je pozitivne primjere svjetske prakse u senzibiliranju javnosti, uspostavom partnerskih odnosa sa lokalnom zajednicom. U provođenju pripremnih aktivnosti za realizaciju projekta, uspostavljen je Program međusobne saradnje sa Gradom Mostar. Rezultat provedbe programa je izgradnja i rekonstrukcija lokalnih saobraćajnica.

 Služba za komunikacije

m-Kvadrat

print